null Projectmanagement: beheersen van projecten

Projectmanagement: beheersen van projecten

  • Informatiekunde
  • IB4302
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Verandering en de daarmee samenhangende behoefte aan veranderingsmanagement door projecten kan iedereen in de alledaagse praktijk waarnemen. Iedereen heeft er in het dagelijks leven mee te maken, zowel in zijn/haar werk als in zijn/haar vrijetijdsbezigheden.
We kunnen in verschillende hoedanigheden in aanraking komen met projecten, bijvoorbeeld als er op ons werk een reorganisatie plaatsvindt, een nieuw informatiesysteem wordt 'uitgerold', een verhuizing plaatsvindt of een andere werkwijze van ons wordt verwacht. In ons sociale leven kunnen we projecten tegenkomen zoals de invoering van het elektronisch patiëntendossier, de realisatie van buitenschoolse opvang op de basisschool of het organiseren van een groot evenement voor de (sport-)vereniging.

De cursus maakt deel uit van een reeks van twee cursussen. In de eerste cursus ‘Projectmanagement: inrichten van projecten’ verplaats je je in de rol van projectmanager die aan het begin staat van een project. Je leert al doende basale projectmanagementonderwerpen herkennen en toepassen in een relatief eenvoudige context. In deze tweede cursus ‘Projectmanagement: beheersen van projecten’ staat het beheersen van projecten centraal tegen de achtergrond van een meer complexe en dynamische situatie.
Het doel van deze cursus is, dat je na afloop in staat bent om zelfstandig een project te beheersen. Daarbij ben je je ervan bewust dat de effectiviteit van de ontwikkelde beheersactiviteiten afhankelijk is van de juistheid van het gekozen perspectief of perspectieven op projectmanagement, gezien de context waarin het project wordt uitgevoerd. Je laat in de rol van projectmanager zien dat je problemen die in een relatief eenvoudig project kunnen optreden op een gestructureerde en verantwoorde manier kunt analyseren en tot verantwoorde oplossingsrichtingen komt. Je bent tevens in staat om de consequenties van de oplossingsrichtingen in het projecthandboek en de projectplanning aan te brengen. Dit vermogen toon je aan in de afsluitende tentamenopdracht die je uitvoert in een Studiecentrum of middels een thuistentamen. Je maakt in de cursus gebruik van een stappenplan dat is gebaseerd op een bedrijfskundig model van de beheerscyclus.
Je basale kennis en de inzichten die je daarbij laat zien op het gebied van projectmanagement gaan over de volgende hoofdonderwerpen en topics:
- algemene projectmanagement thema's: definities, projectdoel en projectscope,
- projectorganisatie en mensen: organisatiestructuur, omgaan met stakeholders en de projectmanager en zijn team,
- projectplanning en control: planningsaspecten, mijlpalen, de cvompositiestructuren, Gantt chart, PERT/CPM, capaciteitsplanning/resourceplanning, projectbudget, kwaliteitsmanagement, kritieke prestatie-indicatoren, risicomanagement en projectdocumentatie.
- een stappenplan dat is gebaseerd op een bedrijfskundig model van de beheerscyclus voor het oplossen van problemen in de uitvoeringsfase van projecten.

Leerdoelen
Het doel van deze cursus is, dat je na afloop in staat bent om, in de rol van projectmanager zelfstandig, systematisch en gestructureerd, beheersactiviteiten, gericht op bewaking van de voortgang van het project, te kunnen ontwikkelen.

Daarbij ben je je ervan bewust dat de effectiviteit van de ontwikkelde beheersactiviteiten afhankelijk is van de juistheid van het gekozen theoretisch perspectief of theoretische perspectieven op projectmanagement, gezien de context waarin het project wordt uitgevoerd. Op die manier laat je in de rol van projectmanager zien dat je na afronding van de cursus over competenties beschikt om de beheersing van een project in een meer complexe en dynamische situatie te kunnen bewerkstelligen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten.

De cursussen Projectmanagement: beheersen van projecten (IB4302)en Projectmanagement: beheersen van projecten (MB1002) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Aanmeldingsdata

Deze cursus zal naar verwachting verschijnen per 17-08-2022.
Aanmelden is mogelijk vanaf deze datum.

Voorkennis

Je dient thuis te zijn in de theoretische principes van planning en inrichting van projecten, bij voorkeur via de cursus Projectmanagement: inrichten van projecten (IB3802).
Indien je vertrouwd bent met de fundamentele principes van bedrijfskunde maakt deze kennis het bestuderen van deze cursus gemakkelijker.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus worden enkele virtuele bijeenkomsten georganiseerd in kwartiel 3 en kwartiel 4. Sommige opdrachten lever je in via de cursussite, waarna je toegang krijgt tot de feedback. Inhoudelijke vragen kun je via de cursussite in de online leeromgeving of e-mail stellen aan de docenten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr. P. Kamminga
1. do 13-02-2025 / 20.00-21.30 uur / kick-off
2. do 26-06-2025 / 20.00-21.30 uur / vragenuurtjeDocenten

Dhr. dr. P. Kamminga (examinator) en dhr. dr. B. Roelens (plv examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

In de afsluitende tentamenopdracht krijg je een nieuw probleem voorgelegd op basis van de laatste casus in het studiemateriaal. Aan de hand van de tentamenvragen doorloop je de gehele beheercyclus, waarbij je een analyse uitvoert, oplossingsrichtingen bepaalt en de consequenties voor het projecthandboek en de communicatie binnen het project opstelt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' exemplaar van het dictaat Cases Projectmanagement
Een 'schoon' exemplaar van de Reader Projectmanagement
Het 'schone' tekstboek Projectmanagement (Hedeman en Riepma)
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Meer informatie

Voor het bestellen van de software MS Office Project Professional, zie http://www.surfspot.nl.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het tekstboek “Project-management op basis van ICB versie 4” van Bert Hedeman en Roel Riepma, het dictaat Werkboek (file in de online leeromgeving), het dictaat Cases (gedrukt), het dictaat Reader (gedrukt) en projectplanningssoftware.

Mediagebruik

Voor de uitwerking van studietaken in deze cursus dien je te beschikken over de MS Office Project Professional (MS Project) software, bij voorkeur een recente versie. Dit type software is noodzakelijk om de cases te kunnen maken.
Indien je de beschikking hebt over andere software, die de voorbeelduitwerkingen in het MS Projectformaat kan lezen en interpreteren en de gevraagde uitwerkingen in MS Projectformaat kan vastleggen, dan mag je deze andere software ook gebruiken. Echter, dit is voor eigen risico. Het wordt sterk aangeraden om een recente versie van MS Project te gebruiken, aangezien alle aanwijzingen en uitwerkingen gebaseerd zijn op de hierboven genoemde MS Project-software.

Bij een lopende inschrijving voor deze cursus, krijg je automatisch een MS Project licentie toegekend, zodat je de software kan downloaden via office.com. Let er bij het gebruik van MS Project op dat je de Desktop versie gebruikt die moet worden gedownload en geïnstalleerd, enkel zo beschik je over alle functionaliteit die binnen de cursus vereist is. Meer informatie hierover vind je via Microsoft Project via Microsoft 365.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.