Atelier

Atelier

  • Onderwijswetenschappen
  • OM0313
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 486
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Atelier wordt ingevuld met een keuzecursus en dient als verdieping of verbreding. Door een keuze te maken geeft u zelf een richting aan uw studie.
Dit doet u door een gedegen oriëntatie op een aantal relevante onderwijskundige thema’s (de onderzoeksthema’s van de faculteit Onderwijswetenschappen) en daarna door een keuze te maken voor een van de voorgestructureerde keuzecursussen. U kunt daarbij kiezen uit meerdere opties. Het aanbod varieert per kwartiel en hangt samen met het aantal inschrijvingen. Enkele van keuzecursussen worden hieronder in detail beschreven.

Atelier 'Kwaliteit van onderwijs’ is opgebouwd uit twee studietaken. De eerste studietaak is een inleiding op verschillende aspecten van onderwijskwaliteit. U onderzoekt verschillende visies hierop en bekijkt kwaliteit vanuit het standpunt van de verschillende betrokkenen bij het onderwijs; u verdiept zich ook in een aantal modellen voor kwaliteit zoals die ook voor het bedrijfsleven ontwikkeld zijn. De taak wordt afgerond met een werkstuk.

In de tweede studietaak verdiept u zich in één of meerdere aspecten van kwaliteitszorg. Tevens komt de externe kwaliteitscontrole en interne kwaliteitszorg aan de orde. In studietaak 2 voert u een onderzoek naar de kwaliteitszorg en u rondt de cursus af met een presentatie van uw bevindingen in de virtuele klas.

De cursus richt zich niet op één onderwijssector maar is zo opgezet dat het leerproces kan aansluiten bij de onderwijssector waarin u werkzaam bent of wil zijn: het primair of voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, het hoger onderwijs, het volwassenen onderwijs of het commerciële onderwijs.

Atelier 'Kwaliteit van toetsen en beoordelen in het onderwijs'
Hoewel kennisverwerving een belangrijk onderdeel is van de cursus, zullen studenten ook actief aan de slag gaan met een eigen probleem in de praktijk en daarvoor een passende oplossing gaan formuleren. Per studietaak kunt u specifiekere leerdoelen terugvinden, vaak van onthouden naar toepassen, maar op hoofdniveau is het leerdoel van deze cursus als volgt te formuleren: Na het volgen van deze cursus heeft u kennis over de kwaliteit van toetsen in brede zin en kunt u met deze kennis een actuele en theoretisch onderbouwde oplossing presenteren in de vorm van een adviesrapport voor een ‘toetsprobleem’ in de praktijk. Bij deze cursus worden geen "harde" ingangseisen gesteld. Wel wordt verondersteld dat u enige kennis en ervaring heeft in het ontwerpen van onderwijs (cursussen, workshops, lessen). Tevens wordt verwacht dat u in staat bent om zelf passende wetenschappelijke literatuur te zoeken en te gebruiken.

Atelier 'Digitale media en leren'
Digitale media omvatten gedigitaliseerde inhoud (tekst, beeld, geluid, video) die via het internet en computernetwerken verspreid en uitgeleverd kan worden (o.a. computers, smartphones, tablets). Bij het gebruik van digitale media staat de onderlinge samenhang van inhoud, (leer)netwerken, en afspeelapparatuur centraal (bijvoorbeeld via ELO's, Personal Learning Environments en Social Media). In deze cursus beziet u de mogelijkheden van digitale media voor leren. Het gaat hierbij om leren waarbij digitale media een wezenlijk aandeel hebben in de vormgeving en ondersteuning van het leren. U kunt bijvoorbeeld denken aan toepassingen binnen vier samenhangende thema's: (1) non-formele leeromgevingen, (2) formele leeromgevingen, (3) mobiel leren, en (4) serious gaming. U krijgt daarbij handvatten om toepassingen van digitale media voor leren kritisch te analyseren en zelf een toepassing te ontwikkelen.
De cursus bestaat uit een aantal studietaken waarin u kennismaakt met gebruik van digitale media voor leren en met een aantal methodieken en gereedschappen waarmee u toepassingen van digitale media voor het vormgeven en ondersteunen van onderwijsleerprocessen leert te analyseren. U oriënteert zich bijvoorbeeld op de actuele literatuur en verwerft theoretische kennis op het brede terrein van het gebruik van digitale media voor leren. Daarnaast onderzoekt u één of meerdere toepassingen van digitale media voor leren op verbetermogelijkheden. Ten slotte werkt u aan een ontwerptaak binnen één van de thema's waarbij u een (her)ontwerp van een stukje onderwijs realiseert met behulp van het verstrekte gereedschap. In een ontwerpverslag beargumenteert u de gemaakte keuzes, reflecteert u op deze ontwerpervaring en beschrijft het resultaat. U presenteert het ontwerp aan de docenten en medestudenten in de virtuele klas. Het gerealiseerde en toegelichte onderwijsontwerp is de tentamenverplichting. Daarnaast dient u als bijzondere verplichting voor de formele afronding bij deze cursus een tweetal blogposts te schrijven, en dient u een virtuele klas met een ontwerppresentatie van een medestudent bij te wonen.

