Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Atelier
Onderwijswetenschappen | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code OM0313
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus Atelier wordt ingevuld met een keuzecursus en dient als verdieping of verbreding. Door een keuze te maken geeft u zelf een richting aan uw studie.
Dit doet u door een gedegen oriëntatie op een aantal relevante onderwijskundige thema’s (de onderzoeksthema’s van het Welten-instituut) en daarna door een keuze te maken voor een van de voorgestructureerde keuzecursussen. U kunt daarbij kiezen uit meerdere opties. Het aanbod varieert per kwartiel en hangt samen met het aantal inschrijvingen. Enkele van keuzecursussen worden hieronder in detail beschreven.

Atelier 'Kwaliteit van onderwijs’ is opgebouwd uit twee studietaken. De eerste studietaak is een inleiding op verschillende aspecten van onderwijskwaliteit. U onderzoekt verschillende visies hierop en bekijkt kwaliteit vanuit het standpunt van de verschillende betrokkenen bij het onderwijs; u verdiept zich ook in een aantal modellen voor kwaliteit zoals die ook voor het bedrijfsleven ontwikkeld zijn. De taak wordt afgerond met een werkstuk.

In de tweede studietaak verdiept u zich in één of meerdere aspecten van kwaliteitszorg. Tevens komt de externe kwaliteitscontrole en interne kwaliteitszorg aan de orde. In studietaak 2 voert u een onderzoek naar de kwaliteitszorg en u rondt de cursus af met een presentatie van uw bevindingen in de virtuele klas.

De cursus richt zich niet op één onderwijssector maar is zo opgezet dat het leerproces kan aansluiten bij de onderwijssector waarin u werkzaam bent of wil zijn: het primair of voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, het hoger onderwijs, het volwassenen onderwijs of het commerciële onderwijs.

Atelier ‘Kwaliteit van onderwijs’ wordt in beginsel twee keer per jaar aangeboden.

Atelier 'Kwaliteit van toetsen en beoordelen in het onderwijs'
Hoewel kennisverwerving een belangrijk onderdeel is van de cursus, zullen studenten ook actief aan de slag gaan met een eigen probleem in de praktijk en daarvoor een passende oplossing gaan formuleren. Per studietaak kunt u specifiekere leerdoelen terugvinden, vaak van onthouden naar toepassen, maar op hoofdniveau is het leerdoel van deze cursus als volgt te formuleren: Na het volgen van deze cursus heeft u kennis over de kwaliteit van toetsen in brede zin en kunt u met deze kennis een actuele en theoretisch onderbouwde oplossing presenteren in de vorm van een adviesrapport voor een ‘toetsprobleem’ in de praktijk. Bij deze cursus worden geen "harde" ingangseisen gesteld. Wel wordt verondersteld dat u enige kennis en ervaring heeft in het ontwerpen van onderwijs (cursussen, workshops, lessen). Tevens wordt verwacht dat u in staat bent om zelf passende wetenschappelijke literatuur te zoeken en te gebruiken.

Atelier ‘Kwaliteit van toetsen’ wordt in beginsel twee keer per jaar aangeboden.

Atelier 'Digitale media en leren'
Digitale media omvatten gedigitaliseerde inhoud (tekst, beeld, geluid, video) die via het internet en computernetwerken verspreid en uitgeleverd kan worden (o.a. computers, smartphones, tablets). Bij het gebruik van digitale media staat de onderlinge samenhang van inhoud, (leer)netwerken, en afspeelapparatuur centraal (bijvoorbeeld via ELO's, Personal Learning Environments en Social Media). In deze cursus beziet u de mogelijkheden van digitale media voor leren. Het gaat hierbij om leren waarbij digitale media een wezenlijk aandeel hebben in de vormgeving en ondersteuning van het leren. U kunt bijvoorbeeld denken aan toepassingen binnen vier samenhangende thema's: (1) non-formele leeromgevingen, (2) formele leeromgevingen, (3) mobiel leren, en (4) serious gaming. U krijgt daarbij handvatten om toepassingen van digitale media voor leren kritisch te analyseren en zelf een toepassing te ontwikkelen.
De cursus bestaat uit een aantal studietaken waarin u kennismaakt met gebruik van digitale media voor leren en met een aantal methodieken en gereedschappen waarmee u toepassingen van digitale media voor het vormgeven en ondersteunen van onderwijsleerprocessen leert te analyseren. U oriënteert zich bijvoorbeeld op de actuele literatuur en verwerft theoretische kennis op het brede terrein van het gebruik van digitale media voor leren. Daarnaast onderzoekt u één of meerdere toepassingen van digitale media voor leren op verbetermogelijkheden. Ten slotte werkt u aan een ontwerptaak binnen één van de thema's waarbij u een (her)ontwerp van een stukje onderwijs realiseert met behulp van het verstrekte gereedschap. In een ontwerpverslag beargumenteert u de gemaakte keuzes, reflecteert u op deze ontwerpervaring en beschrijft het resultaat. U presenteert het ontwerp aan de docenten en medestudenten in de virtuele klas. Het gerealiseerde en toegelichte onderwijsontwerp is de tentamenverplichting. Daarnaast dient u als bijzondere verplichting voor de formele afronding bij deze cursus een tweetal blogposts te schrijven, en dient u een virtuele klas met een ontwerppresentatie van een medestudent bij te wonen.

