Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie

Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie

  • Psychologie
  • PB2002
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Hoe verloopt diagnostiek van psychische klachten op een wetenschappelijk verantwoorde manier? Op welke manier wordt een posttraumatische-stressstoornis evidence-based behandeld? En aan welke gedragsregels dient een klinisch werkend psycholoog zich te houden? Dit zijn zomaar wat vragen die aan bod komen tijdens de cursus Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie. Deze cursus is een vervolg op Klinische psychologie 1, waarin theoretische referentiekaders in de klinische psychologie, verschillende psychische stoornissen en de internationale classificatie van psychopathologie volgens DSM-5 beschreven worden. Bij Klinische psychologie 2 ligt de nadruk op diagnostiek en behandeling van psychopathologie.

De cursus is opgedeeld in drie logisch samenhangende delen. Het eerste deel biedt vooral een kader. Allereerst komen de algemene principes van psychodiagnostiek en indicatiestelling aan bod. Vervolgens verplaatsen we de aandacht naar verschillende manieren van ‘kijken’ naar diagnostiek en behandeling, en staan we stil bij de ethische richtlijnen en gedragsregels voor de psycholoog. Het tweede deel van de cursus richt zich op diagnostiek en behandeling vanuit verschillende theoretische (behandel)benaderingen. Zo leggen we in dit deel onder meer uit hoe diagnostiek en behandeling vanuit een cognitief-gedragstherapeutische benadering en vanuit een interpersoonlijke benadering plaatsvindt. Het derde en laatste deel van de cursus is gericht op diagnostiek en behandeling van verschillende vormen van psychopathologie. Hierbij komen verschillende stoornisgroepen uit de DSM-5 aan bod, zoals stemmingsstoornissen, eetstoornissen en psychotische stoornissen. Daarnaast besteden we aandacht aan de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

Leerdoelen
Nadat je deze cursus hebt bestudeerd, kun je:
- de verschillende stappen, doelstellingen en handelingen behorende bij de diagnostische cyclus benoemen, en kun je aangeven hoe diagnostiek van psychische klachten aan de hand van de diagnostische cyclus in de praktijk wordt gebracht
- aangeven wat indicatiestelling betekent, factoren benoemen die van invloed kunnen zijn op indicatiestelling, en relevante aandachtspunten bij indicatiestelling benoemen
- aangeven wat de verschillen zijn tussen de stoornisspecifieke en transdiagnostische benadering en transdiagnostische factoren en interventies benoemen
- de rationale en kenmerken van een aantal veelgebruikte behandelbenaderingen benoemen, aangeven hoe diagnostiek, indicatiestelling en behandeling vanuit deze benaderingen verlopen, en kun je de hierbij relevante aandachtspunten benoemen
- voor een breed scala aan psychische stoornissen de criteria, klinische presentaties en veronderstelde mechanismen benoemen, alsmede de aandachtspunten hierbij, en kun je aangeven welke methoden en instrumenten bij deze stoornissen bijdragen aan de beschrijvende en verklarende diagnostiek
- voor een breed scala aan psychische stoornissen passende behandelingen benoemen, de effectiviteit van deze behandelingen benoemen, kun je aangeven op welke mechanismen deze behandelingen aangrijpen en benoemen hoe en door welke specifieke interventies dit gebeurt
- een beeld schetsen van het vóórkomen van suïcidaal gedrag bij verschillende vormen van psychopathologie en verklaringen, risicofactoren en beschermingsfactoren benoemen
- aangeven hoe diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag op een adequate wijze wordt toegepast, en de inhoud van de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag benoemen.
- de belangrijkste punten uit de Beroepscode voor psychologen van het NIP (versie 2015) benoemen, en kun je deze Beroepscode adequaat toepassen op een eenvoudige casus over een klinisch werkend psycholoog
- aangeven hoe behandeling van klachten bij NIP en BIG verloopt en welke maatregelen getroffen kunnen worden.

NB Bovenstaande leerdoelen zijn bedoeld om een overzicht te geven. In de online leeromgeving tref je bij iedere studietaak leerdoelen aan die op een meer gedetailleerd niveau zijn uitgewerkt.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

De inhoud van de cursus Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie of de cursus Klinische psychologie 1a: theoretische benaderingen en persoonlijkheid (PB3002) wordt bekend verondersteld.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent.

Docenten

dr. Anke Lemmens (examinator), dr. Evelyn Heynen PhD (tweede examinator) en drs. Ilias Alami.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

De cursus Klinische psychologie 2 is zo opgebouwd dat je er als student geheel zelfstandig mee aan de slag kunt. Wanneer je je inschrijft, dan krijg je de beschikking over verschillende studiematerialen: een speciaal voor dit vak ontwikkeld boek en een online leeromgeving. Via de online leeromgeving heb je toegang tot additionele bronnen en tot een groot aantal studietaken die corresponderen met de leeronderdelen. De studietaken bestaan onder andere uit vragen met automatische feedback, aan de hand waarvan je jouw eigen antwoorden kunt nakijken. Ook kun je via de online leeromgeving informatie uitwisselen met medestudenten en de docent(en) en discussiëren over de leerstof.

Digitale leeromgeving

Na het aanmelden voor deze cursus kun je gebruikmaken van de online leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en de docent(en) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.