Psychologische gespreksvoering

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Psychologische gespreksvoering
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB1112
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Bij veel problemen die mensen ervaren in hun leven, speelt een psychologische component. Een nieuwe baan confronteert met eigen onzekerheden; de omgang met een lastige persoonlijkheid in uw omgeving kan u radeloos maken; een ingrijpende verandering maakt u moedeloos. In de rol van vriend, vriendin, partner, ouder, kind, collega, of in andere rollen in de werksituatie heeft u waarschijnlijk al anderen geholpen, door een luisterend oor te bieden, raad te geven, steun te geven. Hierbij hebt u waarschijnlijk ook gemerkt dat hulp bieden niet gemakkelijk is: in de ingewikkelde context van de persoonlijke relatie is het zoeken naar de juiste toon, de juiste adviezen, de juiste balans tussen geven en nemen. U heeft waarschijnlijk ook gemerkt dat u zelden in staat bent het probleem van de ander op te lossen. Uw weldoordachte adviezen worden maar zelden opgevolgd.

In deze cursus Psychologische Gespreksvoering maakt u kennis met de vaardigheden die verder reiken dan wat u als vriend/vriendin/collega gewend bent te gebruiken. Dat doen we in de eerste plaats door in te gaan op uw rol als psychologisch hulpverlener: waarin verschilt de psychologische hulpverlening van andere vormen van hulpverlening? Wat is een professionele houding en hoe draagt die bij aan een succesvolle hulpverlening?
In de tweede plaats leert u in deze cursus de vaardigheden aan die u als professionele psychologische hulpverlener kan inzetten. Binnen de context van een hulpverleningsgesprek leert u om de basis te leggen van een therapeutische werkrelatie, door het hanteren van gespreksdoelen en het gebruik van luistervaardigheden. U leert het gesprek zodanig vorm te geven dat u uw cliënt helpt de eigen problematiek te onderzoeken zodat deze zelf op nieuwe inzichten komt. U leert de problematiek te duiden aan de hand van psychologische theorieën en gebruikt deze om uw doelen in het gesprek vorm te geven..

Practicum
De cursus doorloopt een periode van 10 weken, waarin de studielast zo evenredig mogelijk is verdeeld. Het zwaartepunt van het bestuderen van de theorie ligt aan het begin van de cursus; aan het einde gaat het vooral om de verslaglegging. Er zijn 4 plenaire practicumbijeenkomsten van 3 uur in een studiecentrum en daarnaast 4 bijeenkomsten van 3 uur in subgroepen.
Tijdens het practicum oefent u met medestudenten in het voeren van hulpverleningsgesprekken. De eerste twee plenaire bijeenkomsten bekwaamt u zich onder begeleiding van een docent in vaardigheden voor probleemnuancering. Daarna oefent u zelfstandig in subgroepen met het voeren van de gesprekken (bijeenkomst 3, 4, 6 en 7). U heeft hierbij steeds 2 gesprekken met één cliënt (medestudent), waardoor een goede gelijkenis met een werkelijk begeleidingsproces ontstaat. Met behulp van video-opnames van deze gesprekken maakt u reflectieopdrachten in de digitale leeromgeving waarop u feedback krijgt. Na iedere serie gesprekken volgt een intervisiebijeenkomst (bijeenkomst 5 en 8). Tijdens deze bijeenkomsten kunt u delen uit uw video voorleggen aan de rest van de groep en de docent, en bestaat er volop gelegenheid om vragen, problemen en succeservaringen met elkaar te bespreken. Na afloop schrijft u een eindverslag over de door u gevoerde gesprekken, dat wordt beoordeeld door de docent (bijzondere verplichting).

