Literatuurstudie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Literatuurstudie
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB0702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus Literatuurstudie maakt u kennis met het opzetten en uitvoeren van een literatuurstudie. Literatuuronderzoek is een noodzakelijk onderdeel van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan literatuuronderzoek ook een onderzoeksmethode op zichzelf zijn. Door het bestuderen van recente literatuur krijgen onderzoekers een goed beeld van alles wat er al bekend is over een bepaald onderwerp, zodat toekomstige onderzoeksvragen en beleid hierop afgestemd kan worden. Binnen deze cursus zult u zich kunnen bekwamen in de verschillende fasen van de voorbereiding, uitvoering en rapportage van een literatuurstudie.
Voor het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek is het nodig zicht te krijgen op de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Een literatuurstudie kan richting geven aan de onderzoeksvraag, een beeld geven van de relevantie van een onderzoeksvraag, weergeven vanuit welke theoretische invalshoeken tot nu toe naar het probleem is gekeken en met welk resultaat, en uiteindelijk leiden tot nieuwe onderzoeksvragen.

In diverse cursussen in de bachelor- en masteropleidingen zal van u gevraagd worden om een literatuurstudie te verrichten. In deze cursus leert u hoe u een dergelijk literatuuronderzoek opzet, uitvoert en rapporteert. De nadruk zal in deze cursus liggen op het opstellen van een probleemstelling en een zoekplan voor literatuuronderzoek, het uitvoeren van een literatuurzoektocht, het interpreteren van de gevonden informatie en het rapporteren hierover.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus bent u in staat om:
- een zoekplan op te stellen (doelstelling, onderzoeksvraag, deelvragen, zoektermen, kader en bronnen);
- op basis van een vooraf opgesteld zoekplan een literatuurstudie uit te voeren met gebruik van wetenschappelijke zoekmachines;
- wetenschappelijke artikelen te beoordelen op bruikbaarheid en de gegevens hieruit te interpreteren;
- op basis van de literatuurstudie een helder geschreven inleiding voor een onderzoeksverslag op te stellen.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 31 januari 2021 uit het aanbod genomen. Tot deze datum kunt u zich nog aanmelden voor deze cursus. De cursus is vervolgens nog maar beperkt tentamineerbaar. Deze cursus wordt vervangen door de cursus PB0712 – Literatuurstudie.

Ingangseisen

U dient in de bacheloropleiding Psychologie tenminste 25 studiepunten afgerond te hebben, waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (PB0202).
Studenten met een schakelprogramma (ook van Onderwijswetenschappen) waar de cursus Literatuurstudie deel van uitmaakt moeten de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (PB0202) afgerond hebben.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-01-2021 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Individueel.

Docenten

Examinatoren: mw. dr. N. de Hoog en mw. dr. I. Noback.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

In de tentamenopdracht laat u zien alle aspecten van het uitvoeren van een literatuurstudie te beheersen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving die de volgende onderdelen bevat: een digitaal werkboek, een digitale reader en het tekstboek: de APA manual.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.