Premaster Gezondheidspsychologie

Premaster Gezondheidspsychologie

  • Psychologie
  • Deeltijd
  • 55 EC
  • Nederlands
  • 28 uur/studiepunt
  • Bepaal zelf je studietempo
  • 65,11 per studiepunt
Doorstromen als hbo- of wo-bachelor naar de mastervariant gezondheidspsychologie? De premaster gezondheidspsychologie geeft na afronding rechtstreeks toelating tot deze mastervariant. In de premaster legt u de basis voor uw onderzoeksvaardigheden, breidt u uw gespreksvaardigheden uit en legt u een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

De premaster is bedoeld voor studenten die een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen: 
 
HBO: 
Psychologie, Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Ergotherapie, Fysiotherapie, Godsdienst/pastoraal werk, Logopedie, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Medische hulpverlening, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Pedagogiek, Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Sociaal-pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Toegepaste gerontologie, Verloskunde, Verpleegkunde, Voeding en diëtetiek. 
 
WO-bachelor: 
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Geneeskunde. 
 
Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen): 
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde.
Deze premaster is de ideale voorbereiding op de mastervariant Gezondheidspsychologie. In de premaster is uitgebreid aandacht voor diverse onderzoeksmethoden, u behandelt theoretische en praktische vraagstukken en u gaat aan de slag met het versterken van vaardigheden in gespreksvoering en het ontwikkelen van interventies. De premaster is een deeltijdopleiding waarin de studeerbaarheid voorop staat. In twee jaar kunt u met een studietempo van ongeveer 30 studiepunten per jaar de premaster afronden, maar het is ook mogelijk om voltijds te studeren. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Opbouw

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk in het Jaarrooster Premaster Gezondheidspsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0204 Psychologie van arbeid en gezondheid
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB1102 Psychologische gespreksvoering
Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1502 Test- en toetstheorie

Studieduur

Een jaar (voltijd), twee jaar (deeltijd). Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Begeleiding

Bijna alle cursussen in de premaster worden intensief en gedurende een bepaald kwartiel begeleid. Kijk in het Jaarrooster Premaster Gezondheidspsychologie wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
De meeste cursussen hebben online begeleidingsbijeenkomsten. De onderzoekspractica hebben facultatieve bijeenkomsten (niet verplicht) die dringend aangeraden worden om te bezoeken. De cursus Psychologische gespreksvoering heeft verplichte fysieke bijeenkomsten.

Tentaminering

De tentamenvorm is cursus gebonden. In het jaarrooster Premaster Gezondheidspsychologie ziet u op welke wijze de cursus wordt getentamineerd.

Studiecentra

De tentamens en de bijeenkomsten vinden plaats in diverse studiecentra in Nederland. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de premaster, kunt u contact opnemen met een van de studieadviseurs van de opleiding. Zij gaan na of u op basis van uw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de premaster of dat u in aanmerking komt voor vrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken aan de hand van het jaarrooster. 
Vervolgens kunt u formeel toelating aanvragen door u aan te melden voor deze premaster.
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van de premaster) formeel toelating aan.
 
Nadat u toegelaten bent tot de premaster en u de toelatingsbeschikking heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden voor de cursussen. Voor de premaster meldt u zich per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

September (kwartiel 1). Later in het studiejaar starten is alleen mogelijk na overleg met een studieadviseur.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de opleiding gebruikt worden.

Vrijstelling

Indien u een cursus van eenzelfde inhoud, omvang en niveau hebt afgerond bij een andere universiteit en u dit kunt onderbouwen met de juiste bewijsstukken, wordt de omvang van de premaster kleiner.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos.
 
Nadat u officieel bent toegelaten tot de premaster betaalt u voor de cursussen uit de premaster een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Wat kun je met jouw diploma?

Na de premaster wordt u toegelaten tot de mastervariant Gezondheidspsychologie. Na deze masteropleiding kunt u als zelfstandig psycholoog aan de slag, u kunt gaan werken als beleidsmedewerker bij gemeenten, instellingen voor geestelijke gezondheid en ziekenhuizen. U kunt ook denken aan het beroep van trainer, leefstijlcoach, adviseur bij gezondheidscentra. Als onderzoeker of docent kunt u werkzaam zijn bij universiteiten, hbo-instellingen of onderzoeksinstituten. Houd er rekening mee dat u voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. U kunt ook solliciteren naar een opleidingsplaats in een postmasteropleiding (indien u aanvullende vakken heeft afgerond) en u kunt bijscholen voor de registers   
psycholoog Arbeid en gezondheid NIP en Arbeid- en organisatiepsycholoog NIP.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvangt u een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kunt u een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijgt u de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Contact

Vragen over de premaster kunt u stellen aan onze studieadviseurs.

Accreditatie

Alle cursussen uit de premaster zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).