Inleiding in de psychologie

Inleiding in de psychologie

  • Psychologie
  • PB0014
  • 10 EC
  • Vanaf € 768
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Hoe komt menselijk gedrag tot stand? Wat is daarbij de rol van het brein? Hoe zijn we door evolutie, ontwikkeling en leerprocessen aangepast aan onze omgeving zodat we kunnen functioneren en floreren? Wat is bewustzijn? Hoe komen onze emoties tot uiting? Hoe verhouden we ons tot anderen? Het is zomaar een greep uit de boeiende vragen die centraal staan in de psychologie.

Het beantwoorden van deze vragen heeft, naast de opgedane kennis, ook praktisch nut. Die kennis stelt de psycholoog namelijk in staat om te analyseren wat er misgaat als mensen minder lekker in hun vel zitten of niet goed meer functioneren in hun omgeving, zodat op professionele wijze een positieve wending kan worden gegeven aan hun leven. De cursus is dus een uitstekende inleiding voor iedereen die ambieert om zich in te zetten in dit werkveld en daartoe een opleiding in de psychologie wenst te volgen.

Wat psychologie precies is, wordt in deze inleidende cursus hoofdzakelijk in de breedte beantwoord. Je krijgt dus het volledige domein van de psychologie gepresenteerd zodat je met een solide basis aan de opleiding tot psycholoog begint.

Algemeen gesteld bestudeert de psychologie het gedrag, de gevoelens en de gedachten van de mens, in relatie tot zichzelf en in relatie tot de fysieke en sociale omgeving. Dat is in deze cursus niet anders, maar daarbij is wel gekozen voor een duidelijke focus op het aanpassingsvermogen van de mens. De cursus biedt een stevige, maar laagdrempelige basis in de evolutionair-psychologische en leertheoretische principes om dat aanpassingsvermogen te begrijpen.

Vanuit die focus wordt vervolgens bestudeerd hoe ons brein georganiseerd is, hoe we waarnemen en ons bewust worden van de wereld om ons heen, hoe we denken, redeneren, problemen oplossen en beslissen. Zodoende krijg je inzicht in de drijfveren en emoties die het handelen van de mens vormgeven. Uiteraard komt dat handelen altijd tot uiting in een sociale context. Mensen reageren anders wanneer ze in een groep zijn dan wanneer ze alleen zijn. Mensen beïnvloeden elkaar, al dan niet bewust. Bovendien verandert menselijk gedrag gedurende de levensloop. Ook daarover gaat deze cursus. Ten slotte wordt aandacht besteed aan (de behandeling van) verschillende psychische stoornissen.

Daarnaast krijg je bij deze cursus de gelegenheid om kennis te maken met het beroep van de psycholoog. Hiertoe krijg je een virtuele snuffelstage aangeboden waarin je op bezoek gaat bij een zeer gevarieerde groep psychologen om hun beroepspraktijk te verkennen. Hiermee stellen wij je in staat om niet alleen je de inhoud van het vak toe te eigenen, maar ook je eigen affiniteit met het werkveld te exploreren en zodoende een scherper idee te krijgen van je doelen bij het volgen van de opleiding Psychologie aan de Open Universiteit.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:
˗ drie fundamentele inzichten in de geschiedenis van de psychologie die ten grondslag liggen aan de hedendaagse psychologie te herkennen en te benoemen
˗ diverse subdisciplines binnen de psychologie te herkennen, inclusief de vragen waarmee deze subdisciplines zich hoofdzakelijk bezighouden en welke methoden en werkwijzen zij gebruiken om die te onderzoeken
˗ de voor de psychologie relevante onderzoeksdesigns en methoden en technieken van gegevensverzameling en gegevensverwerking te herkennen en benoemen
˗ te beschrijven hoe de omgeving zowel via natuurlijke selectie als via de ervaring inwerkt op menselijk gedrag
˗ de basisbegrippen, de belangrijkste theorieën en onderzoeksresultaten binnen de biologische psychologie te benoemen en te herkennen, en op basaal niveau te beschrijven hoe gedrag op neuraal en hormonaal niveau tot stand komt
˗ de kennis over de biologische psychologie toe te passen op mechanismen zoals honger, seks en slaap
˗ sensorische en perceptuele mechanismen uit te leggen en te beschrijven hoe deze mechanismen vanuit functioneel perspectief bijdragen aan de overleving van de soort
˗ verschillende geheugensystemen en hun adaptieve functies te herkennen en te benoemen, alsmede cognitieve processen die ten grondslag liggen aan ons probleemoplossend vermogen
˗ de basisbegrippen, de belangrijkste theorieën en onderzoeksresultaten binnen de ontwikkelingspsychologie, de sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie te herkennen en te benoemen
˗ de kenmerken en veronderstelde mechanismen van de belangrijkste psychische stoornissen en de rationale en kenmerken van een aantal veelgebruikte behandelbenaderingen te herkennen en te benoemen
˗ te benoemen in welke domeinen psychologen werken, waar psychologische kennis relevant is en wat op hoofdlijnen de kernwaarden, werkzaamheden en gebruikte methoden zijn van gezondheidszorgpsychologen, levenslooppsychologen, klinisch psychologen en arbeid- en organisatiepsychologen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.


