null Inleiding criminologie

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Inleiding criminologie
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB2002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De criminologie is een veelzijdig wetenschapsgebied. Het situeert zich op het snijvlak van de rechtswetenschappen en de sociale wetenschappen en bestudeert criminaliteit en de maatschappelijke reactie daarop. We kunnen echter moeilijk spreken van 'de' criminologie, aangezien de onderliggende uitgangspunten van de verschillende criminologische scholen zeer divers zijn. Zo kan criminologie vanuit sociologische, psychologische, biologische en juridische hoek worden benaderd. Maar ook kan er worden onderscheiden in bijvoorbeeld positivistische, liberale of marxistische criminologie. Het object van studie kan de dader, het slachtoffer, het soort delict of het rechtssysteem zijn. De oriëntatie kan internationaal, regionaal, nationaal of een bepaald stedelijk gebied zijn.

In de cursus inleiding criminologie wordt gestart met een historisch overzicht van de ontwikkeling van het vakgebied. Vervolgens wordt ingezoomd op een aantal actuele stromingen die zoveel mogelijk worden geïllustreerd met voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. Er wordt ingegaan op de verschillende methoden van criminologisch onderzoek en het functioneren en de ethiek van ons strafrechtelijk handhavingssysteem komt nadrukkelijk aan de orde. Een aantal actuele maatschappelijke problemen op het gebied van veiligheid wordt besproken in hun relatie tot het criminologisch domein en relatief nieuwe fenomenen als ondermijning worden toegelicht.

De cursus biedt u een algemeen overzicht van dit vakgebied, waarin zoveel mogelijk facetten van de criminologie worden belicht, zowel klassieke, moderne en meer kritische benaderingen. Daarmee wordt voor - met name strafrecht - juristen een deel van de noodzakelijke context van hun aandachtsgebied ingevuld en krijgen alle geïnteresseerden een handreiking om met een kritische en genuanceerde blik de fenomenen criminaliteit en criminaliteitsbestrijding te beschouwen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op elk gewenst moment van start gaan met deze cursus.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Criminologie (R34311) en Criminologie: elektronische versie (R48311). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht en de cursus Inleiding Strafrecht. Passieve kennis van de Engelse taal (een deel van de aangeboden literatuur is Engelstalig) is vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docent stellen.

Docenten

Dhr. prof. dr. E. Kolthoff en mw. prof. dr. J. Janssen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen wordt afgenomen in de vorm van een bijzondere opdracht. Studenten schrijven een paper en becommentariëren het paper van een medestudent.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het bij de cursus behorende leerboek is het Basisboek criminologie, 3e druk, door E. Kolthoff (Den Haag: Boom-Lemma). Al het overige voor de cursus te bestuderen materiaal is digitaal te raadplegen via de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.