null Organisatieverandering en -ontwikkeling

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Organisatieverandering en -ontwikkeling
Managementwetenschappen | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MM0604
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In dit keuzevak wordt de traditionele kijk op het managen van verandertrajecten opgerekt, waarbij aangesloten wordt bij de directe dagelijks ervaren praktijk van veel professionals. Zowel de conventionele (verander-)managementliteratuur, als ook meer postmoderne zienswijzen komen hierbij aan bod. Wij beschouwen de manager als een medespeler in een omvangrijk en breed web van relaties, interacties en afhankelijkheden. Daarnaast richten we ons niet alleen op het managen van individuele formele verandertrajecten, maar juist ook op het begrijpen van 'organisatieontwikkeling'. Onder dit laatste worden de continue veranderingen in globale patronen verstaan, die het resultaat zijn van het op elkaar inwerken van enerzijds datgene wat de manager doet, wat zijn collega's, bazen en medewerkers doen en anderzijds de verzameling formele verandertrajecten en lokale ontwikkelingen die zich aan deze mensen voordoen en waarvan zij ook deel uitmaken.
Kenmerkend voor dit keuzevak is het uitgangspunt dat het streven naar beheersing en voorspelbaarheid juist averechts kan werken in een organisatiewerkelijkheid waar professionals deels in control zijn, maar tegelijkertijd ook deels níet in control.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus bent u:
- op de hoogte van de van recente ontwikkelingen op het gebied van organisatieverandering en -ontwikkeling.
- in staat te reflecteren op deze ontwikkelingen vanuit Modernisme en Post-modernisme.
- in staat de resultaten van ad 1 en 2 te relateren aan een praktijksituatie.
- in staat theorie rondom organisatieverandering en -ontwikkeling toe te passen op een praktijksituatie.
- in staat om op basis van de toepassing van de theorie op een praktijksituatie na te denken over hoe organisatieveranderingen in de toekomst aangepakt kunnen worden.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en u bent ingeschreven voor ASM 4 (of heeft deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende Voorbereiden afstudeeropdracht.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.


Parallel aan deze cursus volgt u de cursus MM0402 Voorbereiding afstudeeronderzoek OVO.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4. Een redelijke (passieve) beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Drie fysieke bijeenkomsten en afstandsvariant met pacing.

Docenten

Dhr. dr. J. de Jong, dhr. drs. M. Kieft, mw. lic. M. Coun, mw. dr. L. Muijsers en mw. dr. E. Peeters.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het basisboek is Burnes, Managing change, (7e druk). Daarnaast zijn er twee readers waarin per thema relevante artikelen zijn opgenomen.

Mediagebruik

- Digitale colleges
- Gebruik Skype

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.