Atelier ‘Brein, leefstijl en leren’
Deze cursus biedt een inleiding in het opkomende gebied van de 'Educatieve neurowetenschappen', ook wel 'Mind, Brain, and Education' genoemd. Dit nieuwe veld kan in veel verschillende velden worden gepositioneerd (bijvoorbeeld cognitieve neurowetenschappen, psychologie, gezondheidswetenschappen, enz.), maar wordt in deze cursus als een subdiscipline van onderwijswetenschappen benaderd.
Het doel van deze cursus is te kijken naar hoe theorieën en methoden uit (cognitieve) neurowetenschappen kunnen worden gebruikt in combinatie met theorieën en methoden uit andere educatieve wetenschappen om kennis van leren en onderwijs te creëren en te verbeteren. Daarom leren studenten in deze cursus hoe diverse theoretische perspectieven rondom 'leren' geïntegreerd kunnen worden, evenals diverse methodologische benaderingen om 'leren' te onderzoeken. Deze benaderingen variëren van de sterk gecontroleerde laboratoriumexperimenten die kenmerkend zijn voor de neurowetenschappelijke benadering, tot benaderen van 'leren' in meer realistische instellingen. Gedurende de loop van de cursus worden de studenten aangemoedigd kritisch te reflecteren op het huidig enthousiasme voor het op de breinontwikkeling gebaseerd ingericht onderwijs. Wat zijn mythen en wat zijn de veelbelovende richtingen?

Atelier ‘Brein, leefstijl en leren’ wordt in beginsel een keer per jaar, in kwartiel 4 aangeboden.

Atelier ‘Trusted Learning Analytics’ (in English)
Among various trending topics that can be investigated in the field of educational technology at present there is a clear and high demand of making use of educational data to improve the whole learning and teaching cycle. This spans from collecting and estimating the prior knowledge of students for a certain subject, to the actual learning process and its assessment. Educational data science therefore cuts through almost all educational technology disciplines and is key to many other research topics.

Data science in education has been coined ‘Learning Analytics’, an umbrella term for research questions from overlapping research domains such as psychology, educational science, computer and data science. During the learning analytics course you will learn about: important dimensions of learning analytics; institutional challenges connected to the rollout of learning analytics and ethical and privacy issues related to learning analytics interventions. You will be able to analyse and design connections between learning analytics and learning design. Furthermore, you will discuss challenges involved in the creation of learning analytics dashboards; you will study and get some hands-on experiences in the evaluation of learning analytics with the help of exemplary tools and methods for learning analytics. Finally, you will develop a learning analytics example of your own.

Atelier ‘Computer Supported Collaborative Learning’ (in English) is based on a course developed in collaboration with German, and Finnish partners.
Collaborative Learning (CL) is “the instructional use of small groups so that students work together to maximize their own and each other’s learning”.

The Atelier will have the following themes:

Scripting: The orchestration of collaborative learning happens by means of scripting, which is essentially process-oriented instruction, on the degree to which productive social interactions emerge between members of a CL-group by showing prompts/cues on the computer screens to which they have to respond (Baker & Lund, 1997; Weinberger, 2003). Fischer, Kollar, Stegmann, and Wecker (2013) developed a Script Theory of Guidance in which they differentiate between internal and external scripts. The Atelier will elaborate on scripting, what it is, and how it orchestrates collaborative learning.

Motivation and emotions: In collaborative learning group members may face circumstances and situations in which there are group conflicts and emotional and motivational issues. Three different kind of sources are distinguished (Järvelä, Volet, & Järvenoja, 2010): the first source are the individual differences such as incompatible personalities, and different styles of working and communicating. The second source is the actual process of collaborative learning, which may give rise to situational appraisals that impact emotion and motivation such as when achieving common ground is clashed; and the third source is non task related and concerns practical hurdles that obstruct participation. The Atelier dicusses the different theoretical conceptualizations of motivation and how group members can regulate emotions and motivations collaboratively as well as individually.

Metacognition: Metacognitive and self-regulating skills have been identified as one of the most effective strategies for learning. Research indicates that efficient metacognitive skills such as planning, monitoring, and evaluation are necessary for deep knowledge construction that enables students to transfer knowledge from one context to another. The role of metacognition in groups is to structure the cognitive processes and promote group members to co-construct knowledge, regulate the learning processes of the other group members, and reflect upon their own learning process. OCL environments have the advantage of making the interaction visible through computer-based traces.

Atelier ‘Computer Supported Collaborative Learning’ wordt in beginsel een keer per jaar aangeboden in de periode tussen oktober en december en heeft een omvang dat kleiner is dan 7,5 EC. Kiest u voor deze optie, dan dient u een aanvullende individuele taak uit te voeren.

Atelier 'Motivation'
In this Atelier course you will be introduced to three building blocks from motivational science. The three blocks are: reasoned action approach (RAA), Expectancy value theory (EVT), and self-determination theory (SDT). With these blocks in hand you will have powerful tools to understand and promote students 'and / or teachers' motivation.

