Inleiding recht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Inleiding recht
Rechtswetenschappen | 10 EC
Code RB0014
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus richt zich in twaalf leereenheden op drie kernelementen van de studie van het Nederlands recht: het positieve (geldend) recht, met voorbeelden uit verschillende rechtsgebieden; theoretische verdieping, met video-interviews met hoogleraren en praktijkjuristen; juridische vaardigheden die u concreet oefent, zoals het lezen en (online) zoeken van wetten en jurisprudentie en het oplossen van juridische casus. In elke leereenheid brengt een levendige casus deze drie elementen samen.

De cursus begint met een startbijeenkomst in een van de studiecentra van de Open Universiteit, gevolgd door een serie online lessen in de virtuele klas. In de online lessen bespreekt u steeds de casus van elke leereenheid. Het positieve recht, de theoretische verdieping en de juridische vaardigheden werkt u grotendeels zelfstandig door op basis van de leereenheden in de cursussite.

Deelname aan de startbijeenkomst wordt dringend aangeraden: het is het moment om kennis te maken met de cursus, uw docenten en uw medestudenten. Ook deelname aan de online bijeenkomsten wordt dringend aangeraden omdat ze u de gelegenheid bieden om de stof te bespreken en vragen te stellen.

Leerdoelen
- Elementair vaardigheid in het vinden, lezen en analyseren van wetten, jurisprudentie en andere rechtsbronnen.
- Elementair vaardigheid in het oplossen van juridische casus.
- Overzicht van de verschillende rechtsgebieden en hun samenhang.
- Kennismaking met enkel onderdelen uit het positieve recht op het terrein van het staatsrecht, bestuursrecht, privaatrecht, strafrecht, internationaal publiekrecht en het EU-recht.
- Kennismaking met enkele historische, filosofische en sociologische perspectieven op het Nederlandse recht.
- Kennismaking met het bijzondere karakter van de rechtswetenschap ten opzichte van andere wetenschappen.
- Kennismaking met de bijzondere eisen van het toepassen van het recht in de praktijk.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt uit het aanbod genomen. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Deze cursus wordt vervangen door de cursussen RB3302 – Inleiding recht: juridisch vaardig en RB3402 – Inleiding recht: kern van het recht.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deze cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het eerste en in het derde kwartiel.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus basiscursus recht (R01162 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus start met twee landelijke bijeenkomsten aan het begin van het eerste kwartiel.

Na inschrijving voor de cursus kunt u zich via de digitale leeromgeving van de OU aanmelden voor deelname aan één van deze startbijeenkomsten. Het programma op beide dagen is hetzelfde. Deelname aan een van de bijeenkomsten is niet verplicht, maar wordt wel dringend aangeraden.

Gedurende de rest van het eerste kwartiel en in het tweede kwartiel wordt er een serie van 12 online bijeenkomsten georganiseerd, waarin steeds één leereenheid van de cursus wordt behandeld.
In het derde en vierde kwartiel wordt de begeleiding op een vergelijkbare manier ingericht: twee startbijeenkomsten, gevolgd door een serie van 12 online bijeenkomsten.

Docenten

Mw. mr. E. de Veij Mestdagh, dhr. mr. M. Visser, mw. mr. dr. R. Slegers, dhr. mr. M. van Oosterzee, dhr. mr. B. Kaya en mw. mr. L. Hillary.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De wettenbundel is onmisbaar bij het tentamen. Het woordenboek is niet onmisbaar en dient u bovendien terughoudend te gebruiken: de definities in een woordenboek komen niet altijd overeen met de juridische betekenis van een woord!

Er zijn twee deeltentamens. Voor beide deeltentamens geldt dat het computergebaseerde individuele tentamen idealiter dient plaats te vinden in de tentamenperiode (week 9 tot en met week 12 van het kwartiel) waarin het cursusdeel loopt. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden. Indien u sneller wenst te studeren kunt u het tentamen ook eerder afleggen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel

Meer info

Meer informatie

Bij deze cursus dient u te beschikken over een zelf aan te schaffen wettenbundel van het collegejaar (september tot september) waarin het onderwijs voor deze cursus wordt gegeven. U kunt hiervoor kiezen uit de 'Verzameling Nederlandse Wetgeving' van uitgeverij Sdu of de 'Collegebundel' van uitgeverij Kluwer.

Deze wettenbundel zult u voortdurend gebruiken tijdens uw studie, dus bezuinig hier niet op! U dient deze bundel ook mee te nemen naar uw tentamen. Het gebruik van oude bundels of wettenverzamelingen van andere uitgevers is voor uw eigen risico.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een elektronisch werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving van de Open Universiteit. Dit vormt de kern van de cursus.
- twee handboeken: 'Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen' en 'Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden', beide van uitgeverij Boom Juridisch.
- een reader met aanvullende teksten.
- diverse instructies voor het zoeken van informatie op belangrijke websites. Deze instructies vindt u op de cursussite.
- meerdere video-interviews met hoogleraren en praktijk juristen. Ook deze video's vindt u op de cursussite.

U dient voorts zelf een wettenbundel aan te schaffen (zie hiervoor 'Meer informatie').

Mediagebruik

- Voor het elektronische werkboek dient u te beschikken over een computer met internetverbinding.
- In het werkboek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van video's.
- Voor het oefenen van de vaardigheden en het doorwerken van de casus dient u regelmatig online de digitale bibliotheek van de Open Universiteit en andere websites en te raadplegen.
- Voor deelname aan de online bijeenkomsten in de virtuele klas dient u te beschikken over een headset met microfoon en koptelefoon.

Digitale leeromgeving

De kern van deze cursus bestaat uit het elektronisch werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving. Hier vindt u de zelfstudiematerialen, video's, instructies, oefeningen en terugkoppelingen, zelftoetsen en voorbeeldtentamens, plus de toegang tot de online bijeenkomsten in de virtuele klas. Ook vindt u hier het studierooster, mededelingen van uw docent en discussiefora voor u en uw medestudenten.