Sanctierecht

Sanctierecht

  • Rechtswetenschappen
  • RM0703
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 528
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus behandelt de ontwikkeling en toepassing van het strafrechtelijk sanctiesysteem. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het sanctiestelsel, de theoretische grondslagen van de sancties, de verdeling van verantwoordelijkheden bij de sanctietoepassing, de wijze waarop de sancties ten uitvoer worden gelegd en de rechtsbescherming van de veroordeelde. Aan de hand van relevante publicaties worden verschillende opvattingen in het kader van de onderscheiden onderwerpen naast elkaar geplaatst.

Een belangrijk onderwerp is de rechtspositie van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen. Op dit vlak is een ontwikkeling te zien die, zeker vanaf 1945, gekenmerkt wordt door wijziging in uitgangspunten. Zo stelde de overheid zich aanvankelijk tot doel de resocialisatie van alle gedetineerden te bevorderen, ongeacht de persoon van de gedetineerde. De laatste jaren is een tendens te bespeuren waaruit blijkt dat de resocialisatie van gedetineerden afhankelijk wordt gesteld van de mate waarin die gedetineerden gemotiveerd zijn om hieraan te werken. De algemene resocialisatieopdracht van de overheid is dus verworden tot een selectieve resocialisatieopdracht.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus kun je:
- de theoretische grondslagen en de ontwikkeling van de onderscheiden sancties weergeven;
- aangeven op welke wijze de verschillende sancties ten uitvoer worden gelegd en wie verantwoordelijk is voor deze tenuitvoerlegging;
- weergeven op welke wijze het EVRM invloed heeft op de wijze waarop sancties ten uitvoer gelegd worden;
- uitleggen op welke wijze de rechtsbescherming van veroordeelden tot vrijheidsbenemende sancties vorm krijgt en aan de hand van een concrete uitspraak een kritische beschouwing geven;
- een gefundeerde mening vormen met betrekking tot bovengenoemde thema’s en deze mening schriftelijk verwoorden.

Ingangseisen

Formeel strafrecht op bachelorniveau is vereist.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden (in het tweede kwartiel).

Deze cursus maakt deel uit van het gebonden keuzedeel van de afstudeerrichting Strafrecht, maar kan ook als keuzecursus gevolgd worden.

Let op: Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Detentierecht (R51351). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2024 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Vier virtuele bijeenkomsten in het tweede kwartiel.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenmogelijkheden

Laatste inleverdatum is 31-08-2025.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit enkele wetenschappelijke artikelen, de teksten op de cursussite in de digitale leeromgeving en het tekstboek: F.W. Bleichrodt & P.C. Vegter, Sanctierecht, Deventer: Wolters Kluwer (meest recente uitgave).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.