null Overeenkomstenrecht

Overeenkomstenrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS0002
  • 5 EC


Inhoud

Mensen zijn aangewezen op samenwerking. Zonder overeenkomsten is geen economische activiteit mogelijk. De frequentie waarmee in het economisch verkeer overeenkomsten worden gesloten maakt het overeenkomstenrecht dan ook tot een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem. Het eerste deel van de cursus Overeenkomstenrecht (Algemeen overeenkomstenrecht) verschaft kennis en inzicht in de kernbegrippen en centrale thema’s van het overeenkomstenrecht. Tevens wordt u geleerd om casusposities op te lossen aan de hand van opgedane theoretische inzichten. Bij de uitvoering van al die overeenkomsten, in juridische termen: het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, gaat natuurlijk regelmatig wat verkeerd. Hoe dergelijke conflicten juridisch moeten worden opgelost, komt in het tweede deel van de cursus (Algemeen verbintenissenrecht) aan de orde.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus dient u onder andere:
- de rechtsbegrippen ‘overeenkomst’ en ‘verbintenis’ te definiëren;
- binnen het stelsel van de wet de overeenkomstrechtelijke leerstukken te onderscheiden;
- een casuspositie binnen het overeenkomstenrecht (met name de koopovereenkomst) beargumenteerd uit te werken. Hierbij dienen naast de wettelijke vereisten ook beredeneerd rechtsregels en gezichtspunten uit jurisprudentie en beginselen van het overeenkomstenrecht te worden verwerkt;
- uit te leggen op welke wijze een rechtshandeling/overeenkomst tot stand komt en welke problemen zich hierbij kunnen voordoen, zoals de wilsgebreken (dwaling, dwang, bedrog en misbruik van omstandigheden), handelingsonbekwaamheid en de ongeoorloofde overeenkomst, alsmede het niet overeenstemmen van wil en wilsverklaring en de bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen;
- uit te leggen op grond waarvan de verbintenis ontstaat en welke kenmerken deze heeft (uitleg, aanvullende en derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid);
- uit te leggen op welke wijzen een verbintenis kan worden nagekomen en de gevolgen van niet-nakoming van een verbintenis (vordering tot nakoming, schadevergoeding en ontbinding).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.
Deze cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van het privaatrecht.

Begeleidingsvorm

Er wordt worden in meerdere studiecentra een reeks van drie begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd en vier online bijeenkomsten (met de zelfde inhoud). De data van de bijeenkomsten worden in de digitale leeromgeving bekend gemaakt.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr.mr. B. van der Velden
- do 16-02-2023 / 19.30-21.00
- do 02-03-2023 / 19.30-21.00
- do 16-03-2023 / 19.30-21.00 uur
- do 06-04-2023 / 19.30-21.00 uur

Practicum in Studiecentrum
Kwartiel 2 - begeleider: diverse begeleiders
- di 21-03-2023 / 16.00-20.00 uur / Studiecentrum Rotterdam
- wo 22-03-2023 / 16.00-20.00 uur / Studiecentrum Zwolle
- di 28-03-2023 / 13.00-17.00 uur / Studiecentrum Utrecht
- wo 29-03-2023 / 16.00-20.00 uur /Studiecentrum Eindhoven

Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de begeleidingsbijeenkomst in de studiecentra kan via e-mail aan het betreffende studiecentrum, o.v.v. uw studentnummer, de datum van de bijeenkomst en de naam van de cursus.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

02-05-2023 14:00, 13-07-2023 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bij deze cursus bestaat uit een reader en de volgende twee tekstboeken:
- J. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel & W.L. Valk, Rechtshandeling en overeenkomst. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- G.T. de Jong, H.B. Krans & M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave).

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.