Virtueel milieuadviesbureau: BSc Afstudeeronderzoek

Virtueel milieuadviesbureau: BSc Afstudeeronderzoek

  • Natuurwetenschappen
  • NB9906
  • 15 EC
  • Vanaf € 492
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Het Virtueel milieuadviesbureau is een vorm van praktijkgericht onderwijs, waarin studenten samenwerken aan echte milieuopdrachten van opdrachtgevers uit het milieuwerkveld. In het Virtueel milieuadviesbureau InCompany Milieuadvies vervullen studenten functies die sterk overeenkomen met functies in de praktijk van het milieuwerkveld. Via een online werk- en leeromgeving kan het leeuwendeel van het werk vanuit de thuissituatie gedaan worden. De essentie van het adviesbureau is dat werken en leren tot één activiteit worden gemaakt. Verder is essentieel dat men dat grotendeels gezamenlijk doet, in teamverband. Het werken in het bedrijf is er op gericht dat de student allerlei competenties verwerft. Daarmee is kennisverwerving geen doel op zich, maar slechts een middel tot het verwerven van competenties. Met elke student worden individuele afspraken gemaakt over het leren én werken in het bedrijf; daarin wordt vastgelegd op welke competenties de student zich tijdens zijn deelname in het bedrijf specifiek wil richten.

Tijdens het werken in het bedrijf bouwt elke studentmedewerker een persoonlijk dossier op. Het dossier is een weergave van alle geleverde prestaties (individueel en in teamverband). Zo'n prestatie kan bijvoorbeeld zijn 'het leiden van een project', 'het schrijven van een (deel)verslag voor een externe opdrachtgever', 'het maken van modelberekeningen voor een project', 'het geven van een presentatie over de projectvoortgang', 'het deelnemen aan een bedrijfsinterne training of cursus', 'het leveren van een bijdrage aan de opbouw van de bedrijfsinterne kennisbank' enzovoort. Op basis van dergelijke prestaties wordt de studentmedewerker beoordeeld. De verblijftijd van een studentmedewerker in het Virtueel milieuadviesbureau wordt afhankelijk van vooropleiding en studiefase in samenspraak met de faculteit vastgesteld.
De afstudeeropdracht van de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen maakt integraal onderdeel uit van het Virtueel milieuadviesbureau; u voert deze bachelorthesis uit als individueel werkpakket binnen de milieuopdracht die jullie als team uitvoeren. De eindbeoordeling is gebaseerd op individuele beoordelingen in combinatie met het teamresultaat.

Leerdoelen
In de cursus Virtueel milieuadviesbureau werkt u aan de persoonlijke ontwikkeling tot een milieu-natuurwetenschapper op Bachelor-of-Science-eindniveau, op de competentiegebieden diagnose, onderzoek en interventie. Na het doorlopen van deze cursus kunt u met ondersteuning bijdragen aan
- het in kaart brengen en nader definiëren van een milieuwetenschappelijk probleem (competentiegebied: diagnose)
- het onderzoeken van een milieuprobleem vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek en de rapportage daarover aan het milieuwerkveld (competentiegebied: onderzoek)
- het ontwerpen en beschrijven van duurzame oplossingsrichtingen voor milieuproblemen (competentiegebied: interventie).

Daarnaast kunt u na het doorlopen van de cursus
- wetenschappelijk onderbouwde informatie, ideeën en meningen overdragen aan opdrachtgevers en collega's (wetenschappelijk rapporteren)
- een onderzoeksproject planmatig organiseren (voorbereiden, uitvoeren en afronden), zodat de afgesproken resultaten succesvol worden behaald
- reflecteren op eigen ontwikkeling op het gebied van onderzoeksvaardigheden en het functioneren in projectteams
- verantwoorde keuzes maken voor toekomstige stappen in de carrière (vervolgopleiding, arbeidsmarkt).

Ingangseisen

Als eis voor deelname aan de cursus NB9906 Virtueel milieuadviesbureau: BSc Afstudeeronderzoek moet het propedeusegetuigschrift zijn behaald, moet NB9804 Research Approaches in Environmental Sciences (of de voorganger hiervan) zijn afgerond c.q. vrijgesteld, en moet minimaal 40EC in het verplichte en gebonden keuzedeel van de postpropedeuse zijn afgerond c.q. vrijgesteld. Daarbij geldt tevens een portfolio-eis voor de postpropedeuse ter toelating tot deze cursus (zie uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 15 augustus 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2021.