A total of approximately 200 hours of study time (6 ects) is spent over 11 weeks working on this interesting workshop on motivation. This gives about 60 hours to be spent on each block).

The course starts with a general introductory reading. Then a block follows, which lasts about 3 weeks. Approximately 50 hours of study material is handed out per block, partly compulsory and partly supplementary. You then work as a group on various assignments.

In Atelier Motivation is afhankelijk van het thema en de docent de voertaal Nederlands (RAA, SDT) of Engels (EVT).

Atelier ‘Evaluatie van onderwijsontwerp: internationale dimensie’ wordt alleen in het 4e kwartiel aangeboden.
Deze keuzecursus Atelier bestaat uit twee componenten.
- U volgt eerst een internationaal ontworpen cursus ‘Instructional design – Creating an interactive digital product for education’.
- Als aanvullende taak evalueert u de internationale cursus op onderwijskundige principes, rekening houdend met het internationale karakter, rapporteert uw bevindingen en doet aanbevelingen.

Gedurende zes weken volgt u de (Engelstalige) cursus ‘Instructional design – Creating an interactive digital product for education’ die ontworpen en uitgeleverd wordt in een samenwerkingsverband van FernUniversität Hagen in Duitsland, University of Jyväskylä in Finland en de Open Universiteit. In deze cursus ontwerpt, ontwikkelt en evalueert u een interactief digitaal onderwijskundig product op basis van een van de aangereikte tools en/of omgevingen. U doorloopt de cursus in kleine groepjes samengesteld uit studenten van de betrokken universiteiten. Het product dat u ontwerpt en ontwikkelt dient onderbouwd te zijn met leertheoretische principes en u volgt daarbij de theorie van design thinking. U selecteert samen een onderwijskundig scenario of probleem waarvoor u een prototypische oplossing implementeert in de gekozen tool. U geeft feedback op de prototypes van andere studenten op basis van een vastgesteld evaluatie-instrument en verwerkt de ontvangen feedback. In de laatste week presenteert een van de groepsleden het ontwerp, het prototype en de (verwerkte) evaluatie.

Naast domein-specifieke vaardigheden, doet u in deze cursus ook ervaring op met 21ste eeuw vaardigheden, zoals interculturele vaardigheden, samenwerking en communicatie in een vreemde taal (Engels).

Als aanvullende taak zult u de internationale cursus evalueren op onderwijskundige en leertheoretische principes. In uw beoordeling en evaluatie dient u het internationale karakter van de cursus en ontwikkeling van metavaardigheden, zoals interculturele en samenwerkingsvaardigheden mee te nemen. Ook deze taak voert u uit samen met medestudenten van de keuzecursus.

Voor deze keuzecursus zult u in meerdere leeromgevingen werken, omdat u voor de internationale cursus de leeromgeving van de FernUniversität Hagen, gebaseerd op Moodle zult gebruiken.

Ingangseisen

U dient de cursus OM0003 Onderwijswetenschappen: theorie en onderzoek in de praktijk afgerond te hebben.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen. Aanmelden na de start van het kwartiel is niet mogelijk.

Een kwartiel voor de start wordt de introductietaak voor de zelfstudie beschikbaar gesteld. Keuzeonderdelen (afzonderlijke Ateliers) worden slechts 14 dagen voor de start van de cursus opengesteld voor ingeschreven studenten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In verschillende Ateliers wordt de begeleiding concreet beschreven. In alle keuzecursussen wordt u bijgestaan door enthousiaste docenten en werkt u samen met medestudenten in groepen. U geeft en ontvangt peer-feedback.

Docenten

Mw. dr. O. Firssova (examinator), mw. prof. dr. R. de Groot, mw. dr. C. Meijs, mw. I. van der Wurff MSc, Brein. leefstijl en leren), dhr. dr. S. Verjans, dhr.dr.C. Stracke(Kwaliteit van onderwijs), dhr. dr. R. Nadolski, dhr. dr. H. Spoelstra en dhr. dr. S. Ternier (Digitale media en leren), mw. dr. K. Dirkx, dhr. dr. M. van Diggelen en mw. L. Delnoij MSc (Kwaliteit van toetsen), dhr. prof. dr. K. Kreijns, dhr. S. Radovic, MSc (CSCL), mw. dr. I. Skubala en mw. dr. M. Scheffel en prof. dr. H. Drachsler (Trusted learning Analytics); mw. S. Emhardt(Eye-tracking studies in Educational Science);mw.dr. ir. F. Brouns & dhr. dr. C. Stracke (Evlauatie van het onderwijsontwerp)l prof. dr. R. Martens, prof dr. K. Kreijns, dr. K. Xu (Motivatie).

De staf van nog in ontwikkeling zijnde Ateliers wordt via de website tijdig bekend gemaakt.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De tentamenvorm is mede afhankelijk van de variant van Atelier die gekozen wordt. Het afronden van de oriënterende en de afsluitende studietaak maakt deel uit van het tentamen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Mediagebruik

Een pc of laptop met internetaansluiting is noodzakelijk. Om optimaal gebruik te maken van de Virtuele klas is een headset aan te raden.