Inleiding privaatrecht
Rechtswetenschappen | 10 EC
Code RB0204
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het vorderen van schadevergoeding na een verkeersongeluk, het in eigendom overdragen van uw woning nadat u deze heeft verkocht aan een ander,het vernietigen van een schenkingsovereenkomst wanneer u een waardevolle zaak aan iemand heeft geschonken die misbruik heeft gemaakt van de situatie waarin u zich bevindt, allemaal handelingen tussen mensen waarvan de juridische gevolgen in geld zijn uit te drukken en die vallen onder het vermogensrecht. Op het vermogensrecht concentreert zich deze inleidende cursus in het privaatrecht, het recht dat de onderlinge verhoudingen tussen burgers regelt. Na een inleiding in algemene begrippen , gaat u nader in op onderwerpen die behoren tot het goederenrecht en het verbintenissenrecht, zoals het eigendomsrecht, het hypotheekrecht, het recht van vruchtgebruik, de overeenkomst, de onrechtmatige daad en de onverschuldigde betaling.

Algemeen

Inhoud

Ongemerkt bent u een groot deel van de dag bezig met het privaatrecht. Als u 's morgens bij de bakker een volkoren en een halfje wit haalt voor EUR 3,75 sluit u een koopovereenkomst. Indien u met de trein naar een afspraak reist, bent u partij bij een vervoersovereenkomst. Komt de servicemonteur uw wasmachine repareren, dan bent u contractspartij. Het dagelijks leven is als het ware doordrenkt van het privaatrecht, ook wel civiel recht of burgerlijk recht genoemd.

Behalve voor studenten wo Nederlands recht is de cursus van belang voor belangstellenden die beroepshalve te maken hebben met bepaalde leerstukken van het privaatrecht, bijvoorbeeld personen werkzaam in de huisvestingssector, bij consumentenorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, banken en andere sectoren in het bedrijfsleven. De cursus is daarnaast ook bedoeld voor geïnteresseerden in privaatrechtelijke leerstukken in het algemeen of in de maatschappelijke relevantie van het privaatrecht.

Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers waarbij iedere burger vrijwel dagelijks is betrokken. De cursus maakt u wegwijs in de hoofdlijnen van het privaatrecht en meer concreet van het materiële privaatrecht, waarin de inhoud van de relaties tussen burgers onderling wordt geregeld. Deze regels zijn, behoudens in afzonderlijke wetten, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. U verkrijgt inzicht in de belangrijkste onderdelen van het privaatrecht, kunt problemen privaatrechtelijk analyseren en kunt deze kennis omzetten in toepassing. Voorts krijgt u een indruk van de maatschappelijke relevantie van het privaatrecht.
De cursus bestrijkt maar een gedeelte van dat immense terrein en wel het vermogensrecht. Grofweg gaat het hierbij om handelingen tussen mensen met juridische gevolgen die in geld zijn uit te drukken, zoals de hierboven genoemde voorbeelden uit het alledaagse leven. Maar ook om het vorderen van vergoeding van de schade die u geleden heeft als gevolg van een verkeersongeluk, het in eigendom leveren van uw woning nadat u deze heeft verkocht aan een ander, het vernietigen van een schenkingsovereenkomst wanneer u een waardevolle zaak aan iemand heeft geschonken die misbruik heeft gemaakt van de situatie waarin u zich bevindt
Als u in de wet op zoek gaat naar het vermogensrecht, dan vindt u het leeuwendeel daarvan in de Boeken 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek. Die verdeling over drie Boeken is niet toevallig, maar heeft te maken met het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de zogenoemde 'absolute' rechten, die in de Boeken 3 en 5 BW zijn geregeld, en de 'relatieve' rechten, te vinden in Boek 6 BW. Regels die voor alle soorten van vermogensbestanddelen van belang zijn, dus zowel voor absolute als voor relatieve rechten, zijn in Boek 3 BW ondergebracht. Als u een absoluut recht heeft, moet iedereen dat respecteren. Indien u eigenaar bent van een fiets, kunt u uw eigendomsrecht tegenover iedereen handhaven. Alleen u mag die fiets uitlenen, gebruiken, in pand geven, verkopen. Een relatief/persoonlijk recht daarentegen werkt alleen tussen personen die met elkaar een juridische relatie hebben. Als u uw fiets verkoopt, kunt u alleen van de koper het geld eisen.

In de cursus komen aan de orde:

- enkele algemene begrippen (zoals wat is een vermogensrecht en wat is een zaak) en onderscheidingen (zoals het onderscheid tussen een roerende zaak en een onroerende zaak);
- goederenrechtelijke leerstukken, zoals het eigendomsrecht, de overdracht en het hypotheekrecht;
- verbintenisrechtelijke leerstukken, zoals de totstandkoming van een overeenkomst (aan welke vereisten moet zijn voldaan wil sprake zijn van een geldige overeenkomst, de ontbinding van een overeenkomst wanneer deze niet of niet deugdelijk wordt nagekomen en de aansprakelijkheid van de pleger van een onrechtmatige daad.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk maandag 14 augustus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 september 2017.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Twee begeleidingsbijeenkomsten, vier tussentijdse toetsen en twee online bijeenkomsten naar aanleiding van de tussentijdse toetsen in de kwartielen 1 en 2.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. mr. J. Ebbinga
1. di 03-10-2017 / 18.30-20.30 uur
2. di 19-12-2017 / 18.30-20.30 uur

Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. M. Frankemölle
1. wo 04-10-2017 / 19.00-21.00 uur
2. wo 20-12-2017 / 19.00-21.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. M. Frankemölle
1. ma 02-10-2017 / 18.30-20.30 uur
2. ma 18-12-2017 / 18.30-20.30 uur

Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. E. de Veij Mestdagh
1. ma 02-10-2017 / 18.30-20.00 uur
2. ma 18-12-2017 / 18.30-20.00 uur

Docenten

Mw. mr. M. Frankemölle-Reemst, mw. mr. E. de Veij Mestdagh, mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh en dhr. mr. J. Ebbinga.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen en meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerde individuele tentamen dient plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

- een elektronisch tekstboek;
- de cursussite in de digitale leeromgeving met oefenvragen, videomateriaal, zelftoetsen en tussentijdse toetsen;
- jurisprudentie.

U dient tevens te beschikken over een bijgewerkt c.q. actueel niet-geannoteerd Burgerlijk Wetboek. Dit dient u zelf aan te schaffen.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving), heeft u toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. Deze cursussite bevat verplichte tentamenstof.
Via de cursussite kunt u ook naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.