Positieve psychologie

Positieve psychologie

  • Psychologie
  • PM1212
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Het concept geestelijke gezondheid kent een brede toepassing, en kan negatief en positief worden gedefinieerd: we kunnen in goede en slechte geestelijke gezondheid verkeren. Geestelijke gezondheid is bovendien niet enkel een aspect van ons dagelijks leven; het is een belangrijk concept in het politieke landschap en ligt ten grondslag aan beleidsbepaling met vaak verstrekkende gevolgen voor onze toekomst.
Binnen de psychologie richt de aandacht voor geestelijke gezondheid zich met name op het voorkómen en behandelen van (symptomen van) geestelijke ziekte. Volgens nieuwe inzichten is geestelijke gezondheid echter méér dan de afwezigheid van geestelijke ziekte, en behelst het ook aspecten van welbevinden.
De positieve psychologie sluit aan bij deze nieuwe ontwikkelingen, omdat zij zich hoofdzakelijk richt op het bestuderen van omstandigheden en psychologische processen die bijdragen aan het welbevinden en optimaal functioneren van individuen, groepen, instituten en samenlevingen. Dit perspectief benadert geestelijke gezondheid dus in termen van zowel emotioneel welbevinden als optimaal psychologisch en sociaal-maatschappelijk functioneren, en het kan als aanvulling op andere ontwikkelingsperspectieven worden gebruikt bij het ontleden van diverse levensloopvraagstukken.
Het doel van de positieve psychologie is niet het leed dat onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven te negeren of door een roze bril te beschouwen. Wel wil de positieve psychologie ook andere aspecten van menselijke ervaring bestuderen: bv. de manier waarop mensen tegenslagen overwinnen, zingeving en geluk beleven, en gezonde relaties met hun omgeving tot stand brengen. Interventies en begeleidingsvormen gebaseerd op de positieve psychologie richten zich daarbij dus primair op het bevorderen van aspecten van welbevinden en niet zozeer op het reduceren van psychopathologie. Dit is waardevolle bagage voor de levenslooppsycholoog die naast kennis van psychische stoornissen juist ook baat heeft bij een bredere benadering van geestelijke gezondheid.

In deze cursus staat de actuele wetenschappelijke kennis over de positieve psychologie op het programma, en worden onderzoek en praktijk geïntegreerd.
- Je bestudeert de kernopvattingen van de positieve psychologie, en ontdekt hoe deze benadering zich onderscheidt van andere perspectieven op de mentale gezondheid.
- Je leert thema’s binnen de positieve psychologie, zoals geluk en kwaliteit van leven, beschouwen vanuit een maatschappelijk en (cross-)cultureel perspectief.
- Je krijgt inzicht in de laatste (technologische) ontwikkelingen op het gebied van het meten en bevorderen van welbevinden, en de principes en overwegingen die daarbij een rol spelen.
- Je bestudeert voor diverse bronnen van welbevinden en optimaal functioneren de belangrijkste psychologische theorieën, modellen en interventies aan de hand van de meest recente wetenschappelijke literatuur.
- Je leert onderbouwen op welke manier bepaalde aspecten van welbevinden en optimaal functioneren bij jezelf en bij een ander in kaart kunnen worden gebracht en bevorderd.

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor masterstudenten psychologie.
Je moet de bachelor of science in de psychologie hebben behaald, of een schakelprogramma afgerond hebben. Tevens dien je te beschikken over een toelatingsbewijs tot de masteropleiding Psychology.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus is geordend rondom meerdere online groepsbijeenkomsten die worden geleid door docent of tutor, en in overleg met studenten worden gepland. Deelname aan ten minste één van deze bijeenkomsten is verplicht. Tussen deze bijeenkomsten verwerk je zelfstandig de leerstof aan de hand van opdrachten in het digitale werkboek.

Docenten

Dhr. dr. J. Lataster (examinator) en mw. prof. dr. N. Jacobs (plv examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vind je op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

De bijzondere verplichting bestaat uit het verzorgen van een korte presentatie voor docent en medestudenten tijdens een van de begeleidingsbijeenkomsten binnen het cursuskwartiel. Volg je de cursus buiten het kwartiel, dan ontvang je van de docent een vervangende opdracht.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer informatie

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 20 punten toegekend voor de categorie A&G klinische kennis en 20 punten voor de categorie A&G klinische vaardigheden.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een handboek en een digitaal werkboek met verschillende opdrachten en media.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Deze stuurt je activiteiten aan en bevat verdiepende literatuur, opdrachten en beeldmateriaal voor verwerking, toepassing of toelichting van de stof in het tekstboek. Je kunt hier ook met medestudenten informatie uitwisselen of discussiëren over de leerstof.