null Klachteninstituut Kifid wel degelijk laagdrempelig

RW_DigitaliseringStrafrecht_10569_head_large.jpg
Klachteninstituut Kifid wel degelijk laagdrempelig
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is in 2006 opgericht door bestuurders uit de financiële wereld. Met de kredietcrisis in het achterhoofd bestaat er in de media twijfel of de consument bij geschillen een eerlijke behandeling van de klacht ontvangt en of het Kifid wel laagdrempelig genoeg is. Mr. Donald Hellegers, promovendus bij de Open Universiteit, heeft in zijn proefschrift 'De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015' de kwaliteit van de dienstverlening onderzocht. De centrale vraag daarbij is kortgezegd: is Kifid juridisch deugdelijk ingericht? Zijn de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep bijvoorbeeld voldoende gewaarborgd? De promotie vindt plaats op vrijdag 27 november 2015 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Wat is Kifid?

Kifid is een instituut waar de consument terecht kan met een klacht over een financieel product of een financiële dienst. Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening. Er wordt bemiddeld en beslist in geschillen tussen consumenten met banken, verzekeraars, intermediairs of andere financiële dienstverleners.

Aangescherpte wetgeving door kredietcrisis en woekerpolisaffaire

De grenzen die een klachteninstituut zoals het Kifid bij de beslechting van geschillen in acht dient te nemen zijn mede door de kredietcrisis en de affaire rondom woekerpolissen opnieuw onder de aandacht gebracht. Ter bescherming van de consument is de wetgeving extra aangescherpt. Na de oprichting van Kifid is veel gesleuteld aan de randvoorwaarden die Kifid in acht moet nemen om onder meer de onpartijdigheid en onafhankelijkheid beter te waarborgen. Zo zijn er nieuwe voorwaarden opgenomen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen en is de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten in werking getreden. Naast deze wetswijzigingen heeft Kifid ook uit eigen beweging wijzigingen doorgevoerd van organisatorische aard: de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is in 2008 in het leven geroepen.

Het huidige functioneren van Kifid

Hellegers heeft nadere onderzoeksvragen geformuleerd om het huidige functioneren van Kifid te onderzoeken. Als eerste gaat hij nader in op de ontstaansgeschiedenis van Kifid en zijn organisatie. De identiteit en structuur zijn in grote mate bepaald ten tijde van oprichting, maar de statuten zijn in acht jaar tijd vier keer gewijzigd om onder meer de onafhankelijkheid van de geschillenbeslechting beter te borgen. Onderzocht is of de huidige statuten en reglementen voldoen. Conclusie van Hellegers is dat de wijze waarop Kifid is ingericht en functioneert nagenoeg geheel, maar niet altijd in overeenstemming is met de in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen en de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten gestelde eisen.

Promotie

Mr. Donald Hellegers, universitair docent Privaatrecht, verdedigt zijn proefschrift 'De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015' op vrijdag 27 november 2015 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De promotores zijn prof. dr. M.L. Hendrikse (Open Universiteit) en prof. dr. J.G.J. Rinkes (Open Universiteit).