Leerdoelen
Algemeen doel cursus: De student kan in een psychologisch hulpverleningsgesprek op een professionele manier een houding aannnemen en gespreksvaardigheden toepassen zodanig dat de cliënt geholpen wordt om meer inzicht en overzicht te krijgen t.a.v. zijn psychische problemen, waardoor een verandering van beleving en gedrag mogelijk gemaakt wordt.
- De student kan mbv houding en gespreksvaardigheden een vertrouwensrelatie opbouwen waarbinnen de client zich veilig voelt om zich te uiten over de psychische problematiek.
- De student kan in een probleemverhelderend gesprek de relevante factoren in persoon, gedrag en omgeving uitvragen door het doelgericht toepassen van de basisgespreksvaardigheden.
- De student kan op basis van een probleemverhelderend gesprek met steun van wetenschappelijke theorieën reflecteren op de casus en doelen formuleren voor vervolggesprekken.
- De student kan in een probleemnuancerend gesprek met behulp van de vaardigheden de beleving ruimte geven en de cliënt helpen zijn referentiekader te verbreden, zodat een nieuw perspectief op het probleem ontstaat.
- De student kan van de gevoerde gesprekken mondeling en schriftelijk verslag doen voor een publiek van gelijken (peers).
- De student kan kritisch reflecteren op het verloop van de gevoerde gesprekken en betrekt daarbij de invloed van de eigen houding en de toepassing van vaardigheden op het bereiken van de gespreksdoelen.
- De student kan het leerproces van medestudenten ondersteunen door gesprekken te observeren en feedback te geven op het gebruik van houding en gespreksvaardigheden aan de hand van individuele leerdoelen.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus is nieuw en start voor het eerst in kwartiel 4 van het academisch jaar 2020-2021. Deze cursus vervangt de cursus PB1102 – Psychologische gespreksvoering welke voor de laatste keer start in kwartiel 2 van het academisch jaar 2020-2021.

Ingangseisen

U dient de propedeuse psychologie afgerond te hebben. Daarnaast dient u in de postpropedeuse tenminste 50 studiepunten te hebben behaald én de cursus Gespreksvoering te hebben afgerond. Een goede actieve beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Indien u de cursus Gespreksvoering vrijgesteld hebt gekregen, maar twijfelt of u voldoende de basisvaardigheden beheerst, adviseren we u de cursus Gespreksvoering alsnog te volgen, voorafgaand aan de cursus Psychologische gespreksvoering.

Volgt u een schakelprogramma, dan hebt u tenminste 15 studiepunten afgerond waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse. Volgt u de verkorte bacheloropleiding, dan hebt u tenminste 30 studiepunten afgerond waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

U kunt deze cursus alleen volgen in een practicumgroep. Voor deze practicumgroep moet u zich apart aanmelden via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarvoor moet u echter definitief aangemeld zijn voor de cursus.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus heeft verplichte practicumbijeenkomsten. Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten is verplicht en is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.
De begeleiding van de practicumbijeenkomsten is in handen van verschillende practicumdocenten. Deze docent begeleidt u tijdens de practicumbijeenkomsten en bij het doorlopen van de cursus in de digitale leeromgeving.

De plenaire bijeenkomst 1 en plenaire bijeenkomst 2 vinden plaats in cursusweek 1-3. In cursusweek 3-6 vinden twee zelf te plannen bijeenkomsten (bijeenkomst 3 en bijeenkomst 4) plaats in subgroepen. De plenaire bijeenkomst 5 vindt plaats in week 7. In cursusweek 8-9 plant u samen met uw subgroep opnieuw twee bijeenkomsten (bijeenkomst 6 en bijeenkomst 7). In cursusweek 10 vind de laatste plenaire bijeenkomst 8 plaats.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 4 - groep 1 - begeleider: docent volgt
1. do 29-04-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
2. do 06-05-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
3. Zelf plannen
4. Zelf plannen
5. do 10-06-2021 / 18.00-21,00 uur / Plenaire bijeenkomst
6. Zelf plannen
7. Zelf plannen
8. do 01-07-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
Kwartiel 4 - groep 2 - begeleider: mw. mw. M. Otto
1. wo 28-04-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
2. wo 05-05-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
3. Zelf plannen
4. zelf plannen
5. wo 09-06-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
6. zelf plannen
7. Zelf plannen
8. wo 30-06-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst

