Inleiding in de psychologie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Inleiding in de psychologie
Psychologie | 10 EC
Code PB0014
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Hoe komt menselijk gedrag tot stand? Wat is daarbij de rol van het brein? Hoe zijn we door evolutie, ontwikkeling en leerprocessen aangepast aan onze omgeving zodat we kunnen functioneren en floreren. Wat is bewustzijn? Hoe komen onze emoties tot uiting? Hoe verhouden we ons tot anderen? Het is zomaar een greep uit de boeiende vragen die centraal staan in de psychologie.

Het beantwoorden van deze vragen heeft, naast de opgedane kennis, uiteraard ook praktisch nut. Die kennis stelt de psycholoog namelijk in staat om te analyseren wat er misgaat als mensen minder lekker in hun vel zitten of niet goed meer functioneren in hun omgeving, zodat op professionele wijze een positieve wending kan worden gegeven aan hun leven. De cursus is dus een uitstekende inleiding voor iedereen die ambieert om zich in te zetten in dit werkveld en daartoe een opleiding in de psychologie wenst te volgen.

Wat psychologie precies is, wordt in deze inleidende cursus hoofdzakelijk in de breedte beantwoord. U krijgt dus het volledige domein van de psychologie gepresenteerd zodat u met een solide basis aan de opleiding tot psycholoog begint.

Algemeen gesteld bestudeert de psychologie het gedrag, de gevoelens en de gedachten van de mens, in relatie tot zichzelf en in relatie tot de fysieke en sociale omgeving. Dat is in deze cursus niet anders, maar daarbij is wel gekozen voor een duidelijke focus op het aanpassingsvermogen van de mens. De cursus begint dus met een stevige, maar laagdrempelige basis in de evolutionaire psychologische en leertheoretische principes waarmee dat aanpassingsvermogen te begrijpen is.

Vanuit die focus wordt vervolgens bestudeerd hoe ons brein georganiseerd is, hoe we waarnemen en ons bewust worden van de wereld om ons heen, hoe we denken, redeneren, problemen oplossen en beslissen. Zodoende krijgt u inzicht in de drijfveren en emoties die het handelen van de mens vormgeven. Uiteraard komt dat handelen altijd tot uiting in een sociale context. Mensen reageren anders wanneer ze in een groep zijn dan wanneer ze alleen zijn. Mensen beïnvloeden elkaar, al dan niet bewust. Bovendien verandert menselijk gedrag gedurende de levensloop. Ook daarover gaat deze cursus. Tenslotte wordt aandacht besteed aan verschillende psychische stoornissen en de behandeling ervan.

Daarnaast krijgt u bij deze cursus ruim de gelegenheid om kennis te maken met het beroep van de psycholoog. Hiertoe krijgt u een virtuele snuffelstage aangeboden waarin u op bezoek gaat bij een zeer gevarieerde groep psychologen om hun beroepspraktijk te verkennen. Hiermee stellen wij u in staat om niet alleen de inhoud van het vak toe te eigenen, maar ook uw eigen affiniteit met het werkveld te exploreren en zodoende een scherper idee te krijgen van uw doelen bij het volgen van de opleiding Psychologie aan de Open Universiteit.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:
1. Drie fundamentele inzichten in de geschiedenis van de psychologie die ten grondslag liggen aan de hedendaagse psychologie te herkennen en te benoemen.
2. Diverse subdisciplines binnen de psychologie te herkennen, inclusief de vragen waar deze subdisciplines zich hoofdzakelijk bezighouden en welke methoden en werkwijzen zij gebruiken om die te onderzoeken.
3. De voor de psychologie relevante designs en methoden en technieken van gegevensverzameling en gegevensverwerking voor het uitvoeren van psychologisch onderzoek te herkennen en benoemen.
4. Te beschrijven hoe de omgeving zowel via natuurlijke selectie als via de ervaring inwerkt op menselijk gedrag.
5. De basisbegrippen, de belangrijkste theorieën en onderzoeksresultaten binnen de biologische psychologie te benoemen en te herkennen, en kunt u op basaal niveau beschrijven hoe gedrag op neuraal en hormonaal niveau tot stand komt.
6. Sensorische en perceptuele mechanismen te herkennen en te beschrijven hoe deze mechanismen vanuit functioneel perspectief bijdragen aan de overleving van de soort.
7. Verschillende geheugensystemen en hun adaptieve functies te herkennen en te benoemen, alsmede cognitieve processen die ten grondslag liggen aan ons probleemoplossend vermogen.
8. De basisbegrippen, de belangrijkste theorieën en onderzoeksresultaten binnen de ontwikkelingspsychologie, de sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie te herkennen en te benoemen.
9. De kenmerken en veronderstelde mechanismen van de belangrijkste psychische stoornissen en de rationale en kenmerken van een aantal veelgebruikte behandelbenaderingen te herkennen en te benoemen.
10. Te benoemen in welke domeinen psychologen werken, waar psychologische kennis relevant is en wat op hoofdlijnen de kernwaarden, werkzaamheden en gebruikte methoden zijn van gezondheidszorgpsychologen, levenslooppsychologen, klinisch psychologen en arbeid- en organisatiepsychologen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Deze cursus heeft twee vaste startmomenten: kwartiel 1 en kwartiel 3.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is nodig voor het lezen van het studiemateriaal.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt u op basis van uw voorkeur ingedeeld in een regionale studiegroep. In de digitale leeromgeving bij de cursus kunt u zien aan welke studiegroep u bent toegewezen. Aan elke studiegroep is een tutor gekoppeld. U kunt met al uw inhoudelijke en logistieke vragen terecht bij uw tutor.

In de eerste weken van de cursus vindt een startdag plaats. Deelname aan de startdag is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aangeraden om een goede start te kunnen maken met uw studie. Tijdens de startdag krijgt u informatie over studeren aan de Open Universiteit en de cursus Inleiding in de psychologie, krijgt u een inspirerende lezing over de psychologie, maakt u kennis met het docententeam en uw medestudenten en zijn de studieadviseurs aanwezig om uw vragen over studeren aan de Open Universiteit te beantwoorden. In de digitale leeromgeving vindt u informatie wanneer de startdag plaatsvindt. U vindt daar ook het precieze programma voor de startdag en de link om u voor de startdag aan te melden.

Gedurende de cursus zijn er digitale spreekuren van 1 uur waarin u laagdrempelig uw vragen kunt voorleggen aan uw tutor en medestudenten rondom een bepaald studiethema. Deze inlogspreekuren worden centraal georganiseerd. U kunt het rooster bij start van de cursus vinden via de digitale leeromgeving.

Docenten

Mw. dr. J. van Beek, mw. drs. L. Brosens, dhr. dr. J. Eshuis, dhr. dr. S. Friederichs, mw. dr. A. Grauvogl, mw. dr. E. de Hullu, dhr. drs. F. van Luik, dhr. dr. R. Pat-El, , mw. dr. E. Heynen, mw. drs. M. Otto, dhr. dr. S. Gruijters, dhr. dr. M. van Duijn.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Er zijn twee deeltentamens met elk 30 meerkeuzevragen.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Tekstboek: Gray, P., & Bjorklund, D.F. (2018). Psychology (8 ed.). New York: Worth Publishers (Engelstalig).
- Digitale leeromgeving: studietaken met inhoudelijke verwerkingsopdrachten en studievaardigheidstaken.
- Virtuele snuffelstage: om kennis te maken met de beroepspraktijk van de psycholoog in de volle breedte.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.