null Eerste lichting Agoraleerlingen doet het goed in hoger onderwijs

OW_Agora_JosClaessen_head_large.jpg
Leren
Eerste lichting Agoraleerlingen doet het goed in hoger onderwijs
De eerste lichting havo- en vwo-geslaagden bij Agora in Roermond heeft het in het eerste jaar van het hoger onderwijs naar behoren gedaan. Dat komt naar voren uit onderzoek van Jos Claessen van de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Het rapport hierover is inmiddels beschikbaar.

Studeren na individueel onderwijs

Claessen en collega’s hebben over meerdere jaren onderzoek uitgevoerd naar leerlingen die deze nieuwe, radicaal individuele vorm van voortgezet onderwijs hebben gehad. Centrale vraag daarbij is: hoe doen ze het in het hoger vervolgonderwijs? En hoe belangrijk is hierbij de meer intensieve loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) die bij Agora werd geboden? Deze vragen zijn op dit moment alleen met heel veel voorbehoud te beantwoorden. Het gaat op de eerste plaats om een nog zeer kleine groep leerlingen/studenten. Bovendien heeft in de onderzoeksperiode de coronapandemie een stevig stempel gedrukt op hun studie, net als bij alle andere leerlingen en studenten.

Tweeledige verwachtingen

De verwachtingen die je van tevoren kon hebben over het succes van Agora-leerlingen in het hoger onderwijs zijn tweeledig, nog los van de coronaomstandigheden. Je kon lagere verwachtingen hebben: je kon je afvragen of vijf of zes jaar voortgezet onderwijs zonder de bekende, gebruikelijke structuur van schoolvakken, lessen, toetsen enzovoort wel toereikend zou zijn voor succes in het hoger onderwijs. Maar je kon ook hogere verwachtingen hebben. Agora biedt een zeer individuele vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen, met zelfontworpen opdrachten (challenges). Die opzet noodzaakt leerlingen om zeer zelfstandig hun kennis te verzamelen en toe te passen, en om actief na te denken over de toekomst door een intensieve loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Dat past daardoor wellicht beter bij het hoger onderwijs dan het meer schoolse reguliere onderwijs.

Voorbehoud

Het is nodig om een flink voorbehoud te maken bij de cijfers. In de eerste plaats vanwege corona, en ten tweede omdat het resultaat alleen te vergelijken was met cijfers van vóór corona: recentere gegevens waren nog niet beschikbaar. Met dit voorbehoud blijkt dat de oud-leerlingen van Agora het naar verhouding niet beter, maar ook niet slechter hebben gedaan dan eerdere lichtingen. Het percentage uitvallers bij Agora ligt met ongeveer 10 procent in dezelfde orde van grootte als elders. Dit betekent dat ongeveer 90 procent van de oud-leerlingen van Agora de studie voortzet, en dat is in lijn met de landelijke cijfers van vóór corona. Wel zijn er bij studenten met een Agora-achtergrond meer die van studie switchen. Daarbij kan de aard van het Agora-onderwijs met challenges volgens de onderzoekers een rol spelen: oud-Agoraleerlingen zouden mogelijk sneller zien dat ze een ander spoor moeten kiezen.

Vervolgonderzoek

De onderzoekers vinden het belangrijk dat er langdurig onderzoek wordt gedaan naar het studiesucces van oud-Agoraleerlingen, over meerdere jaren, met grotere aantallen respondenten en met vergelijkingsgroepen uit reguliere vormen van onderwijs. Dan komen er meer gegevens beschikbaar en kunnen er meer valide uitspraken worden gedaan. De Open Universiteit heeft inmiddels zo’n vervolgonderzoek opgestart. Dat zal vier jaar lopen, tot 2026. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met meerdere Agora-scholen. Verder is het project verbreed met een school uit een ander type voortgezet onderwijs dan Agora. Naast dit omvangrijke meerjarige vervolgonderzoek worden de oud-leerlingen uit 2019-2020, die in dit onderzoek werden gevolgd, medio 2022 voor een tweede keer benaderd om vast te stellen hoe het gaat in hun (onderwijs)loopbanen in het tweede jaar na hun eindexamen.

Rapport

Het rapport met de titel 'Leren voor een leven lang ontwikkelen. Loopbaankeuzes van Agora-leerlingen en hun studiesucces. Katern 3: Over de drempel' is in open access beschikbaar op het research portal van de Open Universiteit.