Psychologische behandeling bij kinderen en adolescenten: wetenschap en praktijk

Psychologische behandeling bij kinderen en adolescenten: wetenschap en praktijk

  • Psychologie
  • PM1902
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Je maakt kennis met behandeling in de klinische kinder- en jeugdpsychologie. Je doet kennis op die van belang is voor je toekomstige rol als professional in het kind- en jeugdwerkveld. In deze cursus word je gestimuleerd om je scientist-practitioner-attitude verder te ontwikkelen door de kennis uit praktijk en wetenschap die je opdoet in deze cursus te integreren en uiteindelijk toe te passen op een casusopdracht. De bedoeling is dat je in deze cursus leert om een ‘brug te bouwen’ tussen wetenschap en praktijkwerkveld, met als doel tot een goede samenwerking (trajectbenadering) te komen, waarin verschillende domeinen werken volgens de nieuwste standaarden.

De theoretische kennis in deze cursus is gecentreerd rondom veelvoorkomende aanmeldproblemen in de kinder- en jeugdpsychologie. Verder staat de organisatie van de jeugdzorg, het werken volgens de nieuwste JGZ-richtlijnen (evidence-based-practice), en het toepassen van instrumenten en methodieken die door wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief zijn (NJI-interventiematrix) centraal. Ook leer je kritisch te reflecteren op de JGZ-richtlijnen en ethische dilemma’s rondom behandeling. De kennis pas je uiteindelijk toe in een casusopdracht. Hierin laat je zien hoe je binnen een multidisciplinair netwerk van professionals samen maatwerk kunt leveren voor kinderen en hun opvoeders (in een fictieve situatie). In de casuïstiek ga je oefenen om het behandelaanbod zo adequaat mogelijk te laten aansluiten bij de behandelbehoeften van een kind of jongere en diens ‘systeem’, en dit volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Leerdoelen
Na afronding kun je:
- een vertaling maken van wetenschappelijke theorie naar praktijk en vice versa
- aantonen dat je inzicht hebt in de werkwijzen van multidisciplinaire teams
- een bijdrage leveren aan het op elkaar afstemmen van verschillende behandelingen/begeleidingsvormen (multidisciplinair werken) en dit toe te passen op complex casusmateriaal
- vanuit een systemische benadering redeneren waarbij het kind centraal staat
- aan de hand van casuïstiek behandelvormen beoordelen op effectiviteit op basis van wetenschappelijk onderzoek
- een onderbouwde mening vormen en presenteren over een evidence-based behandeling, toegepast op complex casusmateriaal
- verantwoorde ethische keuzes maken voor behandeling en begeleiding aan de hand van een aangeboden casus
- in een debat een ethische keuze verantwoorden ten opzichte van een tegenovergesteld standpunt.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 28 april 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 13 april 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2025.

Deze cursus heeft een vaste startdatum in kwartiel 4.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Zelfstudie met activerend onderwijs door middel van online begeleiding. Inhoudelijke vragen kun je via de online cursusomgeving of e-mail stellen aan de docenten. Eén online groepssessie voor de debatopdracht, begeleid door de docent; mondelinge feedback op de debatopdracht; schriftelijke feedback en beoordeling van de casusopdracht.

Docenten

Mw. dr. Evelyn Heynen (examinator) en mw. dr. Brenda Erens.

Tentamenvorm

Opdracht en mondeling tentamen.

Tentamentoelichting

Bij de opdracht gaat het om de schriftelijke beoordeling van een complexe casus. Bij het mondeling tentamen gaat het om een debatopdracht.

Tentamendata

Opdracht: volgens afspraak.
Mondeling tentamen: volgens afspraak.

Cursusmateriaal

- online leeromgeving met (oefen)opdrachten
- video-opnamen, podcasts
- (inter)nationale wetenschappelijke en professionele publicaties (met name Engelstalig)

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je vanaf een kwartiel voordat de cursus start, gebruikmaken van de online leeromgeving van de cursus. Deze leeromgeving stuurt je activiteiten aan en bevat literatuur, opdrachten en beeldmateriaal voor verwerking, toepassing of toelichting van de stof. Hier kun je ook met medestudenten en de docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.