Atelier ‘Digitale media en leren’ wordt in beginsel twee keer per jaar aangeboden.

Atelier ‘Brein, leefstijl en leren’
Deze cursus biedt een inleiding in het opkomende gebied van de 'Educatieve neurowetenschappen', ook wel 'Mind, Brain, and Education' genoemd. Dit nieuwe veld kan in veel verschillende velden worden gepositioneerd (bijvoorbeeld cognitieve neurowetenschappen, psychologie, gezondheidswetenschappen, enz.), maar wordt in deze cursus als een subdiscipline van onderwijswetenschappen benaderd.
Het doel van deze cursus is te kijken naar hoe theorieën en methoden uit (cognitieve) neurowetenschappen kunnen worden gebruikt in combinatie met theorieën en methoden uit andere educatieve wetenschappen om kennis van leren en onderwijs te creëren en te verbeteren. Daarom leren studenten in deze cursus hoe diverse theoretische perspectieven rondom 'leren' geïntegreerd kunnen worden, evenals diverse methodologische benaderingen om 'leren' te onderzoeken. Deze benaderingen variëren van de sterk gecontroleerde laboratoriumexperimenten die kenmerkend zijn voor de neurowetenschappelijke benadering, tot benaderen van 'leren' in meer realistische instellingen. Gedurende de loop van de cursus worden de studenten aangemoedigd kritisch te reflecteren op het huidig enthousiasme voor het op de breinontwikkeling gebaseerd ingericht onderwijs. Wat zijn mythen en wat zijn de veelbelovende richtingen?

Atelier ‘Brein, leefstijl en leren’ wordt in beginsel een keer per jaar, in kwartiel 4 aangeboden.

Atelier ‘Trusted Learning Analytics’ (in English)
Among various trending topics that can be investigated in the field of educational technology at present there is a clear and high demand of making use of educational data to improve the whole learning and teaching cycle. This spans from collecting and estimating the prior knowledge of students for a certain subject, to the actual learning process and its assessment. Educational data science therefore cuts through almost all educational technology disciplines and is key to many other research topics.

Data science in education has been coined ‘Learning Analytics’, an umbrella term for research questions from overlapping research domains such as psychology, educational science, computer and data science. During the learning analytics course you will learn about: important dimensions of learning analytics; institutional challenges connected to the rollout of learning analytics and ethical and privacy issues related to learning analytics interventions. You will be able to analyse and design connections between learning analytics and learning design. Furthermore, you will discuss challenges involved in the creation of learning analytics dashboards; you will study and get some hands-on experiences in the evaluation of learning analytics with the help of exemplary tools and methods for learning analytics. Finally, you will develop a learning analytics example of your own.

Atelier ‘Trusted Learning Analytics’ wordt in beginsel twee keer per jaar aangeboden.

Atelier ‘Computer Supported Collaborative Learning’ (in English) is based on a course developed in collaboration with German, and Finnish partners.
Collaborative Learning (CL) is “the instructional use of small groups so that students work together to maximize their own and each other’s learning” (Johnson, Johnson, & Smith, 2014, p. 87). It is a “coordinated, synchronous activity that is the result of a continued attempt to construct and maintain a shared conception of a problem” (Rochelle and Teasley,1995, p. 70).
Due to the development in technology and the arrival of the internet to connect computers it became possible to have computer-supported collaborative learning in the classroom, hence computer-supported classroom collaborative learning (CS-CCL) as well as online collaborative learning (OCL). Collectively, these two forms are commonly referred to as Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL; Stahl, Koschmann, & Suthers, 2014). Most of the current research is concerned with CS-CCL rather than with OLC. However, OCL is becoming more important as it is increasingly applied in online distance education and in open online education, which currently centers around MOOCs (Massive Open Online Courses).

