null Environmental problems: crossing boundaries between science, policy and society

Environmental problems: crossing boundaries between science, policy and society

  • Natuurwetenschappen
  • NM0102
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus onderzoekt de rol van de wetenschap binnen de besluitvorming over milieu en natuur. De meeste milieukwesties kunnen enkel geproblematiseerd worden met behulp van de natuurwetenschappen. Milieubeleid moet daarom een wetenschappelijke basis hebben, maar er is meer dan één wetenschap. Verschillende disciplines hebben verschillende manieren van ‘kennen’. Ze kunnen het oneens zijn over de probleemdefinitie, de ernst van het probleem en de nodige ingrepen. Bovendien is er vaak sprake van wetenschappelijke onzekerheden. Dergelijke onzekerheden moeten gecommuniceerd worden naar beleidsmakers en het bredere publiek, zonder dat daarbij risico’s te groot of te klein worden gemaakt.

De cursus biedt theorieën en concepten aan die helpen om de rol van de wetenschap binnen het beleid en de samenleving beter te begrijpen. Er wordt onderzocht wat wetenschap eigenlijk is en hoe wetenschap autoriteit verwerft in het kennisdomein. We bekijken welke opties er zijn om samen te werken met verschillende wetenschappelijke disciplines en hoe we kennis kunnen integreren door middel van participatieve processen. Tot slot cursus bekijken we ook mogelijke negatieve aspecten van dergelijke ‘meerstemmigheid’. Doorheen de cursus worden theoretische concepten toegepast op concrete cases. In de eindopdracht van de cursus kun je de aangeleerde concepten toepassen op een zelfgekozen case.

Leerdoelen
Na het afronden van de cursus kun je:
- het afbakenende karakter waarmee wetenschap zich onderscheidt van andere, niet-wetenschappelijke, kennis herkennen, en de manier waarop de wetenschap zijn autoriteit bestendigt,
- uitleggen wat ‘framing’ is (en hoe feiten en waarden verweven zijn in ‘frames’) en ‘frames’ gebruiken als analysetool bij casestudies,
- beschrijven wat het lineaire model van de interactie tussen wetenschap en beleid is, het lineaire model onderscheiden van het ‘information deficit model’ en de analysewaarde van beide modellen evalueren,
- de drie types van kennisonzekerheid – onvolledige kennis, onvoorspelbaarheid en ambiguïteit – herkennen en beschrijven,
- verschillende strategieën van omgaan met wetenschappelijke onzekerheden evalueren en toepassen,
- de verschillende strategieën om ‘bruikbare’ kennis voor besluitvorming te ontwikkelen, namelijk kennis die geloofwaardig, relevant en legitiem is, benoemen,
- verschillende strategieën van interdisciplinaire kennisintegratie van verschillende wetenschappelijke gezichtspunten uitleggen en toepassen,
- uitleggen wat de voordelen en beperkingen zijn van de verschillende instrumenten van participatieve (leken)kennisproductie en een weloverwogen keuze maken binnen een specifieke case,
- de verschillende rollen die milieuexperten kunnen innemen in het besluitvormingsproces definiëren en herkennen, en kritisch reflecteren over je eigen rol als expert,
- uitleggen wat de verschillende manieren zijn om kennisproductie in het milieudomein te democratiseren, inclusief hoe je transdisciplinair onderzoek kan organiseren door gebruik te maken van de instrumenten die in deze cursus werden besproken,
- academisch literatuuronderzoek uitvoeren om relevante bronnen voor de eigen case te identificeren,
- een onderzoeksvraag, analyse en conclusie formuleren in een academisch essay.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

De Engelstalige cursus ‘Environmental problems: crossing boundaries between science, policy and society’ is een verplichte cursus in de masteropleiding Environmental Sciences.

Heb je interesse in deze cursus, let dan op het volgende:
- Ben je nog geen student, vraag dan eerst een adviesgesprek aan.
- Ben je al student in de master Environmental Sciences, neem dan eerst contact op met je mentor.

Voorkennis

Voor het bestuderen van deze cursus is het raadzaam dat je beschikt over kennis van het milieubeleid, bijvoorbeeld opgedaan in de OU-cursus Milieubeleid: theorie en praktijk (NB1102) en/of de OU-cursus Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie, ontwerp (N232121). Affiniteit met wetenschappelijke methoden helpt om de aangeboden stof in context te kunnen plaatsen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus wordt gegeven van februari tot april (kwartiel 3). Er is een workshop tijdens de ‘Themadag’ aan het begin van de cursus en één virtuele klas later in de cursus.

Docenten

Dhr. dr. J. Hugé (examinator) en dhr. dr. S. Neuteleers (plv examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit twee delen. Ten eerste is er een paper van 1000 woorden voor taak 3. Een ‘voldoende’ scoren op deze paper is een voorwaarde om aan de eindpaper te kunnen beginnen. In de eindpaper van 4500 woorden zal je theorieën uit deze cursus toepassen op een zelfgekozen case, met bijzondere aandacht voor de rol van wetenschappelijke kennis in die case. De eindpaper kan zowel in het Nederlands als in het Engels ingediend worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Van studenten wordt verwacht dat ze alle hoofdstukken lezen in het handboek ‘Environmental Expertise: Connecting Science, Policy and Society’. Het boek introduceert state-of-the-art-theorieën en relevante casestudies. In de digitale leeromgeving vind je al het cursusmateriaal, met opdrachten, automatische feedback en aanvullend materiaal zoals video’s en wetenschappelijke artikelen. De cursus bestaat uit zes taken. Elke taak wordt afgerond met een korte schrijfopdracht.

Mediagebruik

Computer met internet.

Digitale leeromgeving

Alle informatie over deze cursus is beschikbaar in de digitale leeromgeving.