null Management en organisatie

Management en organisatie

  • Managementwetenschappen
  • MB2402
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus Management en organisatie is opgebouwd in 4 thema’s:

Management en strategie: dit thema begint met een introductie op management en organisatie; meer specifiek een kennismaking met organisatiekunde. Elke organisatie moet rekening houden met haar omgeving. Het management zal van tijd tot tijd haar positie moeten evalueren om te bekijken of de organisatie nog voldoende competitief is. In dit blok maakt u kennis met de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen van de organisatie. Strategie is een permanent evoluerend proces. Een introductie op strategie geeft een eerste aanzet om de kwaliteit en slagvaardigheid van een organisatie te verbeteren. Deze analyse is zowel een externe als interne analyse en biedt perspectieven en inzicht hoe een organisatie zich kan gaan ontwikkelen.

Human Resource Management (HRM): in iedere organisatie werken mensen en het is de taak van een manager om samen met de medewerkers de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. In het thema HRM laten wij u eerst kennismaken met verschillende aspecten van HRM waarbij gekeken wordt naar management vanuit het perspectief taken, leidinggeven & besluitvorming als medewerkers. Hierbij komen uitgangspunten, dimensies, perspectieven en strategische keuzes aan bod waar je als manager actief mee werkt.

Structuur en organisatie: in dit thema wordt vooral gekeken naar de manier hoe organisaties functioneren (organisatiestructuur, organisatie-indelingen), maar ook wordt gekeken naar structuurelementen als taakverdeling, samenwerking en communicatie en groei.

Procesmanagement: procesmanagement richt zich op de wijze waarop operationele processen worden beheerst en verbeterd kunnen worden. Dat betekent dat de samenhang tussen de bedrijfsprocessen bekend moet zijn. Een bedrijfsproces is een aaneenschakeling van activiteiten om een bepaalde uitkomst (dienst of product) te bereiken. Soorten processen, inrichten van processen, besturen van processen, het managen en verbeteren van processen zijn zaken die in dit thema aan bod komen.

Leerdoelen
In dit startersprogramma maakt u kennis met de verschillende blokken van de bacheloropleiding. Na bestudering van het startersprogramma:
- kunt u de begrippen management, organisatie en manager definiëren en onderscheid maken tussen verschillende vormen van organisaties;
- kunt u de verschillende benaderingen van strategie en de fases van strategisch management in de belangrijkste modellen van strategieontwikkeling beschrijven;
- kunt u de missie en visie van organisaties beschrijven en herkennen;
- kunt u een interne en externe analyse beschrijven en toepassen bij het bepalen van een strategie;
- kunt u verschillende aspecten van managers en leiderschap, zoals de taken en kenmerken van managers, en verschillende leiderschapsstijlen beschrijven;
- kunt u de verschillende aspecten rondom besluitvoering herkennen en beschrijven;
- kunt u aangeven wat HRM is en hoe competenties een rol spelen binnen HRM;
- kunt u de belangrijkste aspecten van het (ontwerpen) van de organisatiestructuur benoemen en de verschillen tussen de structuren beschrijven;
- kunt u verschillende vormen van communicatie-, informatie-, organisatiestructuren en samenwerking herkennen en beschrijvenk;
- kunt u de processen van een organisatie in kaart brengen met behulp van methoden uit het handboek en kunt u beschrijven hoe de effectiviteit en de efficiency van deze processen verhoogd kan worden;
- kunt u de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende benaderingen op het gebied van management & strategie, HRM, structuur en organisatie, procesmanagement beoordelen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.


De cursussen Management en organisatie (MB2402) en Ondernemen en managen (MB0104 en B02112) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er zijn diverse contactmomenten in de cursus. Allereerst begint de cursus met een online startbijeenkomst (zie hieronder). Via de cursussite krijgt u feedback op ingeleverd werk die kan bestaan uit een automatische terugkoppeling of een individuele terugkoppeling van de begeleider.

Begeleidingsbijeenkomsten


Nog te bepalen locatie
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. drs. J. van den Boomen
1. vr 12-02-2021 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. drs. J. van den Boomen
1. vr 04-09-2020 / ntb

Aanmelden begeleiding

Voor iedereen die start met studeren in de bacheloropleiding Bedrijfskunde wordt er een verplichte startbijeenkomst georganiseerd. De eerstvolgende startbijeenkomst vindt online plaats op vrijdag 12 februari 2021 van 12.00 tot 14.30 uur. Nadat u bent ingeschreven kunt u zich aanmelden via: https://www.ou.nl/startdag-bedrijfskunde.

Docenten

Dhr. drs. J. van den Boomen (examinator) en mw. P. Neessen MSc (plv examinator).

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het tekstboek Management & Organisatie – Rorink en Ozturk (Pearson 2e editie 2019), online materialen en een serious game over Verzorgingshuis Kastanjehoeve.

Mediagebruik

Verzorgingshuis Kastanjehoeve wordt als casus gepresenteerd, waarbij de student kennismaakt met verschillende aspecten die rechtstreeks te maken hebben met de leerstof van de diverse thema’s. Een serious game, dat door middel van het gebruik van diverse media (tekst, geluid, video, animatie) een activerende vorm van onderwijs mogelijk maakt.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.