ALG_samenwerkingen_19969_head_large.jpg

Kwaliteit en vernieuwing door samenwerking


Samenwerken heeft een prominente plaats in de missie en ambitie van de Open Universiteit. De Open Universiteit werkt samen met tal van organisaties, zoals instellingen voor hoger onderwijs, profit- en non-profitorganisaties. Ook internationaal bestaan diverse samenwerkingsverbanden. De samenwerking krijgt op veel terreinen gestalte. Het kan gaan om de vernieuwing van het hoger onderwijs, de gezamenlijke ontwikkeling van een opleiding, het verzorgen van opleidingen of scholing op maat. Waar mogelijk krijgt samenwerking vorm in een partnership of strategische alliantie. Hieronder een aantal voorbeelden van een aantal (internationale) samenwerkingen. Deze lijst is zeker niet uitputtend.

Nationaal

 

Nationaal programma Heerlen-Noord

Als je opgroeit in Heerlen-Noord heb je pech. Je hebt minder kans op een goed inkomen, een fatsoenlijke woning of zelfs een goede gezondheid. Het Nationaal Programma Heerlen-Noord wil dat veranderen, maar hoe doe je dat? Wat werkt en wat niet? Onderzoekers van de Open Universiteit werken samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties én inwoners om antwoorden en oplossingen te vinden. Initiatieven richten zich op leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid.

Steeds wordt onderzocht wat werkt, wat niet? Wat kan anders, wat moet anders? En steeds is de vraag: wat betekent die kennis vervolgens voor lopende en nieuwe initiatieven van gemeente en andere partijen?

Op een overkoepelend niveau monitort de Open Universiteit welke initiatieven er allemaal zijn in het Nationaal Programma, in welke combinaties de initiatieven het beste werken, etc. Die inzichten worden nationaal gedeeld. Uiteindelijk doel is duurzame veranderingen in de wijk zodat inwoners van Heerlen-Noord en gelijkaardige wijken dezelfde kansen krijgen als ieder ander.

Center for Actionable Research of the Open Universiteit (CAROU)

CAROU, gesitueerd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, is een jonge en dynamische onderzoeksgroep van getalenteerde wetenschappers. CAROU is georganiseerd in twee onderzoekslaboratoria, één gericht op Data Science en Artificial Intelligence, het andere op Social Innovation and Learning.
Doel van Actionable Research is echte, waarneembare, tastbare, uitvoerbare uitkomsten opleveren heeft met zowel academische als zakelijke waarde. Om dit te bereiken, gaat CAROU co-creatie partnerships aan met organisaties op de Brightlands Smart Services Campus, in de regio en elders om innovatieve inspanningen te ondersteunen, zowel op technologisch als sociaal gebied. CAROU maakt daarbij gebruik van de substantiële onderzoek expertise en -ervaring die beschikbaar is vanuit de  verschillende onderzoeksprogramma's van de Open Universiteit. 

Brightlands Smart Services Campus

De Brightlands Smart Services Campus (BSSC) in Heerlen moet het innovatief vermogen van Limburg en de regio gaan versterken, nieuwe bedrijvigheid aantrekken en zo de regionale werkgelegenheid een impuls geven. De Brightlands Smart Services Campus is een joint venture van APG, Universiteit Maastricht, Provincie Limburg en Open Universiteit.

Stichting The Area Smart Services

De ontwikkeling van stichting The Area Smart Services (TASS) houdt verband met de ontwikkelingen van de Smart Services Campus. Deze stichting is begin 2015 opgericht en faciliteert valorisatie van onderwijs en onderzoek van de faculteit Bètawetenschappen en haar partners.
De stichting TASS heeft tot doel bevordering van kennis en praktische toepassingen van nieuwe technologische ontwikkelingen in het onderwijs en het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf. Daarbij gaat het met name om digitalisering, 3D-printen, Internet of Things, big data, cloud computing en robotica. Samen met tandtechnische bedrijven, tandartsen, Roc Arcus College, INDICIA, Brightlands Chemelot, NextDent en TNO is de stichting in 2015 een project gestart voor ontwikkeling en productie van dentale producten in Limburg.
Op het gebied van onderwijs is door de faculteit Bètawetenschappen met ondersteuning van de stichting TASS een online-cursus over 3D-printing ontwikkeld die door de Open Universiteit wordt aangeboden. Het streven is meer cursussen op het terrein van ‘smart industries’ te ontwikkelen in samenwerking met kennisinstellingen Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen.

