ALG_10680_head_large.jpg
Onderzoeksbeleid
 

Missie: Innovatie hoger onderwijs

De Open Universiteit heeft de wettelijke taak bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. Innovatief onderwijs vraagt om vakinhoudelijke expertise, maar ook om kennis op het gebied van didactiek en (onderwijs-, informatie- en communicatie)technologie. In de dertig jaar van haar bestaan heeft ze zich ontwikkeld tot dé expert op dit gebied. 

Onderzoek
Het onderwijskundig en onderwijstechnologisch onderzoek vindt voornamelijk (maar niet uitsluitend) plaats binnen de faculteit Onderwijswetenschappen. Het multidisciplinaire programma Innovating for Resilience bevat een onderzoekslijn Innovation in education waarbinnen dit onderwerp vanuit verschillende disciplines wordt aangepakt. 

Implementatie in eigen onderwijs
Het interne Expertisecentrum Onderwijs ECO ondersteunt de faculteiten bij de onderwijsontwikkeling en toetsing, professionalisering, kwaliteitszorg, multimediaproductie, ontwikkeling van onderwijstechnologische platforms en onderwijsinnovatie.

Er is een nauwe band tussen ECO en de faculteit Onderwijswetenschappen zodat de afstand tussen enerzijds onderzoek naar onderwijsinnovaties en anderzijds het testen en toepassen ervan in het eigen onderwijs van de Open Universiteit klein is.

Open science

Net als alle Nederlandse universiteiten steunt de Open Universiteit de open science beweging. Open science staat voor een andere wijze van omgaan met onderzoek, publicaties en data. Centraal staat kennisdelen en samenwerken. Onderzoek en de resultaten hiervan moet beter vindbaar en toegankelijker worden. Maar ook moet er op een andere wijze worden omgegaan met de evaluatie en de waardering van onderzoek. Open access maakt onderdeel uit van open science.

Open access

Open access staat voor vrije toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals tijdschriftartikelen en data, en heeft als doel om publiek gefinancierd onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken. Vanaf begin juli 2016 is het beleid van de Open Universiteit om open access de norm te laten zijn bij het toegankelijk maken van publicaties. Daarom stimuleert en ondersteunt de Open Universiteit het publiceren in open access tijdschriften.

Lees meer over ons open access beleid bij het onderdeel Over ons op deze website.

Multidisciplinaire en facultaire onderzoeksprogramma’s

Het onderzoek binnen de Open Universiteit vindt plaats binnen onderzoeksprogramma’s. Elke faculteit stelt een eigen facultaire onderzoeksprogramma op. Deze programma’s hebben een looptijd van vijf jaar.

Daarnaast kent de Open Universiteit het multidisciplinaire programma Innovating for resilience. Binnen dit programma wordt vakgebiedoverstijgend onderzoek gedaan naar actuele maatschappelijke thema’s. Het College van bestuur voor bestuur heeft daar een aparte financiering voor beschikbaar gesteld.

Bekijk onze onderzoeksprogramma’s.

Leerstoelen en bijzondere leerstoelen

Een manier om in onderwijs en onderzoek accenten te leggen op belangrijke actuele onderwerpen is door het instellen van bijzondere leerstoelen. Bijzondere leerstoelen zijn tijdelijke, parttime hoogleraarplaatsen. De inhoud van de leerstoel is een aanvulling op het bestaande curriculum of onderzoeksprogramma. Bijzondere leerstoelen worden meestal in samenwerking met een externe instantie aan een universiteit ingericht, waarbij de externe instantie het salaris van de hoogleraar betaald. Daarnaast zijn er de 'gewone' leerstoelen die zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek binnen hun leerstofgebied.

Wetenschappelijke integriteit en ethische toetsing 

Voor al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit geldt dat het valt onder de Nederlandse regelgeving en gedragscodes op het gebied van ethiek en wetenschappelijke integriteit.

Lees meer over ons beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit en ethische toetsing