null Marketing

Marketing

  • Managementwetenschappen
  • MB0712
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus betreft een kennismaking met het vakgebied marketing. Niet op een traditionele manier, zoals: leer het boek, maak de oefeningen, leer 3000 begrippen en vul de hokjes in tijdens een meerkeuzetentamen. In deze cursus word je direct en voortdurend aan het werk gezet met realistische praktijkcasussen die via de cursussite en een reader worden aangeboden. Voor het werken met de problemen en de uitdagingen in het vakgebied marketing zul je gebruik willen maken van zowel de theorie (begrippen, concepten, methoden en technieken) als van praktijkcasussen. Dit sluit goed aan op de manier waarop (marketing)managers gebruikmaken van boeken en naslagwerken en de daarin aangetroffen theorie toepassen: eerst een totaalbeeld vormen van het probleemgebied en vervolgens de theorie vertalen naar en toepassen op een praktisch probleem. Het werken met casussen nodigt je uit om je in te leven in de rol van de verantwoordelijke manager en zo actief het leerproces te doorlopen. Op deze manier verworven kennis en vaardigheden blijven meer bij dan tijdelijke, eenzijdig 'ingestampte' feitenkennis.

Kortom, de cursus is:
- competentiegericht: beroepsgebonden vaardigheden staan centraal
- casusgestuurd: via praktijkcasussen wordt de theorie op natuurlijke wijze opgezocht en geïmplementeerd
- digitaal: vooral via internet
- te gebruiken als naslagwerk: tekstboek Grondslagen van de marketing van Bronis Verhage.

Leerdoelen
Deze cursus beoogt je:
- inzicht te verschaffen in de betekenis en strekking van het begrip marketingmanagement,
- de samenhang te tonen tussen de diverse aspecten en deelgebieden van marketingmanagement,
- te laten reflecteren op het gevoerde marketingmanagement in concrete praktijksituaties,
- gefundeerde analyses uit te laten voeren op concrete praktijksituaties,
- probleemgericht te laten werken,
- begrippen, methoden en technieken, die in de marketing worden gebruikt, verantwoord te laten toepassen op concrete praktijksituaties.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus en de cursussen Marketing (MB0702), Marketing (B05111) en de Basiscursus marketing (B05132) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit een opdracht in de vorm van een casus. De opdracht omvat de uitwerking van een aantal open vragen die middels de casus de tentamenstof aan de orde stellen. De tentamenstof bestaat uit (een groot gedeelte van) het tekstboek, alsmede eventueel aanvullend studiemateriaal dat via de cursuswebsite wordt aangeboden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

De online rekenmachine
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een interactieve cursuswebsite waar studenten kunnen werken met casussen, opdrachten, kennistoetsen en een zelftoets. In deze digitale leeromgeving wordt tevens een handleiding gegeven voor het gebruik van het cursusmateriaal.
Als kennisdomein en naslagwerk wordt gebruikgemaakt van het tekstboek Grondslagen van de marketing (9de ed.) van Bronis Verhage, Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten.
De oefencasussen worden tevens schriftelijk aangeboden.