null Specialisatie-opleiding Deskundige in strafzaken

RW_674593560_head_large.jpg

Specialisatie-opleiding Deskundige in strafzaken

  • Rechtswetenschappen
  • Contractonderwijs
  • Taal Nederlands
  • Certificaat
  • Theoretisch: doorlopend / Praktisch: juni 2024
  • circa 100 studie uren
  • € 3.845,- eenmalig (incl. overnachting)
  • Theoretisch: online / Praktisch: face 2 face
  • In samenwerking met Maastricht University
  • Voor dit product gelden ingangseisen
De specialisatie-opleiding ‘Deskundige in strafzaken’ is gebaseerd op theorie door middel van afstandsonderwijs met behulp van een digitale leeromgeving maar ook op praktische vaardigheidstraining in het schrijven van deskundigenrapporten en het optreden als deskundige ter terechtzitting in zo realistisch mogelijke setting.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding is in beginsel bedoeld voor professionals die als (forensisch) deskundigen in het strafrecht optreden en die als gerechtelijk deskundigen willen worden geregistreerd in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen. Ook voor degenen die geen registratie ambiëren, maar wel als forensisch deskundige in praktijk optreden, biedt het volgen van deze opleiding een theoretische en praktische meerwaarde. De opleiding is geschikt voor de deskundigen die werkzaam zijn in de meest uiteenlopende forensische onderzoeksgebieden zoals sporenonderzoek, DNA onderzoek, spraakonderzoek, geneeskunde, psychologie en psychiatrie.
Prof. dr. Wilma Dreissen

Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht

Een van de meest wezenlijke uitdagingen in het recht is, om juristen en deskundigen elkaars taal te laten begrijpen, zodat misverstanden worden voorkomen. Zo hebben bijvoorbeeld de termen ‘betrouwbaarheid’ en ‘causaliteit’ in de juridische context een andere betekenis dan in andere wetenschapsgebieden. Deze cursus draagt bij aan dat wederzijds begrip tussen juristen en deskundigen.

DEEL I: theoretisch deel (2,5 EC)
 
In het theoretische deel staat de kennis van het straf- en strafprocesrecht en sanctierecht centraal. Van de cursist wordt verwacht dat hij het op dit deel betrekking hebbende cursusmateriaal via een digitaal ondersteund leerproces zelfstandig bestudeert. Het cursusmateriaal wordt op een voor de Open Universiteit kenmerkende manier vormgegeven, te weten in de vorm van ‘online activerend onderwijs’ en kan op de door de cursist zelf te kiezen tijden en tempo worden doorlopen. Het cursusmateriaal bestaat uit een (elektronisch) werkboek, een wetboek Straf- en strafprocesrecht en een elektronische leeromgeving  waar oefenmateriaal is opgenomen. Via de elektronische leeromgeving kan de cursist ook in contact treden met één van de begeleiders en indien gewenst vragen stellen. Bovendien is het binnen die elektronische leeromgeving mogelijk dat cursisten ook onderling met elkaar contact hebben via zogeheten ‘discussiegroepen’. Dit deel van de cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. De toets zal worden afgenomen op een dag en tijdstip dat in onderlng overleg wordt bepaald.
 
In het eerste deel worden de volgende onderwerpen behandeld:
1. Het materiële strafrecht
- beginselen van het materiële strafrecht
- relevante materieelrechtelijke begrippen, waaronder opzet, schuld, wederrechtelijkheid, causaliteit en medeplegen- en medeplichtigheid
2. Het strafrechtelijk sanctie-arsenaal
3. Het formele strafrecht
- beginselen van het strafprocesrecht
- het strafrechtelijk vooronderzoek: de diverse actoren en fasen
- het onderzoek ter terechtzitting: de actoren en de chronologie van het onderzoek
- beraadslaging en beslissing;  het stelsel van 348 en 350 Sv en het bewijsrecht
4. De rol van de deskundige in het strafproces
- het begrip ‘deskundige’
- op welke wijze en door wie de deskundige in het strafproces kan worden betrokken
- de eisen die aan de deskundige en diens verklaring worden gesteld
 
DEEL II: praktisch deel (1 EC)

Het tweede deel van de opleiding dat een studiebelasting heeft van 30 uren, is gericht op het trainen van vaardigheden op het gebied van rapporteren, taalgebruik en het optreden op de zitting. Toelating tot het tweede deel van de cursus is alleen mogelijk als u het eerste deel succesvol heeft afgerond. Dit deel van de opleiding geschiedt niet langer door middel van een digitale leeromgeving maar door een intensieve tweedaagse cursus met voorafgaande en tussentijdse opdrachten die zijn gebaseerd op het in deel I opgestelde deskundigenrapport. Hierbij worden vaardigheden getraind in een kleine groep onder begeleiding van ervaren docenten. Naar aanleiding van het aan het einde van Deel I digitaal ter beschikking gesteld dossiermateriaal zal iedere cursist een opdracht krijgen op basis van een aantal vragen die door de politie, het OM of de rechter (kunnen) worden gesteld, een deskundigenrapport schrijven. De vaardigheidstraining zal twee cursusdagen in beslag nemen.
 
Cursusdag 1
• feedback op deskundigenrapport, taalgebruik, valkuilen etc. door ervaren docenten
• lezing en discussie over rol van deskundige, ethische aspecten en dilemma’s.
• voorbereiding van optreden ter zitting, rollen van de diverse professionele procespartijen, OM, advocatuur, rechter en positie van de verdachte en het slachtoffer.
• vertoning videomateriaal van zittingen.
 
Cursusdag 2
Tijdens deze cursusdag zal een zitting zo natuurgetrouw mogelijk worden gespeeld in de zittingzaal van de oefenrechtbank van de juridische faculteit van Maastricht University waarbij de cursist als deskundige zal worden bevraagd naar aanleiding van het opgestelde deskundigenrapport. Daarbij kunnen rechters, officieren van justitie en advocaten worden betrokken. De zitting zal in de ochtend worden gespeeld en worden opgenomen. In de middag zal naar aanleiding van de opnames door ervaren docenten feedback worden gegeven op het optreden van de deskundigen.

Partners

De opleiding Deskundige in Strafzaken van de samenwerkende faculteiten Rechtsgeleerdheid van Maastricht University en de Open Universiteit is door het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) erkend.
    

Studieduur

De Specialisatie-opleiding Deskundige in strafzaken heeft een studiebelasting van ca. 100 uur.

Begeleiding

De opleiding bestaat uit twee delen: een theoretisch en een praktisch deel. 
Voor het theoretische deel van de cursus zijn geen onderwijsbijeenkomsten gepland. Dit deel bestaat vooral uit zelfstudie. Bij vragen of onduidelijkheden kan uiteraard contact worden opgenomen met de betrokken docent. Indien gewenst kan dan, op een geschikt moment voor de student zowel als de docent, ook een afspraak worden gemaakt voor nadere uitleg.

Toelating

Voor deelname aan deze opleiding is een academisch c.q. hbo denk- en werkniveau vereist. Tevens dient de cursist over voldoende kennis en ervaring binnen het deskundigheidsgebied te beschikken. Een toelatingscommissie zal de aanmeldingen beoordelen.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Deel I kan op ieder gewenst moment gestart worden, maar dient afgerond te zijn, voordat je kunt deelnemen aan de praktijkdagen deel II. De praktijkdagen van deel II zullen plaatsvinden in Maastricht op:
- 13 en 14 juni 2024
- 18 en 19 juni 2024
- 20 en 21 juni 2024
en de (eventuele) herkansing op 5 juli 2024.
 
De praktijkdagen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding en alle dagen dienen door de deelnemers gereserveerd te worden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 3.845,-.
Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, inclusief studiemateriaal en inclusief overnachting.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Na het succesvol afronden van deel I ontvangt de deelnemer een certificaat voor het theoretische deel. Na positieve afronding van het praktische deel II zal de deelnemer ook hiervoor een certificaat ontvangen. 
 
Voor het behalen van de opleiding is het van belang om het theoretische deel 1 en het praktische deel 2 beiden positief af te ronden.
 
Met deze certificaten wordt voldaan aan de onder art. 12 van het Besluit Gerechtelijke deskundige onder b. genoemde eis voor inschrijving in het Nederlands Register voor Gerechtelijke Deskundigen (NRGD), te weten: “de deskundige beschikt over voldoende kennis van en ervaring in het desbetreffende rechtsgebied en is voldoende bekend met de positie en de rol van de deskundige daarin”.

Contact

Wil je in contact komen met het Business Team voor meer informatie, samen een studieplan opstellen of een vrijblijvend adviesgesprek met onze studieadviseur of een docent? Dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. 
 
Ook voor een groepsinschrijving of een incompany-traject kun je contact met ons opnemen.