Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek

Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek

  • Psychologie
  • PB0412
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In dit onderzoekspracticum wordt ingegaan op een onderzoeksmethode die bij uitstek geschikt is om een oorzakelijke of causale relatie te onderzoeken, het experiment. In een experiment kan de onderzoeker een groep proefpersonen een stimulus aanbieden, bijvoorbeeld een voorlichtingsfilm over de nadelige gevolgen van roken op de gezondheid, en een andere, in uitgangssituatie vergelijkbare groep proefpersonen die het stimulus niet aanbieden. Beide groepen worden zowel vóór als ná de vertoning van de voorlichtingsfilm naar hun rookgedrag gevraagd. Door de uitkomsten in beide groepen met elkaar te vergelijken, kan de onderzoeker nagaan of er verschillen zijn in rookgedrag tussen de experimentele groep en de controlegroep als gevolg van de filmstimulus. In het practicum ligt de nadruk op causale relaties en interacties, en de belangrijkste statistische analyses die bij de meeste gebruikte experimentele proefontwerpen passen. Ook ligt de nadruk op het zelf analyseren van gegevens die reeds verzameld zijn middels verschillende psychologische experimenten.

Bij experimenteel onderzoek gaat het om een door de onderzoeker gecreëerde situatie, die een min of meer kunstmatig karakter heeft. Daarin heeft de onderzoeker controle over wie er deelnemen aan het experiment, wat er precies gebeurt tijdens het experiment en onder welke omstandigheden dat gebeurt. De onderzoeker manipuleert de onafhankelijke variabele, ook wel de experimentele of oorzaakvariabele genoemd, door een bepaalde categorie mensen bloot te stellen aan een experimentele stimulus of experimentele ingreep, en een andere categorie mensen daar niet aan bloot te stellen. Door deze manipulatie kan de onderzoeker nagaan of en zo ja, in welke mate de onafhankelijke variabele, het al dan niet aanbieden van de het experimentele stimulus, het beoogde effect heeft op de afhankelijke variabele ofwel het gedrag of houdingen van de deelnemers.
De categorie mensen aan wie de experimentele stimulus wordt aangeboden wordt de experimentele groep genoemd; zij bevinden zich in de experimentele conditie(s). De categorie mensen die niets krijgt aangeboden vormt de controlegroep.

Er zijn zeer veel verschijningsvormen van het experiment. In de cursus wordt ingegaan op de ethische aspecten rondom experimenteel onderzoek, behandeld wat de sterke en zwakke punten van diverse veelgebruikte experimentele opzetten zijn, hoe onderzoeksgroepen zodanig kunnen worden samengesteld dat ze in uitgangspositie als gelijkwaardig aan elkaar mogen worden beschouwd, en hoe de gegevens geanalyseerd kunnen worden, bijvoorbeeld met het statistisch pakket SPSS. De verworven kennis en vaardigheden pas je toe op verschillende psychologische experimenten. Jouw kennis met betrekking tot psychologisch experimenteel onderzoek wordt getoetst middels een meerkeuzetentamen. Tevens maak je kennis met de wetenschappelijke verslaglegging. Je schrijft een deel van een wetenschappelijk artikel. Deze opdracht maakt eveneens deel uit van het tentamen.

Leerdoelen
Nadat je deze cursus hebt bestudeerd, kunt je:
- ethische facetten van experimenteel onderzoek evalueren;
- experimentele ontwerpen beoordelen op hun interne en externe validiteit;
- hypothesen opstellen;
- diverse vormen van een variantieanalyse (ANOVA: univariaat en herhaalde metingen, met covariaten) toepassen;
- resultaten van statistische toetsing interpreteren;
- APA-richtlijnen correct toepassen in een onderzoeksverslag.

Ingangseisen

Studenten Psychologie
Je moet de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (PB0202) of Onderzoekspracticum inleiding onderzoek (PB0212) hebben afgerond, óf een lopende inschrijving hebben voor één van deze cursussen in een eerder kwartiel.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 14 augustus 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2022.

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomsten bij deze cursus via het aanmeldformulier in de digitale leeromgeving. Enkele dagen nadat je bent ingeschreven voor de cursus krijg je toegang tot de digitale leeromgeving.

Voorkennis

Studenten Gezondheidswetenschappen
We bevelen sterk aan om eerst de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0116) te volgen voordat je start met deze cursus.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Facultatieve begeleidingsbijeenkomsten online in een vast kwartiel. Er wordt sterk aangeraden deze bijeenkomsten te volgen. De bijeenkomsten worden opgenomen en via de virtuele klas kunnen deze bijeenkomsten teruggekeken worden.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiecentrum Amsterdam
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. N. de Hoog
1. di 13-09-2022 / 18.30-20.30 uur
2. di 27-09-2022 / 18.30-20.30 uur
3. di 11-10-2022 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr. N. de Hoog
1. di 28-02-2023 / 18.30-20.30 uur
2. di 14-03-2023 / 18.30-20.30 uur
3. di 28-03-2023 / 18.30-20.30 uur

Utrecht
Kwartiel 1 - begeleiders: mw. J. Fischmann MSc en dhr.dr. D. Hoek.
- Do 15-09-2022 / 18.30-20.30 / gegeven door mw. J. Fischmann MSc
- Vrij 16-09-2022 / 10.00-12.00 / gegeven door dhr.dr. D. Hoek

- do 29-09-2022 / 18.30-20.30 / gegeven door mw. J. Fischmann MSc
- vrij 30-09-2022 / 10.00-12.00 gegeven door dhr.dr. D. Hoek

- do 13-10-2022 / 18.30-20.30 / gegeven door mw. J. Fischmann MSC
- vrij 14-10-2022 / 10.00-12.00 / gegeven door dhr.dr. D. Hoek

Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. J. van Beek
1. ma 12-09-2022 / 18.30-21.00 uur
2. ma 26-09-2022 / 18.30-21.00 uur
3. ma 17-10-2022 / 18.30-21.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr. J. van Beek
1. ma 20-02-2023 / 18.30-21.00 uur
2. ma 06-03-2023 / 18.30-21.00 uur
3. ma 27-03-2023 / 18.30-21.00 uur


Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de bijeenkomsten is mogelijk zodra je toegang hebt tot de cursussite in de digitale leeromgeving.

Docenten

Examinator: dhr. dr. R. Pat-El.
Namen van de docenten worden via de cursussite bekend gemaakt.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit twee delen. Het ene deel betreft 40 meerkeuzevragen. Het andere deel bestaat uit een verslag, waarvan een aantal paragrafen al gedeeltelijk geschreven zijn. Je dient zelf de ontbrekende delen te beschrijven: de hypothesen, de selectie van analysetechnieken, de resultaten en de discussie.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving die de volgende onderdelen bevat: een cursussite, een digitale leeswijzer bij het tekstboek: Discovering statistics using SPSS door Andy Field (fifth edition) en verwerkingsopdrachten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof. Tevens kun je inhoudelijke vragen stellen aan docenten via onderzoeksvragen.ou.nl.