Persoonsgegevens - disclaimer

Over_Bestuur_10502_head_large.jpg
Persoonsgegevens - disclaimer
Op deze openbare webpagina presenteert de Open Universiteit informatie over hoe zij voldoet aan de Europese privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming of AVG). Zoals alle instellingen in Europa die persoonsgegevens verwerken, valt de Open Universiteit onder de AVG.

De verwerking van de persoonsgegevens door de Open Universiteit staat onder toezicht van onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) mw. S.E.M. van der Westen LLB (e-mail: FG@ou.nl, telefoon 045- 5762431). Onze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatiebeveiligings- en privacybeleid

Op deze webpagina vindt u de Privacyverklaring Open Universiteit waarin we de uitgangspunten beschrijven waaraan de Open Universiteit zich houdt bij het verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast vindt u een Disclaimer waarin de Open Universiteit verantwoording aflegt over de manier waarop zij haar openbare websites heeft ingericht.

Privacyverklaring Open Universiteit

Disclaimer

De personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, worden aangeduid als Betrokkenen. Om te kunnen voldoen aan artikel 30 van de AVG beschrijven wij onder andere van welke categorieën Betrokkenen wij welke categorieën persoonsgegevens verwerken, welke grondslag we voor die verwerkingen hebben, hoe lang we die persoonsgegevens bewaren en met wie we die persoonsgegevens delen. Die informatie presenteren we in een (door artikel 30 van de AVG vereist) Register voor verwerkingsactiviteiten. Gezien de omvang van dat Register realiseert de Open Universiteit dat met behulp van een aantal zogenaamde Dataregisters. In elk Dataregister presenteren wij de informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van een groep Betrokkenen die dezelfde rechtspositionele verhouding met de Open Universiteit hebben (zie beneden). De betekenis en de indeling van al deze Dataregisters wordt beschreven in het document Leeswijzer Dataregisters.

Leeswijzer Dataregisters

Dataregister Student actief

Dataregister Student niet actief

Dataregister Medewerker in loondienst

Dataregister Medewerker niet in loondienst

Dataregister Contractstudent

Verwerkingsverantwoordelijke:
Prof. Dr. T.J. (Theo) Bastiaens (Rector magnificus)
Dr. K.L.L.M. (Karl) Dittrich (interim-voorzitter College van bestuur)
Gemandateerd: Dhr. J.G.M. (Jan) Jansen (Directeur ITF)

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming:
mw. S.E.M. (Saskia) van der Westen LLB
e-mail: FG@ou.nl
telefoon: 045- 5762431

De informatievoorziening van de Open Universiteit wordt regelmatig aangepast aan nieuwe mogelijkheden en nieuwe informatiebehoeften. Voor zover die aanpassingen invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens, zal de informatie op deze pagina daarmee worden bijgewerkt.