Limburgs kenniscentrum demografische transitie (NEIMED)

In samenwerking met Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht participeert de Open Universiteit actief in de Stichting Nederlands expertise en innovatiecentrum maatschappelijke effecten demografische krimp (Neimed). Dit Limburgse kenniscentrum over demografische transitie is opgericht door de Open Universiteit en Zuyd Hogeschool en gevestigd op de campus van de Open Universiteit. Neimed maakt deel uit van het landelijk Platform Demografische Transitie dat is ingesteld door het ministerie van BZK. Deze stichting wordt financieel ondersteund door de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.

Stichting SURF

In Nederland werkt de Open Universiteit samen met tal van universiteiten. Die samenwerking is gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijsmateriaal of het doen van onderzoek. Maar ook op het gebied van de innovatie van het hoger onderwijs bundelen onderwijsinstellingen hun krachten, met name in projecten van de Stichting SURF. Als expert in onderwijsinnovatie vervullen wij in veel van deze projecten een belangrijke rol.

Internationaal

Erasmus Charter


De Open Universiteit is actief binnen verschillende Europese initiatieven. Daarbinnen werken wij onder andere samen met andere onderwijsinstellingen onder het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Het ECHE is het algemene kwaliteitskader voor de Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs uitvoert binnen Erasmus+.
De Erasmus ID code voor de Open Universiteit is NL HEERLEN10.
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
OUNL Erasmus Policy Statement  
Actuele Erasmus+projecten

European Association of Distance Teaching Universities

De Open Universiteit speelt een actieve rol in de European Association of Distance Teaching Universities. De EADTU is een overkoepelende organisatie van achttien Europese afstandsuniversiteiten.

E-SLP (European Short learning Programmes)

De Open Universiteit werkt samen met 13 andere universiteiten in het project European Short Learning Programme (E-SLP). Universiteiten bieden steeds vaker korte leerprogramma’s (SLP, Short Learning Programmes) aan. Deze (gedeeltelijk) online programma’s zijn een flexibele en schaalbare oplossing om grote aantallen studenten te bedienen. Dit is nodig om de in Europa bestaande kloof in kennis en vaardigheden te overbruggen. Maar SLP’s dienen ook om de kennis en vaardigheden van de arbeidsmarkt up-to-date te houden en ze kunnen, beter dan volledige opleidingsprogramma’s, anticiperen op de loopbanen van de toekomst.
Het E-SLP project heeft de volgende doelstellingen:

  • Definiëren van Concept en de positie van SLP’s in het hoger onderwijs en in het permanente ontwikkeling en professionalisering.
  • Ontwikkelen van beleid, strategieën en raamwerken voor de ontwikkeling en uitlevering van flexibele en schaalbare SLP's in Europa
  • Ondersteunen van universiteiten bij curriculum- en cursusontwerp, kwaliteitsbewaking en erkenning van SLP’s
  • Richtlijnen ontwikkelen voor gemeenschappelijke SLP's en de eraan verbonden virtuele mobiliteit

De Open Universiteit leverde met name een bijdrage aan het omschrijven wat onder korte onderwijsprogramma's (short learning programmes) wordt verstaan in Europa: https://e-slp.eadtu.eu/outcomes

UNESCO

De maatschappelijk relevante bijdrage van de Open Universiteit op het gebied van Duurzame Ontwikkeling (DO) wordt zowel op nationaal als internationaal niveau hoog wordt gewaardeerd. De samenwerking met UNESCO heeft de afgelopen jaren geleid tot de instelling van verschillende UNESCO-leerstoelen voor de Open Universiteit namelijk: