null Onderzoekers Open Universiteit op de ORD

OW_ORD_15760_head_large.jpg
Leren
Onderzoekers Open Universiteit op de ORD
Van 7 tot 9 juli 2021 vindt de 50ste editie (!) van de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats. Online vanzelfsprekend. Deze onderzoekers van de Open Universiteit presenteren er hun recente onderzoeksresultaten.

Tool om automatisch gepersonaliseerde formatieve toetsen te maken

Het maken van oefentoetsen en het spreiden van leermomenten helpt om de stof voor de lange termijn te onthouden. Maar in de praktijk 'komt het er meestal niet van'. Een team van de OU heeft een online tool gemaakt die automatisch, gespreid door de tijd oefentoetsen klaarzet. Stel bijvoorbeeld dat een leerling op instructie heeft gehad over optellen tot 100 en over drie weken een toets gaat doen. Dan genereert de tool een schema en biedt de leerling in de aanloop naar de toets drie keer een formatieve toets aan. De tijd tussen de instructie, oefeningen en de toets is dan geoptimaliseerd, zodat de stof voor de lange termijn wordt onthouden. De tool is uitgeprobeerd bij studenten in de master Onderwijswetenschappen. Gino Camp, onderzoeker bij de Open Universiteit, presenteert op de ORD de tool en de ervaringen die opgedaan zijn bij de masterstudenten. 

De samenhang tussen sensorische prikkelverwerking, inhibitie en volgehouden aandacht

In het onderwijs is het belangrijk om de aandacht goed vast te houden. Sensorische prikkelverwerking (SPV) is het vermogen om een passende reactie te geven op zintuiglijke prikkels. Inhibitie is een executieve functie die van belang is bij het onderdrukken van automatische reacties op, bijvoorbeeld, prikkels. Er lijkt theoretisch een overlap te zijn tussen SPV, inhibitie en aandacht, maar dit was in de Nederlandse schoolpraktijk niet eerder onderzocht. Celeste Meijs heeft dit nu onderzoek in het primair onderwijs, praktijkonderwijs en havo/vwo. Op de ORD presenteert ze haar bevindingen.

Hoe houden we leraren in het voortgezet onderwijs binnenboord?

Leraren die vertrekken uit het voortgezet onderwijs: een heikel punt waar we het liever niet over hebben. Die uitstroom van leraren heeft allerlei oorzaken, maar wat kan de school zelf eraan doen? Neline de Jong-Kroon, Marjan Vermeulen, & Emmy Vrieling-Teunter hebben systematisch de literatuur (78 studies!) verkend om meer te weten te komen over schoolfactoren die een rol spelen bij de vertrekintentie onder leraren. Hierbij hebben we ook gekeken naar individuele kenmerken van leraren (zoals leeftijd en aantal jaren ervaring) en opvattingen van leraren over hun werk (zoals werkdruk en autonomie). Op basis van 78 studies is een model ontstaan dat de relaties tussen schoolfactoren, individuele kenmerken en lerarenopvattingen in beeld brengt. Op de ORD presenteren ze hun bevindingen.

De invloed van projectmatig werken op de onderzoekende houding in lerarennetwerken

Professionalisering gebeurt in toenemende mate in lerarennetwerken. Het professionaliseren is vooral succesvol als de deelnemers aan het netwerk een open houding hebben ten opzichte van praktijkgericht onderzoek, en bereid zijn samen met anderen kritisch en nieuwsgierig naar de eigen praktijk te kijken. Kan projectmatig werken die onderzoekende houding stimuleren? Emmy Vrieling volgde een jaar lang zes lerarennetwerken en presenteert haar bevindingen op de ORD.

Gemotiveerd leren van studenten in een leernetwerk

Op verschillende hogescholen nemen pabostudenten deel aan leernetwerken waarin zij, samen met medestudenten, lerarenopleiders en basisschoolleraren, werken aan praktijkgericht onderzoek. Het samen leren in deze netwerken is een positieve stimulans voor de motivatie van studenten. Dit komt omdat leernetwerken tegemoet komen aan drie psychologische basisbehoeften, namelijk competentie, autonomie en verbondenheid. Masterstudente Hanne Schipper op de ORD presenteert haar masteronderzoek naar leernetwerken voor pabostudenten en haar aanbevelingen voor lerarenopleiders.

En verder...

 • Studentmotivatie voor toetsen in het MBO: Een ontwerp-gebaseerd onderzoek om
  studentmotivatie voor toetsing te verhogen.
  Giel Kessels, Open Universiteit/Summa College
 • Ontwerpgericht onderzoek naar micromodules online onderwijs
  Iwan Wopereis, Open Universiteit
 • Begeleiden van werkplekleren. Vraagstuk over analyse van observatie- en interviewdata
  Lieke Ceelen, Hogeschool Utrecht/Open Universiteit
 • Integratiegericht coachen: het handelen van mbo-docenten onderzocht
  Migchiel Van Diggelen, Open Universiteit
 • Proto-netwerken: hoe studerende onderwijsprofessionals hun sociale netwerk gebruiken voor de benutting van wetenschappelijke kennis
  Femke Nijland, Open Universiteit
 • Formatieve beoordelingspraktijken van 21e -eeuwse vaardigheden: patronen in ontwerpcycli
  Migchiel Van Diggelen, Open Universiteit 
 • Toetsbekwaamheid nader bekeken; hoe docenten in het  hoger beroepsonderwijs toetsbekwaamheid opvatten
  Kitty Meijer, Open Universiteit & Hogeschool Utrecht
 • Het effect van een beweegpauze op executief functioneren en creativiteit van MBO-studenten
  Petra Luteijn, Open Universiteit
 • Beweeggedrag en mentaal-welbevinden van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs
  Mara Kirschner, Open Universiteit 
 • Docenten aan het woord: de ontwikkeling van zeven Professionele Leer Gemeenschappen (PLG-en) in beeld 
  Pierre Van Meeuwen, Open Universiteit
 • Samenwerkend leren in de virtuele klas
  José Janssen, Open Universiteit
 • Feedback en reflectie tool om sociale interactie in online samenwerkende leergroepen te bevorderen
  Maartje Henderikx, Open Universiteit

 • Leren en opleiden voor beroepen
  Elly de Bruijn, Open Universiteit/Hogeschool Utrecht

 • Leernetwerken voor pabostudenten: De relatie tussen sociale configuratie en motivatie
  Emmy Vrieling-Teunter, Open Universiteit