The Atelier will have the following themes:
Scripting: The orchestration of collaborative learning happens by means of scripting, which is essentially process-oriented instruction, on the degree to which productive social interactions emerge between members of a CL-group by showing prompts/cues on the computer screens to which they have to respond (Baker & Lund, 1997; Weinberger, 2003). Fischer, Kollar, Stegmann, and Wecker (2013) developed a Script Theory of Guidance in which they differentiate between internal and external scripts. The Atelier will elaborate on scripting, what it is, and how it orchestrates collaborative learning.

Motivation and emotions: In collaborative learning group members may face circumstances and situations in which there are group conflicts and emotional and motivational issues. Three different kind of sources are distinguished (Järvelä, Volet, & Järvenoja, 2010): the first source are the individual differences such as incompatible personalities, and different styles of working and communicating. The second source is the actual process of collaborative learning, which may give rise to situational appraisals that impact emotion and motivation such as when achieving common ground is clashed; and the third source is non task related and concerns practical hurdles that obstruct participation. The Atelier dicusses the different theoretical conceptualizations of motivation and how group members can regulate emotions and motivations collaboratively as well as individually.

Metacognition: Metacognitive and self-regulating skills have been identified as one of the most effective strategies for learning. Research indicates that efficient metacognitive skills such as planning, monitoring, and evaluation are necessary for deep knowledge construction that enables students to transfer knowledge from one context to another. The role of metacognition in groups is to structure the cognitive processes and promote group members to co-construct knowledge, regulate the learning processes of the other group members, and reflect upon their own learning process. OCL environments have the advantage of making the interaction visible through computer-based traces.

Atelier ‘Computer Supported Collaborative Learning’ wordt in beginsel een keer per jaar aangeboden.


In de loop van studiejaar 2019-2020 worden meer Ateliers ontwikkeld, o.a., Atelier Eye-tracking studies in Educational Research (in English, mv. dr. I. Skubala. Verder worden in het kader van Atelier Virtual Mobility trajecten aangeboden in verschillende vormen, bijvoorbeeld, als een gezamenlijk traject met studenten uit onderwijskundige afstandsopleidingen in andere Europese landen. De informatie over deze trajecten wordt via digitale kanalen tijdig verspreid.

Aanmelden

Ingangseisen

U dient de cursus OM0003 Onderwijswetenschappen: theorie en onderzoek in de praktijk afgerond te hebben.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen. Aanmelden na de start van het kwartiel is niet mogelijk.

Een kwartiel voor de start wordt de introductietaak voor de zelfstudie beschikbaar gesteld. Keuzeonderdelen (afzonderlijke Ateliers) worden slechts 14 dagen voor de start van de cursus opengesteld voor ingeschreven studenten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In verschillende Ateliers wordt de begeleiding concreet beschreven. In alle keuzecursussen wordt u bijgestaan door enthousiaste docenten en werkt u samen met medestudenten in groepen. U geeft en ontvangt peer-feedback.

Docenten

Mw. dr. O. Firssova (examinator), mw. prof. dr. R. de Groot, mw. dr. C. Meijs, mw. I. van der Wurff MSc, Brein. leefstijl en leren), dhr. dr. S. Verjans, dhr. A. van Eck, MSc. (Kwaliteit van onderwijs), dhr. dr. R. Nadolski, dhr. dr. H. Spoelstra en dhr. dr. S. Ternier (Digitale media en leren), mw. dr. K. Dirkx, dhr. dr. M. van Diggelen en mw. L. Delnoij MSc (Kwaliteit van toetsen), dhr. prof. dr. K. Kreijns, dhr. S.Radovic, MSc (CSCL), mw. dr.I.Skubala (Eye-tracking studies in Educational Science).

De staf van nog in ontwikkeling zijnde Ateliers wordt via de website tijdig bekend gemaakt.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De tentamenvorm is mede afhankelijk van de variant van Atelier die gekozen wordt. Het afronden van de oriënterende en de afsluitende studietaak maakt deel uit van het tentamen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Mediagebruik

Een pc of laptop met internetaansluiting is noodzakelijk. Om optimaal gebruik te maken van de Virtuele klas is een headset aan te raden.