null Management en organisatie

Management en organisatie

  • Managementwetenschappen
  • MB2402
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus Management en organisatie is opgebouwd rondom vier thema’s:

Management en strategie
Dit thema begint met een introductie op management en organisatie; meer specifiek een kennismaking met organisatiekunde. Elke organisatie moet rekening houden met haar omgeving. Het management zal van tijd tot tijd haar positie moeten evalueren om te bekijken of de organisatie nog voldoende competitief is. In dit blok maak je kennis met de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen van de organisatie. Strategie is een permanent evoluerend proces. Een introductie op strategie geeft een eerste aanzet om de kwaliteit en slagvaardigheid van een organisatie te verbeteren. Deze analyse is zowel een externe als interne analyse en biedt perspectieven en inzicht hoe een organisatie zich kan gaan ontwikkelen.

Human Resource Management (HRM)
In iedere organisatie werken mensen en het is de taak van een manager om samen met de medewerkers de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. In het thema HRM laten we je eerst kennismaken met verschillende aspecten van HRM waarbij gekeken wordt naar management vanuit het perspectief taken, leidinggeven & besluitvorming als medewerkers. Hierbij komen uitgangspunten, dimensies, perspectieven en strategische keuzes aan bod waar je als manager actief mee werkt.

Structuur en organisatie
In dit thema wordt vooral gekeken naar de manier hoe organisaties functioneren (organisatiestructuur, organisatie-indelingen), maar ook naar structuurelementen als taakverdeling, samenwerking en communicatie en groei.

Procesmanagement
Procesmanagement richt zich op de wijze waarop operationele processen worden beheerst en verbeterd kunnen worden. Dat betekent dat de samenhang tussen de bedrijfsprocessen bekend moet zijn. Een bedrijfsproces is een aaneenschakeling van activiteiten om een bepaalde uitkomst (dienst of product) te bereiken. Soorten processen, inrichten van processen, besturen van processen, het managen en verbeteren van processen zijn zaken die in dit thema aan bod komen.

Leerdoelen
In deze startcursus maak je kennis met de verschillende blokken van de bacheloropleiding. Na bestudering van deze cursus kun je:
- de begrippen management, organisatie en manager definiëren en onderscheid maken tussen verschillende vormen van organisaties
- de verschillende benaderingen van strategie en de fases van strategisch management in de belangrijkste modellen van strategieontwikkeling beschrijven
- de missie en visie van organisaties beschrijven en herkennen
- een interne en externe analyse beschrijven en toepassen bij het bepalen van een strategie
- verschillende aspecten van managers en leiderschap, zoals de taken en kenmerken van managers, en verschillende leiderschapsstijlen beschrijven
- de verschillende aspecten rondom besluitvoering herkennen en beschrijven
- aangeven wat HRM is en hoe competenties een rol spelen binnen HRM
- de belangrijkste aspecten van het (ontwerpen) van de organisatiestructuur benoemen en de verschillen tussen de structuren beschrijven
- verschillende vormen van communicatie-, informatie-, organisatiestructuren en samenwerking herkennen en beschrijven
- de processen van een organisatie in kaart brengen met behulp van methoden uit het handboek en kun je beschrijven hoe de effectiviteit en de efficiency van deze processen verhoogd kunnen worden
- de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende benaderingen op het gebied van management & strategie, HRM, structuur en organisatie, en procesmanagement beoordelen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De cursussen Management en organisatie (MB2402) en Ondernemen en managen (MB0104 en B02112) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2024 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er zijn diverse contactmomenten in de cursus. Allereerst begint de cursus met een startbijeenkomst (zie hieronder). Via de cursussite krijg je feedback op ingeleverd werk, in de vorm van een automatische terugkoppeling of een individuele terugkoppeling van de begeleider.

Aanmelden begeleiding

Voor iedereen die start met studeren in de bacheloropleiding Bedrijfskunde wordt er een verplichte startbijeenkomst georganiseerd. De eerstvolgende startbijeenkomst vindt plaats in de Verkadefabriek in Den Bosch in de eerste week na de start van de cursus, van ongeveer 12.00 tot 17.00 uur. Nadat je bent ingeschreven kun je je aanmelden via: https://www.ou.nl/startdag-bedrijfskunde.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Tentamenmogelijkheden

Laatste tentamenmogelijkheid is 31-08-2025.
Laatste inleverdatum is 31-08-2025.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het tekstboek Management & Organisatie van Rorink en Öztürk (Pearson 2e editie 2019), online materialen en een serious game over verzorgingshuis Kastanjehoeve.

Mediagebruik

Via de serious game ‘Kastanjehoeve’ maak je als virtuele trainee in het fictieve verzorgingshuis Kastanjehoeve kennis met verschillende aspecten van de leerstof over de diverse thema’s. De serious game maakt gebruik van diverse media (tekst, geluid, video, animatie) en biedt zo een activerende vorm van onderwijs.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.