Klachten en geschillen

ALG_klachten_19967_head_large.jpg

Klachten en geschillen


Als u te maken krijgt met een kwestie zoals ongewenst gedrag, een klacht heeft of het niet eens bent met een afgegeven beschikking kunt u daar wat aan doen. U kunt in eerste instantie natuurlijk gaan praten met degene die de klacht veroorzaakt heeft of degene die verantwoordelijk is voor de afgegeven beslissing. Als dit niet helpt of als u hier moeite mee heeft kunt u de klacht of het geschil (ook) via het 1-loket Klachten en geschillen in behandeling laten nemen.

Hier treft u een overzicht aan van waar studenten terecht kunnen met een bepaald verzoek of geschil. Hier treft u ook het doorstroomschema, dat u kan helpen bij het definiëren van uw verzoek of geschil.
Als u zelf de kwestie kunt definiëren als klacht, bezwaar of beroep dan kunt u deze indienen aan de hand van de bij de betreffende kwestie vermelde informatie. Als u de kwestie niet kunt definiëren, dan kunt u gebruikmaken van het onderstaande voorbeeld.
Voorbeeld voor indiening kwestie

Administratief beroep

U kunt via het 1-loket Klachten en geschillen een administratief beroep instellen bij het College van beroep voor de examens tegen o.a. beslissingen van de Commissie voor de examens of een examinator. Voorbeelden van een beslissing zijn: een individuele tentamenuitslag, een vrijstellingsbeslissing of een toelatingsbeslissing tot een wo-masteropleiding.

Bezwaar

U kunt via het 1-loket Klachten en geschillen bezwaar maken tegen een beschikking, genomen door of namens het College van bestuur, waartegen geen (administratief) beroep mogelijk is. Deze beschikkingen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de inschrijving of het collegegeld.

Klachten

Voor algemene klachten, waartegen u geen beroep of bezwaar kunt aantekenen, bijvoorbeeld over de dienstverlening of de wijze waarop u bent behandeld, kunt u in terecht bij het 1-loket Klachten en geschillen. Meld uw klacht via het daarvoor bestemde meldingsformulier. 1-loket Klachten en geschillen beoordeelt door wie uw klacht het beste kan worden afgehandeld. Indien de klacht doorgestuurd wordt naar de Klachtencommissie wordt u daarover geïnformeerd. De Klachtencommissie stuurt u een ontvangstbevestiging en geeft u door welke stappen gevolgd zullen worden. Na de behandeling zal de Klachtencommissie het College van bestuur ter zake adviseren en zal het College van bestuur over uw klacht beslissen.

Ongewenst gedrag

Als u te maken krijgt met ongewenst gedrag kunt u in eerste instantie terecht bij één van de vertrouwenspersonen van de Open Universiteit. Kan uw situatie via deze weg niet naar tevredenheid worden verbeterd dan kunt u schriftelijk, indien gewenst onder begeleiding van de vertrouwenspersoon, een formele klacht indienen bij de Klachtencommissie ongewenste gedrag.

Ombudsfunctionaris

Als u te maken krijgt met beleid dat ongewenst of onbillijk uitwerkt dan wel over ongewenst gedrag of onjuiste of onbillijke behandeling door een functionaris, student of orgaan van de Open Universiteit kunt u zich melden bij de ombudsfunctionaris van de Open Universiteit. In de CAO Nederlandse Universiteiten 2020 is afgesproken dat alle universiteiten medio 2021 een ombudsfunctie hebben. Een nieuwe functie die wordt ingebed in de reeds bestaande zorgstructuur.