null Inleiding bestuursrecht

Inleiding bestuursrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RB0102
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De overheid speelt een belangrijke rol bij de regulering van activiteiten in de samenleving. De meeste mensen hebben bijna dagelijks met besluiten en handelingen van de overheid te maken. Een goed voorbeeld hiervan vormen de verkeersregels op de openbare weg. Daarnaast is voor allerhande activiteiten expliciete toestemming van de overheid nodig. Daarbij kunt u denken aan het organiseren van een buurtfeest, het kappen van een boom of het uitbouwen van uw huis. Andere voorbeelden van overheidsinterventie zijn het innen van belastingen en verstrekken van uitkeringen en toeslagen. In de cursus Inleiding bestuursrecht staat de vraag centraal hoe de overheid (bestuursorganen) aan de bevoegdheden komt om de bovenstaande zaken te regelen en welke regels daarbij in acht moeten worden genomen.

De (hoofd)regels van het Nederlandse bestuursrecht zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bestudering van deze wet vormt de kern van de cursus Inleiding bestuursrecht.

De cursus is opgebouwd rond een aantal kernvragen:
- Hoe komt het bestuur aan zijn bevoegdheden?
- Aan welke procedurele en materiële normen moet het bestuur zich houden bij het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen?
- Welke vormen van bestuurshandelen zijn te onderscheiden?
- In hoeverre mag de overheid ter behartiging van een publiekrechtelijk belang gebruikmaken van de privaatrechtelijke weg?
- Hoe kan een bestuursorgaan handhavend optreden tegen de overtreding van publiekrechtelijke regels?
- Over welke rechtsbeschermingsmogelijkheden beschikt een burger indien sprake is van (mogelijk) onrechtmatig of onjuist bestuurshandelen?

Bij de opbouw van de cursus staat voorop dat u inzicht krijgt in de praktijk van het bestuursrecht. U leert met de kernbegrippen te werken en de bepalingen van de Awb en enkele andere belangrijke bestuurswetten toe te passen op concrete praktijksituaties.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

De cursus wordt eenmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Inleiding bestuursrecht (R07111 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Het verdient aanbeveling om eerst de cursussen Inleiding recht: kern van het recht en Inleiding staatsrecht te bestuderen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Landelijke startbijeenkomst en online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. mr. R. Koenraad
1. di 14-2-23 / 19.00-20.30 uur
2. di 28-2-23 / 19.00-20.30 uur
3. di 7-3-23 / 19.00-20.30 uur
4. di 14-3-23 / 19.00-20.30 uur
5. di 21-3-23 / 19.00-20.30 uur
6. di 28-3-23 / 19.00-20.30 uur
7. di 4-4-23 / 19.00-20.30 uur
8. di 11-4-23 / 19.00-20.30 uur
9. Evaluatie tentamen: datum wordt bekend gemaakt op de cursussite.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Digitaal groepstentamen:.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een digitale leeromgeving en het leerboek: R.J.N. Schlössels, C.L.G.F.H. Albers, S. Hillegers & S.D.P. Kole, Kern van het bestuursrecht. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag (meest recente uitgave).
U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student heeft u (na inschrijving) toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. De verwijzingen naar verplichte literatuur en jurisprudentie, de oefencasus en oefententamens zijn alleen via de digitale leeromgeving te raadplegen. Daarnaast biedt deze leeromgeving toegang tot virtuele klassen en een discussieruimte. In de discussieruimte kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof. Eventuele correcties op en aanvullingen en wijzigingen van het cursusmateriaal worden ook via de cursussite in de digitale leeromgeving bekendgemaakt.