Interventies in de praktijk: positieve gezondheid
Psychologie | 5 EC
Code PM1502
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In deze cursus staat het juist toepassen van bestaande methoden, interventies en therapieën in de individuele hulpverlening van de gezondheidspsycholoog en in een wijkgerichte benadering centraal. Positieve gezondheid vormt daarbij het denkkader van de cursus. Positieve gezondheid wordt omschreven als het aanpassingsvermogen van mensen bij fysieke, emotionele en sociale uitdagingen en het vermogen om hierbij zo veel mogelijk de eigen regie te (blijven) voeren. Vanuit dit kader leert u keuzen te maken uit het grote aanbod van therapieën, methoden en interventies, oefent u de basisvaardigheden van motiverende gespreksvoering en leert u vanuit de casuïstiek interventies te kiezen en toe te passen. U gaat zelf een mini-interventie ontwikkelen, uitvoeren en evalueren die bruikbaar is in de individuele hulpverlening en/of de wijkgerichte aanpak.

Algemeen

Inhoud

De cursus begint met het thema positieve gezondheid. Dit thema geeft een overzicht van wat positieve gezondheid precies inhoudt en leert u kritisch na te denken over de mogelijkheden en beperkingen van positieve gezondheid.
Thema 2 leert u meer over de methoden en praktische toepassingen die u kunt gebruiken in de individuele hulpverlening van de gezondheidspsycholoog. Er wordt ingegaan op zelfmanagementmethoden, motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en Acceptatie en commitmenttherapie.
In een face-to-facetraining van één dag gaat u oefenen met motiverende gespreksvoering onder begeleiding van een deskundige.
Thema 3 richt zich op de lokale wijkgerichte gezondheidsbenadering. U leert vanuit het praktijkaanbod planmatige en weloverwogen keuzen te maken in toepassingen voor deze setting. Ook leert u welke omgevingsinterventies te gebruiken zijn om mensen te ondersteunen. Vragen die beantwoord worden zijn onder andere: wanneer is een wijkgericht aanpak zinvol, wat is dan de meerwaarde tegenover een andere aanpak, hoe begin ik een wijkgerichte aanpak om de gezondheid en het welzijn van bewoners te bevorderen en wat kan mijn rol zijn als gezondheidspsycholoog bij deze benadering?
In thema 4 gaat u op basis van alle geleerde vaardigheden en kennis, zelf een mini-interventie ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. De interventie dient u te richten op de individuele hulpverlening en/of de wijkgerichte aanpak. Deze interventie bestaat uit methoden en oefeningen uit thema 2 en 3 gericht op één van de zes pijlers van positieve gezondheid (i.e dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, lichaamsfuncties, sociaal-maatschappelijk functioneren, zingeving, of kwaliteit van leven). Bij de keuze voor de interventie staan methodieken die vanuit de visie ‘positieve gezondheid’ kunnen worden gebruikt, centraal. In een online pitch presenteert u de inhoud en onderbouwing van de interventie aan uw medestudenten en begeleider. Daarna gaat u kleinschalig de mini-interventie uitvoeren en evalueren in de praktijk.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u:
- de kenmerken benoemen van positieve gezondheid en deze kenmerken vertalen naar toepassingen in de praktijk;
- de relatie verwoorden tussen positieve gezondheid en de lokale benadering voor gedragsverandering;
- methoden toepassen voor het motiveren tot gedragsverandering in de individuele hulpverlening gericht op positieve gezondheid;
- verschillen en overeenkomsten benoemen tussen positieve gezondheid en positieve psychologie;
- uitkomstmaten, programmadoelen, gedragsdoelen en veranderingsdoelen voor praktische toepassingen formuleren en toepassen voor de individuele hulpverleningspraktijk of interventies gericht op lokale doelgroepen;
- zelfmanagementtechnieken als het stellen van doelen, commitment, implementatie-intenties en copingplanning toepassen in de praktijk;
- basisprincipes van motiverende gespreksvoering (MI) toepassen in de praktijk;
- basisvaardigheden van Acceptatie and commitmenttherapie (ACT), cognitieve therapie en Problem Solving Treatment (PST) toepassen in de praktijk;
- self determination theory en Stadia van gedragsverandering van Prochaska en Diclemente koppelen aan MI;
- verschillen en overeenkomsten benoemen van en onderbouwd kiezen uit de lokale benaderingen: community-benadering, settings, Health promotion, lokale aanpak, ABCD-methode, wijkgerichte aanpak;
- zelfstandig een plan van aanpak voor een lokale aanpak uitwerken met aandacht voor de (gemeentelijke) organisatie en koppeling van het zorgdomein met het sociale domein;
- zelfstandig werken met databanken voor het selecteren van lokale(omgevings)interventies voor gedragsverandering;
- mondeling de inhoud van een door u geselecteerde interventie overtuigend presenteren en verantwoorden;
- een mini-interventie zelfstandig planmatig en goed onderbouwd uitwerken, uitvoeren en evalueren gericht op individuen (thema 2) of kleine lokale groepen (zoals scholen, wijken, buurthuis, enzovoorts)(thema 3).

Daarnaast beheerst u na deze cursus belangrijke vaardigheden op een academisch niveau die bruikbaar zijn voor de praktijk zoals: het systematisch vergelijken, kiezen en vertalen van verschillende methoden, therapieën en interventies naar de praktijk, het overtuigend presenteren van de interventie en het schrijven van een bondig evaluatieverslag.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om uiterlijk maandag 9 april 2018 voor deze cursus aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 26 april 2018.

Voorkennis

Deze cursus wordt aangeboden in het laatste kwartiel van de mastervariant Gezondheidspsychologie. Het wordt aangeraden de volgorde van de master zoals aangeboden te volgen. De cursus Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing (PM1402) wordt sterk geadviseerd. Deze cursus biedt waardevolle voorkennis voor het planmatig ontwikkelen, evalueren en implementeren van interventie.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Face-to-face training van één dag en twee online bijeenkomsten in de digitale leeromgeving.

Docenten

Mw. dr. T. Völlink en mw. dr. B. Berendsen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Practicum en opdracht.

Tentamendata

Practicum: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving, wetenschappelijke artikelen, een handleiding en pdf's.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.