Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
Psychologie | 5 EC
Code PB2002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus is een vervolg op Klinische psychologie 1, waarin theoretische referentiekaders in de klinische psychologie, verschillende psychische stoornissen en de internationale classificatie van psychopathologie volgens DSM-5 beschreven worden. Bij Klinische psychologie 2 ligt de nadruk op diagnostiek en behandeling van psychopathologie.
Deze cursus is opgedeeld in drie logisch samenhangende delen. Het eerste deel biedt vooral een kader. Allereerst komen de algemene principes van psychodiagnostiek en indicatiestelling aan bod. Vervolgens verplaatsen we de aandacht naar verschillende manieren van ‘kijken’ naar diagnostiek en behandeling en staan we stil bij de ethische richtlijnen en gedragsregels voor de psycholoog. Het tweede deel van de cursus richt zich op diagnostiek en behandeling vanuit verschillende theoretische (behandel)benaderingen. Zo leggen we in dit deel onder meer uit hoe diagnostiek en behandeling vanuit een cognitief-gedragstherapeutische benadering en vanuit een interpersoonlijke benadering plaatsvindt. Het derde en laatste deel van de cursus is gericht op diagnostiek en behandeling van verschillende vormen van psychopathologie. Hierbij komen verschillende stoornisgroepen uit de DSM-5 aan bod, zoals stemmingsstoornissen, eetstoornissen en psychotische stoornissen. Daarnaast besteden we aandacht aan de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt bestudeerd, verwachten we dat u:
1. de verschillende stappen, doelstellingen en handelingen behorende bij de diagnostische cyclus kunt benoemen, en dat u aan kunt geven hoe diagnostiek van psychische klachten aan de hand van de diagnostische cyclus in de praktijk wordt gebracht.
2. aan kunt geven wat indicatiestelling betekent, dat u factoren kunt benoemen die van invloed kunnen zijn op indicatiestelling en dat u relevante aandachtspunten bij indicatiestelling kunt benoemen.
3. kunt aangeven wat de verschillen zijn tussen de stoornisspecifieke en transdiagnostische benadering en dat u transdiagnostische factoren en interventies kunt benoemen.
4. de rationale en kenmerken van een aantal veelgebruikte behandelbenaderingen kunt benoemen, dat u kunt aangeven hoe diagnostiek, indicatiestelling en behandeling vanuit deze benaderingen verlopen, en dat u de hierbij relevante aandachtspunten kunt benoemen.
5. voor een breed scala aan psychische stoornissen de criteria, klinische presentaties en veronderstelde mechanismen kunt benoemen, alsmede de aandachtspunten hierbij, en dat u kunt aangeven welke methoden en instrumenten bij deze stoornissen bijdragen aan de beschrijvende en verklarende diagnostiek.
6. voor een breed scala aan psychische stoornissen passende behandelingen kunt benoemen, dat u de effectiviteit van deze behandelingen kunt benoemen, dat u kunt aangeven op welke mechanismen deze behandelingen aangrijpen en dat u kunt benoemen hoe, en door welke specifieke interventies dit gebeurt.
7. een beeld kunt schetsen van het vóórkomen van suïcidaal gedrag bij verschillende vormen van psychopathologie en dat u verklaringen, risicofactoren en beschermingsfactoren kunt benoemen.
8. kunt aangeven hoe diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag op een adequate wijze wordt toegepast en dat u de inhoud van de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag kunt benoemen.
9. de belangrijkste punten uit de Beroepscode voor psychologen van het NIP (versie 2015) kunt benoemen en deze Beroepscode adequaat kunt toepassen op een eenvoudige casus over een klinisch werkend psycholoog.
10. kunt aangeven hoe behandeling van klachten bij NIP en BIG verloopt en welke maatregelen getroffen kunnen worden.

NB: bovenstaande leerdoelen zijn bedoeld om een overzicht te geven. In de digitale studie omgeving treft u bij iedere studietaak leerdoelen aan die op een gedetailleerder niveau zijn uitgewerkt.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

De inhoud van de cursus Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie wordt bekend verondersteld.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. dr. S. Friederichs (examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus Klinische psychologie 2 is zo opgebouwd dat u er als student op een geheel zelfstandige manier mee aan de slag kunt. Wanneer u zich inschrijft, dan krijgt u de beschikking over verschillende studiematerialen: een speciaal voor dit vak ontwikkeld boek en een digitale leeromgeving. Via de digitale leeromgeving hebt u toegang tot additionele bronnen en tot een groot aantal studietaken die corresponderen met de leeronderdelen. De studietaken bestaan onder andere uit vragen met automatische feedback, aan de hand waarvan u uw eigen antwoorden kunt nakijken. Ook kunt u via de digitale leeromgeving informatie uitwisselen met medestudenten en docent en discussiëren over de leerstof.

Digitale leeromgeving

Na het aanmelden voor deze cursus kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.