null Inleiding internationaal recht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Inleiding internationaal recht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

U hoeft de krant maar open te slaan of er staat een internationaalrechtelijk onderwerp in. U wordt er dagelijks mee geconfronteerd, maar het is niet altijd duidelijk aan welke regels de staten zich moeten houden. Onder welke voorwaarden mogen derde staten Syrië bombarderen of mogen derde staten ingrijpen wanneer een staat personen die verdacht worden van terrorisme niet oppakt en/of berecht worden?
Na het volgen van deze cursus bent u beter in staat om deze vragen te beantwoorden en heeft u een beter inzicht wat wel of niet mag onder het internationale recht. U maakt in deze cursus kennis met verschillende onderdelen van het internationale recht en er wordt aandacht besteed aan de belangrijkste beginselen en spelers in het internationaal recht. Na het volgen van deze cursus heeft u basis kennis van de belangrijkste onderwerpen in dit vakgebied. Het is een introductie-cursus dus het doel van deze cursus is om uw vertrouwd te laten raken met de belangrijkste thema's uit dit vakgebied. In deze cursus wordt het fundament gelegd van uw kennis van het internationale recht, zodat daar in het vak International Law op voort gebouwd kan worden. Dit betekent dat we in deze cursus stil staan bij de basisonderwerpen van het internationale recht. Zo wordt er onder meer aandacht besteed aan het verschil tussen het nationale recht en het internationale recht, hoe het internationale recht doorwerkt in het Nederlandse rechtsstelsel, wat het verschil is tussen een monistisch en een dualistisch stelsel, wie de belangrijkste spelers zijn in het internationale recht, welke bronnen er zijn en onder welke voorwaarden een staat zich mag verdedigen tegen een gewelddadige aanval. Ook wordt er in de cursus aandacht besteed aan het lezen van jurisprudentie van internationale gerechtshoven en het vinden van internationale regels in verdragenbanken.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:
- heeft u kennis en inzicht verworven ten aanzien van de aard, de ontwikkeling en de karakteristieken van de internationale rechtsorde;
- heeft u kennis van en inzicht in de doorwerking van en de verhouding tussen het internationale recht en het Nederlandse recht;
- heeft u kennis en inzicht van de belangrijkste internationale organisaties, met name de Verenigde Naties (VN);
- weet u wat de bronnen van het internationaal recht zijn en kunt u de kenmerken aangeven;
- weet u wie de subjecten van het internationale recht zijn en kent u de kenmerken hiervan;
- heeft u inzicht en kennis van de internationale regels ten aanzien van het gebruik van geweld;
- heeft u inzicht in en kennis van de wijze en mogelijkheden van vreedzame geschillenbeslechting in het internationale recht;
- kunt u internationale regels opzoeken in de daartoe bestemde databanken;
- kunt u een eenvoudige casus betreffende het internationaal recht oplossen;
- kunt u de kern van het geschil, het oordeel en de overwegingen van rechters in jurisprudentie van het Internationale Gerechtshof weergeven.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Dit is een zogenoemde variabele cursus waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen internationale aspecten van recht (R19211) en inleiding internationaal recht (R19271 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Enige kennis van de diverse systematische onderdelen van het Nederlandse recht is nodig. Die kan zijn opgedaan via de diverse inleidende juridische cursussen van de Open Universiteit. Daarnaast is ook enig inzicht in de economie aan te bevelen. Ten slotte wordt van u een passieve beheersing van de Engelse taal verwacht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

Docenten

Mw. dr. mr. W. Guns.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- André Nollkaemper 'Kern van het Internationaal Publiekrecht , Boom Juridische Uitgevers, 7de of 8ste druk, 2014 EAN: 9789089749390;
- E-werkboek dat u in de digitale leeromgeving kunt vinden;
- Aanvullend studiemateriaal dat in de digitale leeromgeving wordt geplaatst;
- Kluwer college bundel;
- De opgegeven jurisprudentie zoals aangeven in de digitale leeromgeving (die u zelf moet vinden);
- J. Tigchelaar 'Grondslag van het Recht: vaardigheden', Boom Juridische Uitgevers, 6de druk, ISBN 978-94-6274-356-4.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.