null Artikel Sven Brinkhoff over etnisch profileren in Nederlands Juristenblad

RW_Netwerksamenleving_13885_head_large.jpg
Artikel Sven Brinkhoff over etnisch profileren in Nederlands Juristenblad
Prof. mr. Sven Brinkhoff schreef voor het Nederlands Juristenblad een artikel over discriminatoir handelen in de Nederlandse stafrechtspleging en hoe dit tegen te gaan. Hij neemt de Dutch Paradox als uitgangspunt in zijn bijdrage en onderzoekt binnen wetgeving, uitvoering en rechtspraak hoe discriminatoir overheidshandelen in de strafrechtpleging precies werkt en hoe dit kan worden geminimaliseerd. Het artikel vormt het startpunt van een nieuwe onderzoekslijn die Brinkhoff op gaat zetten rondom discriminatie.

Dutch Paradox

Brinkhoff verwijst in zijn artikel naar actuele gebeurtenissen waarbij handelen concreet leidde tot racistisch gekleurd politiegeweld en etnisch profileren, zoals de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd en, in Nederland, de Kinderopvangtoeslagaffaire. Hij refereert in dit verband naar het gevaar van de Dutch Paradox. Dit is de gedachte dat als de plicht tot non-discriminatoir overheidshandelen sterk verankerd is in wet- en regelgeving, dit ondermijnend kan werken voor het daadwerkelijk tegengaan van discriminatie in de uitvoerende laag van onze democratie.

Etnisch profileren minimaliseren

In het artikel pleit Brinkhoff voor de noodzaak om discriminatoir overheidshandelen in de strafrechtspleging te minimaliseren. Dit kan volgens hem alleen worden bereikt als er zowel op het niveau van wetgeving als uitvoering meer aandacht komt voor het beginsel van non-discriminatie. Volgens Brinkhoff moet er aanvullende wetgeving komen die de speelruimte van de politie bij het toepassen van controlebevoegdheden kleiner maakt, moet er meer transparantie komen en is het zaak dat de strafrechter nadrukkelijker een controlerende rol pakt om etnisch profileren terug te dringen.

Nederlands Juristenblad

Het Nederlands Juristenblad is een wekelijks tijdschrift voor juristen. In het blad wordt verslag gedaan van de juridische actualiteit: wetgeving, rechtspraak en juridische publicaties, aangevuld met wetenschappelijke of opiniërende artikelen. Naast een vaste redactie verschijnen er regelmatig artikelen die geschreven zijn door juristen afkomstig uit de rechtspraktijk, de wetenschap en de rechterlijke macht.

Lees het volledige artikel: The Dutch paradox: Over discriminatoir handelen in de Nederlandse strafrechtspleging en concrete handvatten om dit tegen te gaan. Door Prof. Mr. Sven Brinkhoff. Nederlands Juristenblad - 25-6-2021 − AFL. 25