De cursus wordt eenmaal per academisch jaar aangeboden.

Kenmerkend voor Virtueel milieuadviesbureau is dat studenten in teams van 4 studenten via de digitale leeromgeving samenwerken bij het doorlopen van deze cursus. De cursus kan niet individueel worden bestudeerd. Bovendien gelden er ingangseisen om tot deze cursus toegelaten te worden. Om deze redenen wordt de cursus eenmaal per jaar aangeboden in het eerste en tweede kwartiel (meestal startend begin september en eindigend begin februari).
Voordat u zich kunt aanmelden voor de cursus moet u eerst worden toegelaten door de examinator. U meldt zich aan voor deelname (vooraanmelding) door ruim van tevoren, liefst voor februari, een mail te sturen naar de studieadviseur via info@ou.nl.
U krijgt van de studieadviseur bericht of u wordt toegelaten tot de eerstvolgende run van de cursus. Deze vroege vooraanmelding maakt het voor u als student en voor ons als opleiding mogelijk om uw deelname goed voor te bereiden. Late aanmelders worden alleen toegelaten als er op dat moment nog plaats is.
Nadat u toestemming heeft gekregen tot toelating krijgt u bericht van de examinator dat u zich kunt aanmelden voor de cursus, via de OU-website.
U dient zich te realiseren dat het een intensieve periode van 15EC in een half jaar betreft, waarin u 18 uur per week in uw onderzoeksteam (van medestudenten) samenwerkt en contacten onderhoudt met een externe opdrachtgever en experts.

Voorkennis

Naast de ingangseisen dient u te beschikken over voldoende digitale vaardigheden op het niveau van het Europees Computerrijbewijs (ECDL.nl; beheersing Word, Excel en PowerPoint) en verwachten we van u een positieve houding bij het online samenwerken met teamleden (http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken).

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus, uw bachelorafstudeeropdracht, krijgt u veel docentbegeleiding volgens een taakschema. U werkt met uw collega-studenten samen via een digitaal samenwerkingsplatform bestaand uit yOUlearn aangevuld met Teams. Ook de begeleiding door de docenten (feedback, coaching, beoordelingen) ontvangt u via dit platform.
Per run vinden vier verplichte bijeenkomsten plaats: drie in het studiecentrum Eindhoven en één online bijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden overdag plaats op werkdagen. Deze cursus wordt verder via een digitaal samenwerkingsplatform begeleid.

Docenten

Mw. dr. ir. A. Lansu (examinator), dhr. dr. W. Ivens (plv. examinator), mw. dr. J. van Wijnen, dhr. dr. R. Beunen, dhr. dr. S. Neuteleers, mw. dr. ir. L. Fredrix, dhr. dr. D. Uit de Weerd.
Het aantal docenten is afhankelijk van het aantal teams.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Rapportages Afstudeeronderzoek (in deelresultaten).

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

U ontvangt enkele weken voor de start van de werkzaamheden
- het Handboek Virtueel milieuadviesbureau
- informatie voor het solliciteren en het kiezen van milieuonderzoek.
Nadere instructies worden rechtstreeks verstrekt vanuit de opleiding. U krijgt na indeling in teams ook de beschikking over Microsoft Teams als communicatie- en samenwerkingsplatform.

Mediagebruik

Voor deelname aan het Virtueel milieuadviesbureau is het online kunnen samenwerken aan (schriftelijke) bestanden een voorwaarde. Het online communicatie- en samenwerkingsplatform en de bijbehorende ondersteunende voorzieningen vormen een essentieel onderdeel van de cursus. Hulpmiddelen die de studenten veelvuldig gebruiken tijdens het onderzoek staan in yOUlearn onder de opleidingssite Bachelor milieunatuurwetenschappen: het APA-style wetenschappelijk rapporteren, de Universiteitsbibliotheek voor toegang tot literatuurdatabases als Web of Science en Google Scholar, en de databases voor het beheer van literatuurreferenties zoals Endnote (gratis voor OU-studenten).

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeelduitwerkingen, beoordelingscriteria, de opgenomen werkcolleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden. Daarnaast krijgt u toegang tot Teams als communicatie- en samenwerkingsplatform.