Constitutioneel recht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB1602
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het staatsrecht of constitutioneel recht heeft betrekking op de juridische vormgeving van 'de staat'. In het eerste deel van de cursus Constitutioneel recht komen de beginselen van de democratische rechtsstaat en enkele basisbegrippen aan de orde, zoals het legaliteitsbeginsel, machtsverdeling, grondrechten, rechterlijke toetsing, en staatsvorm en regeringsvorm. Vervolgens verdiept u zich in de werking van de parlementaire democratie, het wetgevingsproces en de thema's bestuur en rechtspraak.

Algemeen

Inhoud

De cursus Constitutioneel recht heeft betrekking op de juridische vormgeving van 'de staat'. Aan de orde komen de organen van de Nederlandse staat (zoals Koning, ministers, regering, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Staten-Generaal, Raad van State, rechterlijke macht enz.), de manier waarop die organen worden ingesteld, de bevoegdheden van die organen, wijze waarop hun onderlinge verhouding geregeld is en de verhouding tussen overheid en burgers (grondrechten) Bij dit alles spelen het Statuut voor het Koninkrijk en vooral de Grondwet een prominente rol. Ook wordt aandacht geschonken aan de internationale, en meer in het bijzonder de Europese dimensie: wat zijn de gevolgen van het lidmaatschap van de Europese Unie voor de speelruimte van de nationale organen?
Tegen de achtergrond van de beginselen van de democratische rechtsstaat verkrijgt U inzicht in de staats- en regeringsvorm, de ontwikkeling en werking van de parlementaire democratie, waaronder ook de wisselwerking tussen staatsrecht en politiek, en in enkele bijzondere onderdelen van het openbaar bestuur, zoals het adviesstelsel, de politie, de defensie en het staatsnoodrecht. Ook wordt een aantal belangrijke aspecten van de rechtspraak besproken en komen (in beperkte mate) grondrechten aan de orde. In dit verband wordt tevens de toenemende betekenis van internationale en Europese regelgeving en rechtspraak voor de nationale rechtsorde besproken.
Voor een volledig beeld van en inzicht in (de werking van) het Nederlandse constitutionele recht dient in de bacheloropleiding tevens de cursus ‘Schrijven over grondrechten’ te worden bestudeerd.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursussen Inleiding bestuursrecht en Inleiding staatsrecht moeten zijn behaald voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk maandag 22 januari 2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 22 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding staatsrecht, Inleiding bestuursrecht en Inleiding internationaal recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst en online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Docenten

Mw. mr. I. van Haaren-Dresens, dhr. mr. dr. I. Sewandono en mw. mr. J. Hubbeling.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov).

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:
- het boek Constitutioneel recht van prof. mr. C.A.J.M. Kortmann,zevende herziene druk, Kluwer Deventer 2016;
- teksten op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Na inschrijving voor de cursus kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.