Environmental Health Sciences

Environmental Health Sciences

  • Natuurwetenschappen
  • NM0402
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

De cursus Environmental Health Sciences gaat uit van een probleemgestuurde aanpak aan de hand van enkele milieugezondheidscasussen. De student moet relevante informatie bij elkaar brengen en kritisch beoordelen, probleemoplossend denken en handelen, consequenties van oplossingen aangeven en schriftelijk verslag doen van de bevindingen. Een centraal element in de cursus is de gezondheidskundige advieswaarde. De cursus behandelt met name de natuurwetenschappelijke aspecten uit de gezondheidsrisicoanalyse die bij het tot stand komen van gezondheidskundige advieswaarden een rol spelen. In de casussen komen de stappen van blootstelling tot en met het vaststellen van gezondheidseffecten aan de orde. Ook de evaluatie van gezondheidsnormen komt aan bod. De casussen gaan over fijn stof, gewasbeschermingsmiddelen, nanodeeltjes en cumulatieve risico's.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de cursus kun je
- de verschillende aspecten die een rol spelen bij een concreet milieugezondheidsprobleem in kaart brengen, de stakeholders benoemen en aangeven wat de (verschillende) visies op het betreffende milieugezondheidsprobleem zijn;
- de totstandkoming en implementatie van gezondheidsnormen voor milieucontaminanten begrijpen en uitleggen;
- de belangrijkste principes, concepten en analytische tools die worden toegepast bij de gezondheidsrisicobeoordeling van milieucontaminanten benoemen en uitleggen;
- de inzet van de belangrijkste tools die gebruikt worden bij een gezondheidsrisicobeoordelingsprocedure voor milieucontaminanten, de belangrijkste resultaten en de erop gebaseerde conclusies evalueren
- simpele modellen die worden gebruikt voor gezondheidsrisicoanalyses toepassen;
- de mogelijkheden en beperkingen van modellen voor gezondheidseffecten door milieucontaminanten benoemen en in concrete gevallen de verschillen tussen gemodelleerde en gemeten parameters beschrijven en evalueren;
- de beperkingen aangeven van een gezondheidsrisicobeoordeling voor 'nieuwe' milieucontaminanten zoals synthetische nanodeeltjes;
- voorgestelde oplossingsrichtingen (gezondheidsnormen) evalueren, gebruik makend van aangereikte tools;
- de rol van milieuwetenschappelijke kennis en expertise bij besluitvorming rond gezondheidsnormen begrijpen en uitleggen;
- reflecteren op de toepassingsmogelijkheden van verschillende multidisciplinaire principes, theorieën, concepten en tools.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus Environmental Health Sciences (EHS) is een keuzecursus in de masteropleiding Environmental Sciences. De cursus is bedoeld voor studenten die belangstelling hebben voor milieu- en gezondheidsvraagstukken en bijvoorbeeld een baan ambiëren bij een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of onderzoeksinstituut op het terrein van milieu & gezondheid.

Heb je interesse in deze cursus en ben je nog geen student, vraag dan eerst een adviesgesprek aan.

Voorkennis

Er wordt uitgegaan van milieuwetenschappelijke voorkennis op het eindniveau van de bacheloropleiding (voldoende voorkennis op het gebied van toxicologie, epidemiologie en risk assessment), en een goede passieve beheersing van de Engelse taal.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent verzorgt begeleiding tijdens de themadag Milieu in kwartiel 4.

BegeleidingsbijeenkomstenThemadag Health Sciences
za 17-09-2022 Utrecht /tijd ntb

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Deelnemers aan de cursus moeten op individuele basis een casus op het gebied van milieu en gezondheid uitwerken.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- een ringband met studeerwijzer, introductie tot de casussen, theoretische achtergrondliteratuur en aanvullende literatuur bij de casussen;
- de cursussite in de digitale leeromgeving met de opdrachtbeschrijvingen van de casussen en aanvullend materiaal.

Digitale leeromgeving

Via de cursussite (digitale leeromgeving) vind je de laatste informatie over de cursus.