null Systeem aarde: kennis voor klimaat

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Systeem aarde: kennis voor klimaat
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB1302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het eerste deel van de cursus richt zich met name op de exogene processen van het systeem aarde en hoe natuurlijke en antropogene omstandigheden de verschillende deelsystemen beïnvloeden. De belangrijke interne driver van het systeem aarde, de plaattektoniek, is besproken in de propedeusecursus Geologie rondom plaattektoniek. In het tweede deel gaat u dieper in op de wereldwijde antropogene klimaatverandering en klimaatverandering in Nederland. Hier worden ook kort de IPCC en KNMI ‘14 klimaatscenario’s besproken en hoe deze voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Daarna wordt ingezoomd op het stadsklimaat waar aandacht is voor de verschillende schaalniveaus en het Stedelijk Hitte-eiland effect en de oorzaken ervan. Inzicht hierin is belangrijk bij het ontwikkelen van effectieve adaptatiestrategieën en maatregelen.
U maakt kennis met diverse methoden voor de reconstructie van klimatologische veranderingen in het verleden. U leert de belangrijkste ruimtelijke processen bij klimaatverandering op en nabij het aardoppervlak in Noordwest-Europa te verklaren. Ook geeft de cursus een overzicht van analysemethoden voor het bepalen van de klimaatsituatie in de stad c.q. de kwetsbaarheid en de verschillende adaptatiemaatregelen vanuit een aantal gezichtspunten: vanuit stedelijk niveau (van stad en regio) en vanuit doel (hitte, wateroverlast, overstroming). De synergieën tussen de maatregelen onderling en met andere beleidsterreinen (waaronder klimaatmitigatie) worden onderzocht.
De toetsing bestaat uit verschillende opdrachten waarin u toewerkt naar een mondelinge (online) rapportage waarin u onderzoekt welke klimaateffecten mogelijk relevant zijn in het eigen gebied (stad of regio) in een interdisciplinair kader van werkcolleges met studentpresentaties. Op deze manier leert u de beleidssituatie karakteriseren in termen van relevante klimaateffecten en relevante afwegingsmethoden. Factoren die een rol spelen bij de effectiviteit van maatregelen worden gezamenlijk bediscussieerd.

Leerdoelen
Vanwege het interdisciplinaire karakter van deze cursus ligt de nadruk op de samenhang tussen: diagnose-onderzoek- en interventie (alledrie de competentielijnen) en het verwerven van de benodigde kennis en inzicht en de toepassing daarvan. Nadrukkelijk komt ook oordeelsvorming aan bod, met name gericht op methoden van onderzoek, en de complexiteit daarvan in interdisciplinaire vraagstukken.
(diagnosecompetentie)
- Binnen het systeem aarde de belangrijkste deelsystemen kunnen onderscheiden en het interdisciplinaire begrip van het systeem aarde kunnen hanteren, en in grote lijnen toe te kunnen passen in de context van milieu- en klimaatvraagstukken (op globaal, regionaal en stedelijk niveau).
(onderzoekscompetentie)
- Kunnen onderzoeken welke klimaateffecten mogelijk relevant zijn in het eigen gebied in een interdisciplinair kader van werkcolleges met studentpresentaties en de beleidssituatie kunnen karakteriseren in termen van relevante klimaateffecten en relevante afwegingsmethoden.
(interventiecompetentie)
- Een bepaald aspect van milieuvraagstukken, gerelateerd aan antropogene klimaatverandering in korte schriftelijke en mondelinge presentaties met visualisaties kunnen rapporteren aan medestudenten, en daarover een discussie kunnen voeren ter kritische oordeelvorming (in het bijzonder: APA stijl).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Voorkennis

Enige voorkennis van de natuurwetenschappen en van milieubeleid op propedeuseniveau is noodzakelijk om de cursus binnen de gegeven studietijd met een voldoende te kunnen afronden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In begeleidingstraject twee online werkcolleges en fysieke bijeenkomst (werkcollege) op Themadag Aarde (september). Mondelinge eindpresentaties in online werkcollege tijdens tentamenweek kwartiel 1, en herkansingen in online werkcollege tijdens tentamenweek kwartiel 2 en tentamenweek kwartiel 4.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Aarde)
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
za 07-09-2019 / 10.00-16.00 uur / Samen met D. Huitema

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
1. di 01-10-2019 / 18.30-20.00 uur
2. do 17-10-2019 / 18.30-20.00 uur
3. do 31-10-2019 / 13.00-19.00 uur / keuzesessie A
4. vr 01-11-2019 / 13.00-19.00 uur / keuzesessie B
5. vr 08-11-2019 / 13.00-19.00 uur / keuzesessie C
6. vr 24-01-2020 / 16.00-19.00 uur / Herkansing
7. vr 26-06-2020 / 16.00-19.00 uur / herkansing

Docenten

Dr. ir. Angelique Lansu en Prof. dr. Dave Huitema.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 06-07-2020.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een zakrekenmachine
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een geodriehoek

Meer info

Cursusmateriaal

- Digitale leeromgeving: Instructie per weektaak in de digitale leeromgeving: intro/leerdoelen en kernbegrippen, verwijzing naar boek of bronnen; toelichting op NW-Europa (bij boek); studeerwijzer; opgaven/zelftoetsen + uitwerkingen.
- Boek: Hugues Goosse (2015). Climate System Dynamics and Modelling.
- OU Reader (cursusmap met geselecteerde bronnen, waaronder Kennis voor Klimaat rapporten en KNMI rapport klimaatscenario’s).
- Kaartmateriaal.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.