Premaster Gezondheidspsychologie

Premaster Gezondheidspsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 55 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Na afronding van de premaster Gezondheidspsychologie ben je rechtstreeks toegelaten tot de mastervariant Gezondheidspsychologie. In de premaster leg je de basis voor jouw onderzoeksvaardigheden, breid je jouw gespreksvaardigheden uit en leg je een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen. Je komt voor een premaster in aanmerking met een aantal verwante hbo- of wo-bachelorvooropleidingen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Gezondheidspsychologie is relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in psychologische en sociale aspecten van gezondheid en ziekte, gelinkt aan actuele gezondheidsvraagstukken.

Competenties

De premaster Gezondheidspsychologie reikt jou specifieke kennis, inzicht, vaardigheden en de juiste attitude aan die nodig zijn voor instroom in de masteropleiding Psychologie. Hierbij ligt de nadruk op de vier competenties die belangrijk zijn om als academisch geschoolde psycholoog te kunnen werken: kennis, onderzoek, interventie, en diagnostiek en onderzoek.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Sandy Heylen

Studente

Door de studie heb ik ervaren dat ik onderzoek enorm leuk en interessant vind. Het geeft me energie. Nooit gedacht dat ik het zo boeiend zou vinden. Ik ga mij inzetten om mensen, vooral jongeren, te helpen een gezond leven te leiden en mentaal weerbaar te worden.

De premaster Gezondheidspsychologie is een uitgekiende mix van vaste en variabele cursussen die aansluit op de bijbehorende mastervariant. De nadruk ligt op diverse onderzoeksmethoden. Daarnaast behandel je theoretische en praktische vraagstukken en ga je aan de slag met het versterken van je vaardigheden in gespreksvoering en de ontwikkeling van interventies.

Opbouw

De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Bij de premaster staat studeerbaarheid voorop. Met een studietempo van ongeveer 30 studiepunten per jaar (15 tot 20 uur studie per week) kun je de premaster in twee jaar afronden, maar het is ook mogelijk om sneller of langzamer te studeren. In overleg met een studieadviseur kun je het studietempo en studieplanning aanpassen.

Begeleiding

Bij elke cursus is er begeleiding door docenten en tutoren via de online leeromgeving. Dit kunnen practica of bijeenkomsten zijn, soms online, soms in een studiecentrum. Tijdens verplichte practica op locatie oefen je bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en gespreksmodellen. Kijk in het jaarrooster hoe de begeleiding er uit ziet en wanneer deze is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten

Bijeenkomsten kunnen online plaatsvinden of in een studiecentrum en ze kunnen facultatief of verplicht zijn. Ze vinden in de avonduren plaats of op een zaterdag. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die achteraf bekeken kan worden. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen. Dit kan een digitaal groepstentamen (DGT), een digitaal individueel tentamen (DIT), een mondeling tentamen, een opdracht of een combinatie zijn. 
Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. 
Je maakt tentamens in het studiecentrum of op een andere tentamenlocatie. De tentamenlocatie is afhankelijk van het aantal deelnemers en kan dus per tentamen verschillen. Je kunt een digitaal en mondeling tentamen ook thuis online afleggen met online surveillance (proctoring). In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt.

Digitale omgeving

In de digitale leeromgeving vind je alle cursussen waar voor ingeschreven bent. In de cursusomgeving staan alle voorzieningen en informatie die je nodig hebt voor de studie: actuele mededelingen, studeeraanwijzingen, leerstof, opdrachten, oefententamens, een discussieforum en informatie over contact met de docenten, begeleiding en tentaminering van de cursus. Op het Opleidingsportaal Psychologie staat de opleidingsspecifieke informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld informatie over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kun je terecht voor de face-to-face bijeenkomsten en de tentamens. In de cursusbibliotheek kun je het studiemateriaal inzien. Ook kun je in een studiecentrum een digitaal individueel tentamen (DIT of een digitaal groepstentamen (DGT) afleggen.

Aanmelden

Als je met jouw vooropleiding voor toelating tot deze premaster in aanmerking komt kun je formeel toelating aanvragen door je aan te melden voor deze premaster. Je kunt ook contact opnemen met een van de studieadviseurs van de opleiding. Zij gaan dan na of je op basis van jouw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de premaster of dat je in aanmerking komt voor vrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken aan de hand van het jaarrooster.  
Vervolgens kun je alsnog formeel toelating aanvragen door je aan te melden voor deze premaster. 
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van de premaster) formeel toelating aan. 
 
Nadat je toegelaten bent tot de premaster en je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je aanmelden voor de cursussen. Voor de premaster meld je per cursus aan.

Starten

Het beste moment om te starten met de premaster is in september (kwartiel 1), maar een ander moment is ook mogelijk. In het jaarrooster vind je de startdata van de vaste cursussen. Met een variabele cursus kun je elk moment starten. Een studieadviseur kan je helpen met het maken van een studieplanning.

Voorkennis

Er worden diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen gebruikt, het is daarom goed als je passieve kennis van de Engelse taal hebt.

Toelating

Wil je starten met de premaster, vraag dan toelating aan. Kijk eerst of je met jouw vooropleiding voor toelating in aanmerking komt. Je kunt ook contact opnemen met een studieadviseur. Het aanvragen van toelating is kosteloos.  
Vraag tijdig formeel toelating aan, uiterlijk twee maanden voor de start van de premaster. Nadat je officieel toegelaten bent tot de premaster en je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor een of meerdere cursussen. 
 
De premaster is bedoeld voor studenten die willen doorstromen naar de mastervariant Gezondheidspsychologie en die al een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen:
 
Hbo:  
(Toegepaste) Psychologie, Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Ergotherapie, Fysiotherapie, Godsdienst/pastoraal werk, Logopedie, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Medische hulpverlening, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Pedagogiek, Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Sociaal-pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Toegepaste gerontologie, Verloskunde, Verpleegkunde, Voeding en diëtetiek.
 
Wo-bachelor:  
Algemene gezondheidswetenschappen, Gezondheid en Leven, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Geneeskunde.  
 
Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen): 
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde.

Vrijstelling

Wanneer je een cursus van eenzelfde inhoud, omvang en niveau hebt afgerond bij een andere universiteit en je dit kunt onderbouwen met de juiste bewijsstukken, dan wordt de omvang van de premaster kleiner.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster, dan betaal je voor de cursussen van de premaster dezelfde vergoeding als het wettelijk collegegeld. Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Heb je niet de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dan betaal je mogelijk instellingscollegegeld. Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor studiefinanciering (Levenlanglerenkrediet).
 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Wat kun je met jouw diploma?

Na de premaster word je toegelaten tot de mastervariant Gezondheidspsychologie.
De masteropleiding Gezondheidspsychologie bereidt je voor op het werken in multidisciplinaire teams van verschillende instellingen in de (geestelijke) gezondheidszorg en overheidsinstellingen. Hierbij kun je denken aan instellingen als een GGD, Integraal Kanker Centrum, preventieafdelingen in gemeenten en gezondheidsinstellingen of de afdelingen patiëntenvoorlichting en medische psychologie in een ziekenhuis, maar ook organisaties die zich richten op leefstijlcoaching of e-health-interventies of (ondersteuning van) praktijkhulpverleners bij een huisartsenpraktijk. Je functie als afgestudeerde gezondheidspsycholoog kan variëren van adviseur of beleidsmedewerker tot coördinator of leefstijlcoach. Daarnaast is het heel goed mogelijk om docent of onderzoeker in de gezondheidspsychologie te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit, hbo- instelling of een onderzoeksinstituut (RIVM, NIGZ).

Beroepen waaraan je onder meer kunt denken zijn:  
- gezondheidscoach bij een bedrijf of in eigen praktijk,  
- ontwikkelaar van voorlichtingsmateriaal bijvoorbeeld bij KWF Kankerbestrijding,  
- trainer bij een arbodienst,  
- psycholoog in de ouderenzorg,  
- adviseur of consultant voor gemeenten of grote bedrijven, zoals zorgverzekeraars of arbodiensten, 
- beleidsmedewerker/coördinator bij bijvoorbeeld GGD of Voedingscentrum,  
- onderzoeker bij een universiteit of onderzoeksinstituut (RIVM, TNO, CBS, NIVEL),
- zelfstandig psycholoog (aanvullende opleiding tot gz-psycholoog nodig),
- in een ziekenhuis (bijvoorbeeld als medisch psycholoog, aanvullende opleiding tot gz-psycholoog nodig).
Houd er rekening mee dat je voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. Je kunt ook solliciteren naar een opleidingsplaats in een postmasteropleiding (indien je aanvullende vakken hebt afgerond) en je kunt bijscholen voor de registers psycholoog Arbeid en gezondheid NIP en Arbeid- en organisatiepsycholoog NIP. 
 
Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Voor meer informatie over de nog lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de gezondheidszorg, verwijzen we naar progapv.nl.
Verder kunnen afgestudeerde masterstudenten instromen in een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvang je een cursuscertificaat. De premaster zelf wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog in (bijna) alle ranglijsten van de veertien universiteiten topnoteringen. Zowel in de lijst van beste universiteiten als in de ranglijsten van alle studierichtingen waarin de Open Universiteit opleidingen aanbiedt. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Contact

Heb je vragen over de premaster, dan kun je contact opnemen met een studieadviseur via studieadvies.psychologie@ou.nl.

Accreditatie

Alle cursussen uit de premaster zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) ) op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. 
De bijbehorende mastervariant Gezondheidspsychologie biedt de mogelijkheid tot het behalen van de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) mits je het juiste vakkenpakket en de juiste stagevorm hebt afgerond. Na het afronden van deze opleiding kun je als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Tevens kun je onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters en de NIP-registraties Psycholoog van Arbeid en Gezondheid, Psycholoog-Trainer en Kinder- en Jeugdpsycholoog. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied. 
Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP.
Ook kun je  instromen in vervolgopleidingen zoals de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Je dient dan het juiste vakkenpakket en de juiste stage te hebben gevolgd.