null Milieubeleid: theorie en praktijk

Milieubeleid: theorie en praktijk

  • Natuurwetenschappen
  • NB1102
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus bestaat uit een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving en het tekstboek 'Milieubeleid: analyse en perspectief' (red. Driessen en Leroy, 2007) en een bronnenboek. Voor Vlaamse studenten worden zes hoofdstukken uit het tekstboek voorzien van een Vlaamse variant.

De cursus is opgebouwd uit vijf onderdelen:
1. Start
U maakt via de digitale leeromgeving kennis met de leden van uw team. Vervolgens bezoekt u een bijeenkomst in Utrecht (gekoppeld aan een landelijke dag Milieuwetenschappen) waarbij u uw groepsleden en de docent ontmoet. Verder kunt u in deze fase alvast (delen van) het tekstboek doornemen.

2. Oriëntatie
In de oriëntatie komen een aantal onderwerpen aan bod die van belang zijn voor een (eerste) kennismaking met milieubeleid: de relatie tussen milieu en samenleving, de ontwikkeling van het beleidsterrein, de doelstellingen en uitgangspunten van milieubeleid, en de politieke context. Daarbij wordt ingegaan op een aantal centrale begrippen die in het vervolg van de cursus regelmatig aan bod komen.

3. Verdieping
In dit deel wordt ingegaan op de institutionalisering van milieubeleid, zowel beleidsmatig als juridisch. Vervolgens komen verschillende analysemethoden aan bod voor het (beter leren) begrijpen en verklaren van milieubeleid. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het doelrationele, sociaalinteractieve en institutionele perspectief op milieubeleid. Ook in dit deel komen centrale begrippen aan bod die in het vervolg van de cursus moeten worden toegepast.

4. Toepassing
Voortbouwend op de kennis en inzichten die u hebt opgedaan in de vorige delen van de cursus, wordt in dit deel nader ingegaan op klimaatverandering. Er is aandacht voor de natuurwetenschappelijke aspecten van klimaatverandering, maar het zwaartepunt ligt op de sociaal- en beleidswetenschappelijke dimensie van het klimaatvraagstuk. Ook leert u hoe u met uw groepsgenoten een beleidsonderzoek gericht op klimaatverandering kunt opzetten. De uitgewerkte onderzoeksopzet geldt als voorbereiding voor het volgende deel van de cursus, waarin het klimaatbeleid centraal staat.

5. Toetsing
In het laatste deel van de cursus voert u een onderzoek uit naar het klimaatbeleid in opdracht van de Stichting Klimaat Educatie Nederland (SKEN). In de opdracht wordt onder meer aandacht gevraagd voor het vraagstuk van multi-actor, multi-sector en multi-level beleidsvoering bij klimaatbeleid. U gebruikt daarvoor de opgedane kennis en inzichten uit de cursus en de onderzoeksopzet uit het vorige deel. Het groepsresultaat wordt uitgewerkt in een schriftelijk groepsrapport en samengevat in een powerpointpresentatie. Beide groepsproducten zijn onderdeel van de (individuele) eindbeoordeling voor deze cursus, naast een beoordeling van het groepsproces en de individuele bijdrage.

Samenwerkend leren
De cursus wordt onmisbaar geacht voor studenten die in de (latere) beroepspraktijk in aanraking komen met aspecten van milieubeleid. Daarbij kan het gaan om functies bij de overheid, het bedrijfsleven of milieuorganisaties. Een belangrijk kenmerk van het werkveld is samenwerken met anderen aan milieuvraagstukken, en een vertaalslag hiervan maken naar (eigen) milieubeleid. Verschillen in achterliggende perspectieven, waarden, normen, belangen en posities maken dat milieubeleid niet louter een kwestie is van 'uitdenken', maar vaak ook een zaak is van 'uitvechten'. Om u hier enigszins op voor te bereiden, is deze cursus gebaseerd op samenwerkend leren. Vanaf het begin van de cursus wordt van u verwacht dat u nauw samenwerkt met andere studenten bij het aanpakken van de groepsopdrachten. Om dit proces soepel te laten verlopen, worden bij aanvang van de cursus studententeams gevormd die uit gemiddeld vijf personen bestaan. Ook wordt aan het begin van de cursus een studieschema opgesteld dat voor alle deelnemers bindend is. Dit om enige synchroniciteit te realiseren in het studietempo van de teamleden, maar ook tussen de verschillende teams. Het studieschema biedt voldoende ruimte voor nadere individuele invulling. Om de samenwerking binnen het team te organiseren en het groepsproces te bevorderen, worden tijdens de startbijeenkomst te Utrecht (die verplicht is) in onderling overleg verschillende rollen toebedeeld en huisregels opgesteld. De samenwerking binnen het team wordt ondersteund door tools voor communicatie en interactie die binnen de cursussite van deze cursus in de digitale leeromgeving beschikbaar worden gesteld. De idee is dat op die manier rondom deze cursus een virtuele leergemeenschap ontstaat. Naast het groepsproces is er ook ruimte voor het individueel bestuderen van de cursus. Dit betreft het tekstboek en de voorbereiding van verschillende groepsopdrachten. Het individuele leerproces staat echter steeds in het teken van een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het groepsproces.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus:
- heeft u kennis van de sociaal- en beleidswetenschappelijke benadering van milieuvraagstukken en milieubeleid in Nederland;
- heeft u inzicht in milieuvraagstukken - hoe hiermee wordt omgegaan en veranderingen die daarin (zijn) op(ge)treden;
- heeft u inzicht in de rol die beleidswetenschappers kunnen vervullen bij noodzakelijk geachte maatschappelijke veranderingen;
- kunt u virtueel samenwerken met medestudenten in teamverband en met behulp van itc relevante kennisbronnen aanboren en discussies volgen;
- bent u competent met betrekking tot uw rol binnen het team;
- bent u zich bewust van normatieve kwesties bij milieuvraagstukken en milieubeleid.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Kenmerkend voor de cursus Milieubeleid: theorie en praktijk is dat studenten in kleine groepen via de digitale leeromgeving samenwerken bij het doorlopen van deze cursus. De cursus kan niet individueel worden bestudeerd. Om die reden wordt de cursus één maal per jaar aangeboden en wel in het vierde kwartiel (meestal startend in de tweede helft van april). Aanmelden voor de cursus kan via de OU-website. Omdat gewerkt wordt in groepen die voor aanvang van de cursus ingedeeld worden, wordt het op prijs gesteld dat u ook de docent op de hoogte stelt van uw deelname aa

Voorkennis

Enige kennis van milieuproblemen is gewenst, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus is de begeleiding ingebed in het samenwerkend leren via de cursussite in de digitale leeromgeving: de docent kijkt mee naar de vorderingen en geeft waar nodig commentaar. U werkt echter grotendeels in een zelfstandig team. Er is een verplichte begeleidingsbijeenkomt bij de start van de cursus.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- een cursusboek met een introductie tot de cursus en hoofdstukken over Vlaams milieubeleid;
- een tekstboek 'Milieubeleid: analyse en perspectief' (Driessen en Leroy, 2007);
- een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving met opdrachten, bronnen en terugkoppeling, tools voor communicatie en interactie met teamleden, en ook algemene informatie over de cursus en mededelingen van de docent.

Mediagebruik

Computer met internetverbinding.

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.