Arbeidsovereenkomstenrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Arbeidsovereenkomstenrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB2602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Een groot deel van de beroepsbevolking in Nederland voorziet in zijn levensonderhoud door als werknemer werkzaam te zijn in het particuliere bedrijfsleven op basis van een arbeidsovereenkomst.

De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst is neergelegd in Titel 10 van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek. De cursus is opgebouwd aan de hand van thema’s, waarbij in thema 1 de diverse soorten arbeidsverhoudingen aan bod komen (de arbeidsovereenkomst, de uitzendovereenkomst en de overeenkomst van opdracht) en in thema 2 de arbeidsvoorwaarden (onder andere de proeftijd, loon en vakantie, het concurrentiebeding). In thema 3 komt aan de orde wie aansprakelijk is wanneer aan of door een werknemer schade wordt toegebracht en wie in hun onderlinge verhouding de schade moet dragen. De thema’s 4 t/m 6 hebben betrekking op de diverse wijzen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst (onder andere de opzegging buiten en in de proeftijd, ontbinding door de kantonrechter en ontslag op staande voet). In thema 7 tot slot wordt aandacht besteed aan de diverse organisaties die op het terrein van het internationaal arbeidsrecht opereren.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Dit is een zogenoemde variabele cursus waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt, maar met vaste tentamenmomenten. Let voordat u zich aanmeldt wél op de vastgestelde tentamendata, zodat u de drie tentamenkansen binnen uw inschrijvingsduur optimaal kunt benutten.


De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de volgende cursussen: Inleiding privaatrecht en Overeenkomstenrecht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij elke leereenheid zullen zelftoetsen, veelal in de vorm van een casus, worden aangeboden, waarop studenten een terugkoppeling krijgen. Verder ontvangt de student feedback op diverse instuuropdrachten, is er een discussieruimte en zullen in overleg met de studenten op diverse momenten virtuele klassen worden gehouden.

Docenten

Mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh en dhr. prof. mr. J. Rinkes.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

10-11-2020, 20-04-2021, 25-08-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schone' niet-geannoteerde wettenverzameling ('schone' arbeidswettenbundel)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- de cursussite in de digitale leeromgeving, met onder andere teksten vervaardigd door de Open Universiteit, oefenvragen en video opnames;
- het bij Kluwer uitgegeven boek Schets van het Nederlandse arbeidsrecht door prof. mr. H.L. Bakels (althans de hoofdstukken uit dit boek die op de cursussite zijn aangegeven);
- verplicht te bestuderen jurisprudentie die op de cursussite is aangegeven.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) heeft u toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. Deze cursussite bevat verplichte tentamenstof.
Via de cursussite kunt u ook naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.