Deze cursus heeft twee vaste startmomenten: kwartiel 1 en kwartiel 3.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is nodig voor het lezen van het studiemateriaal.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In de eerste weken van de cursus vindt een (online) startdag plaats, gewoonlijk op de eerste zaterdagochtend in september (bij start in september) en in februari (bij start in februari). Deelname aan de startdag is niet verplicht, maar wordt erg aangeraden om een goede start te kunnen maken met de studie. Tijdens de startdag krijg je informatie over studeren aan de Open Universiteit, de cursus Inleiding in de psychologie en de rol van de studieadviseur bij de opleiding. Ook maak je kennis met medestudenten, je tutor en het docententeam.
Nadat je bent ingeschreven voor de cursus kun je je via een link in de online leeromgeving van de cursus aanmelden voor de startdag. Je vindt daar ook alle informatie en het programma.
Het plenaire gedeelte van de online startdag zal worden opgenomen en kan later worden teruggekeken. Het deel waarin je kennismaakt met je tutor en medestudenten wordt niet opgenomen.

Elke cursusdeelnemer wordt ingedeeld in een online studiegroep op basis van het voorkeursstudiecentrum. In de online leeromgeving bij de cursus kun je na inschrijving voor de cursus zien aan welke studiegroep je bent toegewezen. Aan elke studiegroep is een tutor gekoppeld. Met je tutor kun je bespreken hoe het studeren gaat.
Inhoudelijke vragen over de stof en logistieke vragen over de cursus kun je stellen via het discussieforum. Het docententeam beantwoordt daar alle vragen.
Gedurende de cursus zijn er digitale minicolleges van 1,5 uur waarbij ingegaan wordt op lastige onderdelen uit de stof. Je kunt je vragen direct voorleggen aan de docent. Deze minicolleges vinden meestal plaats op dinsdagavond. Ze worden opgenomen zodat je deze op een later moment kunt terugkijken. Het rooster vind je in de online leeromgeving van de cursus nadat deze is gestart.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Er zijn twee deeltentamens met elk 30 meerkeuzevragen.
De opdracht bestaat uit het doorlopen van de virtuele snuffelstage als bijzondere verplichting.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Tekstboek (Engelstalig): Gray, P., & Bjorklund, D.F. (2018). Psychology (8th ed.). Worth Publishers.
- Online leeromgeving: studietaken met inhoudelijke verwerkingsopdrachten en studievaardigheidstaken.
- Virtuele snuffelstage: om kennis te maken met de beroepspraktijk van de psycholoog in de volle breedte. In de online leeromgeving van deze cursus vind je een link om inloggegevens aan te vragen voor het doorlopen van de virtuele snuffelstage.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruikmaken van de digitale leeromgeving. Hier vind je studietaken (met verwerkingsopdrachten en studievaardigheidstaken) die een leidraad bieden bij het doorlopen van de stof uit het tekstboek. Ook kun je hier vragen stellen over de cursus en in contact komen met je tutor en medestudenten. Tevens vind je hier een link om je aan te melden voor de virtuele snuffelstage (bijzondere verplichting bij deze cursus).