null Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB0212
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus Aarde, mens en milieu 2 gaat over de invloed van de mens op de aardse compartimenten (atmosfeer, bodem, oceanen) en over activiteiten gericht op toekomstige leefbaarheid (milieubeleid, milieutechnologie, duurzame productie van energie en voedsel). U leert een verband te leggen tussen de oorzaken van de ecologische en de maatschappelijke problemen, hun impact en de antwoorden die de maatschappij erop formuleert. Hiervoor leert u op basisniveau het veelgebruikte milieuwetenschappelijke analysekader DPSIR (Driving forces – Pressures – States – Impacts – Responses) te gebruiken. Het DPSIR-analysekader is ontwikkeld door onder meer het Europees Milieuagentschap.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heeft u inzicht in de relatie tussen milieuvraagstukken en verstoring van processen die ten grondslag liggen aan het functioneren van het 'systeem aarde'. Verder kunt u de vereisten omschrijven voor een duurzaam menselijk gebruik van de aarde en hebt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de milieu-natuurwetenschappen bij de realisatie hiervan.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus wordt twee keer per jaar begeleid. De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is. Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.
Deze cursus volgt op de cursus Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen. Indien u start met deze cursus Aarde, mens en milieu 2 in plaats van deel 1 zal de bestudering u mogelijk meer tijd vergen – afhankelijk van uw voorkennis op gebied van scheikunde en aardse processen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus start bij aanvang van kwartiel 2 of kwartiel 4. In beide kwartielen zijn er begeleidingsbijeenkomsten op een studiecentrum en online werkcolleges via de cursussite in de digitale leeromgeving. Op de bijeenkomsten of in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.

Docenten

Dr. ir. Jean Hugé (docent, examinator), dr. Frank Van Belleghem (docent, plaatsvervangend examinator), drs. Els Jans (docent), dr. Dennis Uit de Weerd (docent) en dr. Judith Floor (docent).

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 22-04-2021, 05-07-2021.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
Een 'schoon' Binas tabellenboek

Meer informatie

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de eerste introductiecursus Aarde, mens en milieu 1 (NB0102). Om na te gaan of uw voorkennis scheikunde (vwo niveau) op peil is, en hoe u die vooraf op peil kunt brengen kunt u gebruik maken van het platform Wikiwijs (www.wikiwijsleermiddelenplein.nl). Daartoe hebben we ‘bijspijkermateriaal’ ondergebracht in een serie wikiwijsarrangementen met elk een verschillend thema (zoals 'Atomen en moleculen', 'Chemische reacties', 'Chemische binding', 'Zouten', 'Redoxreacties', etc.). De arrangementen zijn te herkennen aan de titel 'Sk-xx-arrangementnaam' (xx = 01 t/m 16). Verwijzingen naar wikiwijsarrangementen, die van belang zijn voor het volgen van de cursus, zijn ook te vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving, onder het kopje ‘Voorkennis’. Indien u dit ‘bijspijkermateriaal’ geregeld moet raadplegen, zal de bestudering van de cursus u meer tijd vergen dan de geschatte 140 uur (5EC).

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan opdrachten en opgaven zijn opgenomen in de digitale leeromgeving, met terugkoppeling op opdrachten en opgaven, het bijhouden van uw voortgang en het stellen van vragen. De docenten organiseren een groepsbijeenkomst op één van de Themadagen in Studiecentrum Utrecht, een regiobijeenkomst en/of online werkcolleges.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt u vooral een structuur voor het uitvoeren van opdrachten of het maken van opgaven, waarvan er een aantal zijn gebaseerd op video.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.