null Methoden voor onderwijsonderzoek

Methoden voor onderwijsonderzoek

  • Onderwijswetenschappen
  • OM0213
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 246
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Deze cursus geeft een systematisch overzicht van wetenschappelijke methoden in onderwijsonderzoek. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden komen op evenwichtige en samenhangende wijze aan bod. De fundamentele stappen in het onderzoeksproces worden besproken aan de hand van concrete voorbeelden. Voorbeeldscripts, praktische richtlijnen en checklists met nuttige informatie voor onderzoekers worden aangereikt die je helpen bij het uitvoeren van wetenschappelijk verantwoord onderzoek. In deze cursus maak je tevens kennis met design based research, een benadering van onderwijsonderzoek die een brug wil slaan tussen theorie en praktijk van onderwijsontwerp. Je leert over het debat dat onderwijsonderzoekers voeren over de methodologie die gebruikt kan worden om onderzoek zo passend mogelijk te maken voor het proces van onderwijsontwerp. Door heel concreet te beschrijven hoe een beginnende wetenschapper een onderzoek ontwerpt en uitvoert, krijg je het instrumentarium in handen om uiteindelijk zelf een onderzoeksvoorstel uit te werken. Je ontwikkelt zo je inzicht in de praktische kanten van het doen van onderzoek.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kun je:
- de kenmerken van kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen en onderscheiden;
- de verschillende onderzoeksmethoden onderscheiden;
- de kenmerken van de verschillende onderzoeksmethoden beschrijven;
- de verschillende types van de verschillende onderzoeksmethoden onderscheiden;
- de stappen beschrijven die genomen moeten worden bij de verschillende onderzoeksmethoden;
- criteria beschrijven waarop de verschillende onderzoeksmethoden beoordeeld worden;
- beschrijven welke ethische issues kunnen optreden bij het doen van onderzoek;
- een verantwoorde keuze maken voor een concrete onderzoeksmethode en die keuze onderbouwen;
- een beargumenteerde opzet maken voor een concreet onderzoek;
- een onderzoeksopzet kritisch evalueren.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen. Aanmelden na de start van het kwartiel is niet mogelijk.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De studietaken in deze cursus doorloop je deels zelfstandig en deels samen met medestudenten. Er wordt uitgelegd hoe je contact kunt zoeken en de samenwerking met medestudenten vorm kunt geven via diverse communicatiekanalen.

Aan het begin van de cursus is een algemene introductie virtuele klas gepland. In de derde week van de cursus vindt een bijeenkomst of virtuele klas plaats rondom een opdracht in het thema ‘validiteit’
Daarnaast worden op verschillende momenten virtuele klassessies georganiseerd ter ondersteuning van het leerproces en om je de mogelijkheid te bieden ervaringen uit te wisselen met je medestudenten en docenten. De docenten monitoren je voortgang in de cursus door middel van het volgen van de discussie en de ingestuurde opdrachten. Bij studieproblemen die te maken hebben met de cursusopzet zal de docent zorgdragen voor een oplossing.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vind je op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

De tentamenverplichting bestaat uit een groepsopdracht. Je werkt samen aan een onderzoeksvoorstel, dat je aan het eind van de cursus ter beoordeling instuurt. Het eindcijfer voor de cursus wordt geheel bepaald door de beoordeling van de groepsopdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een Engelstalig handboek, een Nederlandstalig digitaal werkboek en een aantal Engelstalige artikelen. Het handboek is geschreven door Creswell en draagt als titel 'Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research'. Het digitaal werkboek vormt je studieleidraad. De hierin opgenomen studietaken bieden je de mogelijkheid om jezelf te toetsen, aanvullende informatie te vinden en onderzoeksvaardigheden te oefenen.

Digitale leeromgeving

In deze cursus werk je in de digitale leeromgeving. In de omgeving vind je materialen, opdrachten en communicatietools.