Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB0412
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In dit onderzoekspracticum wordt ingegaan op een onderzoeksmethode die bij uitstek geschikt is om een oorzakelijke of causale relatie te onderzoeken, het experiment. In een experiment kan de onderzoeker een groep proefpersonen een stimulus aanbieden, bijvoorbeeld een voorlichtingsfilm over de nadelige gevolgen van roken op de gezondheid, en een andere, in uitgangssituatie vergelijkbare groep proefpersonen die het stimulus niet aanbieden. Beide groepen worden zowel vóór als ná de vertoning van de voorlichtingsfilm naar hun rookgedrag gevraagd. Door de uitkomsten in beide groepen met elkaar te vergelijken, kan de onderzoeker nagaan of er verschillen zijn in rookgedrag tussen de experimentele groep en de controlegroep als gevolg van de filmstimulus. In het practicum ligt de nadruk op causale relaties en interacties, en de belangrijkste statistische analyses die bij de meestegebruikte experimentele proefontwerpen passen. Ook ligt de nadruk op het zelf analyseren van gegevens die reeds verzameld zijn middels verschillende psychologische experimenten.

Bij experimenteel onderzoek gaat het om een door de onderzoeker gecreëerde situatie, die een min of meer kunstmatig karakter heeft. Daarin heeft de onderzoeker controle over wie er deelnemen aan het experiment, wat er precies gebeurt tijdens het experiment en onder welke omstandigheden dat gebeurt. De onderzoeker manipuleert de onafhankelijke variabele, ook wel de experimentele of oorzaakvariabele genoemd, door een bepaalde categorie mensen bloot te stellen aan een experimentele stimulus of experimentele ingreep, en een andere categorie mensen daar niet aan bloot te stellen. Door deze manipulatie kan de onderzoeker nagaan of en zo ja, in welke mate de onafhankelijke variabele, het al dan niet aanbieden van de het experimentele stimulus, het beoogde effect heeft op de afhankelijke variabele ofwel het gedrag of houdingen van de deelnemers.
De categorie mensen aan wie de experimentele stimulus wordt aangeboden wordt de experimentele groep genoemd; zij bevinden zich in de experimentele conditie(s). De categorie mensen die niets krijgt aangeboden vormt de controlegroep.

Er zijn zeer veel verschijningsvormen van het experiment. In de cursus wordt ingegaan op de ethische aspecten rondom experimenteel onderzoek, behandeld wat de sterke en zwakke punten van diverse veelgebruikte experimentele opzetten zijn, hoe onderzoeksgroepen zodanig kunnen worden samengesteld dat ze in uitgangspositie als gelijkwaardig aan elkaar mogen worden beschouwd, en hoe de gegevens geanalyseerd kunnen worden met het statistisch pakket SPSS. De verworven kennis en vaardigheden past u toe op verschillende psychologische experimenten. Uw kennis met betrekking tot psychologisch experimenteel onderzoek wordt getoetst middels een meerkeuzetentamen. Tevens maakt u kennis met de wetenschappelijke verslaglegging. U schrijft een deel van een wetenschappelijk artikel. Deze opdracht maakt eveneens deel uit van het tentamen.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt bestudeerd, kunt u:
- ethische facetten van experimenteel onderzoek evalueren;
- experimentele ontwerpen beoordelen op hun interne en externe validiteit;
- hypothesen opstellen;
- diverse vormen van een variantieanalyse (ANOVA: univariaat) toepassen;
- resultaten van statistische toetsing interpreteren;
- APA-richtlijnen correct toepassen in een onderzoeksverslag.

Aanmelden

Ingangseisen

U dient de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse te hebben afgerond of u heeft een lopende inschrijving voor deze cursus.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Aanmelden voor de bijeenkomsten bij deze cursus is alleen mogelijk nadat u een aanmelding via mijnOU hebt gedaan. Zodra u in de cursusomgeving in de digitale leeromgeving komt, kunt u via een aanmeldformulier digitaal aanmelden voor de bijeenkomsten in een studiecentrum.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Facultatieve begeleidingsbijeenkomsten per regio en/of online in een vast kwartiel. Er wordt sterk aangeraden deze bijeenkomsten te volgen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. J. van Beek
1. di 17-09-2019 / 18.30-21.00 uur
2. di 01-10-2019 / 18.30-21.00 uur
3. di 15-10-2019 / 18.30-21.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. J. van Beek
1. wo 26-02-2020 / 18.30-21.00 uur
2. wo 11-03-2020 / 18.30-21.00 uur
3. wo 25-03-2020 / 18.30-21.00 uur

Antwerpen
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. G. Peters
1. do 27-02-2020 / 19.00-21.00 uur
2. do 12-03-2020 / 19.00-21.00 uur
3. do 09-04-2020 / 19.00-21.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. wo 18-09-2019 / 18.30-20.30 uur
2. wo 02-10-2019 / 18.30-20.30 uur
3. wo 23-10-2019 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. wo 26-02-2020 / 18.30-20.30 uur
2. wo 11-03-2020 / 18.30-20.30 uur
3. wo 01-04-2020 / 18.30-20.30 uur

Nijmegen
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. do 20-02-2020 / 19.00-21.00 uur
2. do 12-03-2020 / 19.00-21.00 uur
3. do 26-03-2020 / 19.00-21.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. R. Pat-El
1. di 17-09-2019 / 18.30-20.30 uur
2. di 01-10-2019 / 18.30-20.30 uur
3. di 22-10-2019 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. R. Pat-El
1. di 25-02-2020 / 18.30-20.30 uur
2. di 10-03-2020 / 18.30-20.30 uur
3. di 31-03-2020 / 18.30-20.30 uur

Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. D. Hoek
1. do 12-09-2019 / 18.30-20.30 uur
2. do 03-10-2019 / 18.30-20.30 uur
3. do 17-10-2019 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. D. Hoek
1. do 20-02-2020 / 18.30-20.30 uur
2. do 12-03-2020 / 18.30-20.30 uur
3. do 26-03-2020 / 18.30-20.30 uur

Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. I. Noback
1. ma 16-09-2019 / 18.30-20.30 uur
2. ma 30-09-2019 / 18.30-20.30 uur
3. ma 14-10-2019 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. I. Noback
1. ma 24-02-2020 / 18.30-20.30 uur
2. ma 09-03-2020 / 18.30-20.30 uur
3. ma 30-03-2020 / 18.30-20.30 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. R. Pat-El
1. do 19-09-2019 / 18.30-20.30 uur
2. do 03-10-2019 / 18.30-20.30 uur
3. do 24-10-2019 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. R. Pat-El
1. do 27-02-2020 / 18.30-20.30 uur
2. do 12-03-2020 / 18.30-20.30 uur
3. do 02-04-2020 / 18.30-20.30 uur

Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de bijeenkomsten is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in yOUlearn.

Docenten

Examinator: dhr. dr. R. Pat-El.
Namen van de docenten worden via de cursussite bekend gemaakt.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit twee delen. Het ene deel betreft 40 meerkeuzevragen. Het andere deel bestaat uit een verslag, waarvan een aantal paragrafen al gedeeltelijk geschreven zijn. U dient zelf de ontbrekende delen te beschrijven: de hypothesen, de selectie van analysetechnieken, de resultaten en de discussie.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving die de volgende onderdelen bevat: een cursussite, een digitale leeswijzer bij het tekstboek: Discovering statistics using SPSS door Andy Field (fifth edition) en verwerkingsopdrachten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof. Tevens kunt u inhoudelijke vragen stellen aan docenten via de Methoden en Statistiek community.