Eindhoven
Kwartiel 4 - groep 1 - begeleider: mw. dr. I. Hulshof
1. wo 28-04-2021 / 18.30-21.30 uur / Plenaire bijeenkomst
2. do 06-05-2021 / 18.30-21.30 uur / Plenaire bijeenkomst
3. Zelf plannen
4. Zelf plannen
5. di 08-06-2021 / 18.30-21.30 uur / Plenaire bijeenkomst
6. Zelf plannen
7. Zelf Plannen
8. di 29-06-2021 / 18.30-21.30 uur / Plenaire bijeenkomst
Kwartiel 4 - groep 2 - begeleider: mw. dr. E. Heynen
1. ma 26-04-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
2. di 11-05-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
3. Zelf plannen
4. zelf plannen
5. di 08-06-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
6. zelf plannen
7. Zelf plannen
8. di 29-06-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst

Hasselt
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. A. Grauvogl
1. do 29-04-2021 / 10.00-13.00 uur / Plenaire bijeenkomst
2. za 08-05-2021 / 10.00-13.00 uur / Plenaire bijeenkomst
3. Zelf plannen
4. Zelf plannen
5. za 12-06-2021 / 10.00-13.00 uur / Plenaire bijeenkomst
6. Zelf plannen
7. Zelf plannen
8. za 03-07-2021 / 10.00-13.00 uur / Plenaire bijeenkomst

Rotterdam
Kwartiel 4 - groep 1 - begeleider: mw. drs. S. Stuurman
Data en tijden worden nog bekend gemaakt.
Kwartiel 4 - groep 2 - begeleider: mw. dr. A. Berezowska
Data en tijden worden nog bekend gemaakt.

Utrecht
Kwartiel 4 - groep 1 - begeleider: dhr. dr. J. Kuntze
1. do 29-04-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
2. di 11-05-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
3. Zelf plannen
4. Zelf plannen
5. do 10-06-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
6. Zelf plannen
7. Zelf plannen
8. do 01-07-2021 / 18.00-21,00 uur / Plenaire bijeenkomst
Kwartiel 4 - groep 2 - begeleider: mw. dr. D. van Deursen
1. ma 26-04-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
2. di 11-05-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
3. Zelf plannen
4. Zelf plannen
5. di 08-06-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
6. Zelf plannen
7. Zelf plannen
8. di 29-06-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst

Zwolle
Kwartiel 4 - groep 1 - begeleider: dhr. dr. M. Hommes
1. wo 28-04-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
2. do 06-05-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
3. Zelf plannen
4. Zelf plannen
5. wo 09-06-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
6. Zelf plannen
7. Zelf plannen
8. wo 30-06-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
Kwartiel 4 - groep 2 - begeleider: mw. dr. E. de Hullu
1. do 29-04-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
2. ma 10-05-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
3. Zelf plannen
4. Zelf plannen
5. do 10-06-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst
6. Zelf plannen
7. Zelf plannen
8. do 01-07-2021 / 18.00-21.00 uur / Plenaire bijeenkomst

Docenten

Mw. dr. E. de Hullu (examinator), mw. dr. A. Berezowska, mw. dr. D. van Deursen, mw. dr. A. Grauvogl, mw. dr. E. Heynen, dhr. dr. M. Hommes, dhr. dr. J. Kuntze, mw. dr. A. Prick, mw. S. Stuurman MSc, mw. dr. A. de Vries, mw. dr. S. Wouters en mw. dr. I. Hulshof.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Practicum en opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De cursus wordt afgesloten met een eindverslag (bijzondere verplichting).

Tentamendata

Practicum: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

- De digitale leeromgeving biedt het kader voor de cursus, instructie, documenten en opdrachten.
- Tekstboek: Psychologische Gespreksvoering: een basis voor Hulpverlening. Lang & van der Molen. 16e herziene druk (2014 of later).
- De ondersteunende site bij het boek met ViP oefeningen: www.psychologischegespreksvoering.nl.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. De digitale leeromgeving is een onmisbaar onderdeel van deze cursus.