Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek

Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek

  • Psychologie
  • PB1602
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Hoewel het meeste psychologische onderzoek kwantitatief van aard is, maken de beperkingen van deze methode het onmogelijk om antwoord te geven op alle onderzoeksvragen. Gelukkig is er ook het complement van kwantitatief onderzoek: kwalitatief onderzoek. Deze cursus start met de theorie van kwalitatief onderzoek, waarbij er onder andere aandacht is voor het type onderzoeksvragen dat met respectievelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek kan worden beantwoord. Hierna leren studenten hoe ze kwalitatief onderzoek in de praktijk uitvoeren, met bijzondere aandacht voor de analyse van kwalitatieve data. Vervolgens wordt er ingegaan op observatie-onderzoek, dat zowel kwantitatief als kwalitatief van aard kan zijn en bijvoorbeeld gebruikt wordt in de klinische praktijk. Tot slot worden cognitieve interviews geïntroduceerd als methode om te toetsen of deelnemers een vragenlijst of andere operationalisatie interpreteren zoals de onderzoeker bedoeld heeft. Studenten doen ervaring op met observeren, semi-gestructureerd interviewen, kwalitatieve data analyseren en rapporteren.

De cursus start in Thema 1 met de theoretische achtergrond van kwalitatief onderzoek. Thema 2 gaat in op de praktijk van kwalitatief onderzoek, het uitvoeren interviews en analyseren van transcripten. Thema 3 is een oefentoets waarbij geoefend kan worden met het analyseren en rapporteren van kwalitatieve data. Thema 4 is een deeltoets waarbij een kleinschalig kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd en een deel van een wetenschappelijk verslag wordt geschreven. Thema 5 gaat in op het verzamelen en scoren van observationele data. En tot slot behandelt thema 6 cognitief interviewen.

De toetsing van deze cursus bestaat uit vier onderdelen:
- een interview opdracht in Thema 4;
- een observatieopdracht in Thema 5;
- een cognitief interview in Thema 6;
- een CBI tentamen bestaande uit tweekeuzevragen.
De score op de interview opdracht en het CBI tentamen bepalen samen het eindcijfer. Beide onderdelen moeten minimaal een 5 zijn en samen minimaal een 5,5. Alle opdrachten worden ingeleverd aan het einde van de cursus en er wordt feedback gegeven middels een beoordelingsrubric.

Leerdoelen
Nadat je deze cursus hebt afgerond kan je:
- uitleggen hoe kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek van elkaar verschillen en wat de overeenkomsten zijn;
- bepalen wanneer een onderzoeksvraag kwalitatief onderzoek vereist en wanneer deze kwantitatief onderzoek vereist;
- diepte-interviews afnemen en transcriberen;
- kwalitatieve data analyseren met QualiCoder en rapporteren in een wetenschappelijk verslag;
- verschillende vormen van observeren beschrijven en in een gegeven situatie de best passende observatie techniek selecteren en toepassen;
- de cognitieve validiteit van een vragenlijst onderzoeken en verbeteren met behulp van cognitieve interviews.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

Deze cursus start in kwartiel 2 en kwartiel 4.

Voorkennis

Basiskennis van wetenschappelijke onderzoeksmethoden en het formuleren van onderzoeksvragen is gewenst, maar niet verplicht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort de standaardbegeleiding bij onderzoekspractica: inhoudelijke vragen kan je stellen via https://onderzoeksvragen.ou.nl
De examinator heeft in deze cursus vooral een corrigerende en begeleidende rol. In principe voer je alle taken zelfstandig uit, volgens de aanwijzingen die in de taken en opdrachten worden gegeven. De examinator zal betrokken zijn bij de beoordeling van de deeltoets in thema 4, de observatieopdracht in thema 5, en het cognitieve interview in thema 6.

Docenten

Dhr. dr. D. Hoek (examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vind je op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerd individueel tentamen bestaat uit tweekeuzevragen en de opdracht bestaat uit 3 onderdelen.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit diverse materialen. Ten eerste is er een digitaal werkboek. Dit vormt de basis van de cursus: hier wordt aangegeven wanneer welke stof bestudeerd dient te worden en worden er verwerkingsopdrachten aangeboden om de stof beter te begrijpen. Ten tweede wordt er gebruik gemaakt van een basisboek: Ritchie, J., Lewis, J., McNaughton Nicholls, C., & Ormston, R. (2014). Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers (2nd ed.). London: Sage Publications Ltd. Dit basisboek bevat de meeste leerstof. Tot slot wordt geoefend met het coderen van transcripten met QualiCoder, een online pakket voor de analyse van kwalitatieve data (zie http://qualicoder.com).

Digitale leeromgeving

Als student, na inschrijven, kan je gebruik maken van de digitale leeromgeving.