null Inleiding bestuursrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Inleiding bestuursrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De overheid speelt een belangrijke rol bij de regulering van activiteiten in de samenleving. De meeste mensen hebben bijna dagelijks met besluiten en handelingen van de overheid te maken. Een goed voorbeeld hiervan vormen de verkeersregels op de openbare weg. Daarnaast is voor allerhande activiteiten expliciete toestemming van de overheid nodig. Daarbij kunt u denken aan het organiseren van een buurtfeest, het kappen van een boom of het vergroten van uw huis. Andere voorbeelden van overheidsinterventie zijn het innen van belastingen en verstrekken van uitkeringen en toeslagen. In het vak Inleiding bestuursrecht staat de vraag centraal hoe de overheid (bestuursorganen) aan de bevoegdheden komt om de bovenstaande zaken te regelen en welke regels daarbij in acht moeten worden genomen.

De (hoofd)regels van het Nederlandse bestuursrecht zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bestudering van deze wet vormt de kern van het vak Inleiding bestuursrecht.

De cursus is opgebouwd rond een aantal kernvragen:
- Hoe komt het bestuur aan zijn bevoegdheden?
- Aan welke procedurele en materiële normen moet het bestuur zich houden bij het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen?
- Welke vormen van bestuurshandelen zijn te onderscheiden?
- In hoeverre mag de overheid ter behartiging van een publiekrechtelijk belang gebruik maken van privaatrechtelijke weg?
- Hoe kan een bestuursorgaan handhavend optreden tegen de overtreding van publiekrechtelijke regels?
- Over welke rechtsbeschermingsmogelijkheden beschikt een burger indien sprake is van (mogelijk) onrechtmatig of onjuist bestuurshandelen?

Bij de opbouw van de cursus staat voorop dat u inzicht krijgt in de praktijk van het bestuursrecht. U leert met de kernbegrippen te werken en de bepalingen van de Awb en enkele andere belangrijke bestuurswetten toe te passen op concrete praktijksituaties.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen Inleiding bestuursrecht, met elektronisch werkboek (R28121 en voorgangers), en Inleiding bestuursrecht (R07111 en voorgangers) en kunnen dus niet tezamen in een opleiding worden ingebracht vanwege inhoudelijke overlap.

Voorkennis

Het verdient de aanbeveling om eerst de cursus Inleiding recht en de cursus Inleiding staatsrecht te volgen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Landelijke dag en online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw. mr. B. Aarrass (samen met dhr. mr. R. Bronsema)
1. za 13-02-2021 / 11.00-13.00 uur / Startbijeenkomst
2. do 04-03-2021 / 19.30-20.30 uur
3. do 18-03-2021 / 19.30-20,20 uur
4. do 01-04-2021 / 19.30-20.20 uur
5. do 15-04-2021 / 19.30-20.30 uur / Responsie
6. do 29-04-2021 / 19.30-20.20 uur / Nabespreking

Docenten

Mw. mr. B. Aarrass en dhr. mr. R. Bronsema.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd groepstentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Computertentamen: 07-12-2020, 19-04-2021, 05-07-2021.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schone', niet-geannoteerde Vermande wettenbundel (Deel A)
Een 'schone', niet-geannoteerde Kluwer wettenbundel (publiekrechtelijk deel)
Een 'schone', niet-geannoteerde Ars Aequi Wetseditie Algemene wet bestuursrecht

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het leerboek Kern van het bestuursrecht van prof. mr. R.J.N. Schlössels, mr. C.L.G.F.H. Albers, mr. S. Hillegers en mr. S.D.P. Kole (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 6e druk 2020) en een digitale leeromgeving. U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente - Kluwer of Vermande - wettenbundel.

Digitale leeromgeving

Als student heeft u (na inschrijving) toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. De verwijzingen naar verplichte literatuur en jurisprudentie, de oefencasus en oefententamens zijn alleen via de digitale leeromgeving te raadplegen. Daarnaast biedt deze leeromgeving toegang tot virtuele klassen en een discussieruimte. In de discussieruimte kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof. Eventuele correcties op en aanvullingen en wijzigingen van het cursusmateriaal worden ook via de cursussite in de digitale leeromgeving bekendgemaakt.