null Overeenkomstenrecht

Overeenkomstenrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS0002
  • 5 EC


Inhoud

Mensen zijn aangewezen op samenwerking. Zonder overeenkomsten is geen economische activiteit mogelijk. De frequentie waarmee in het economisch verkeer overeenkomsten (dit kunnen ook contracten zijn) worden gesloten maakt het overeenkomstenrecht dan ook tot een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem. In deze cursus volgen we de koper die een overeenkomst sluit. Bij het aangaan van de overeenkomst kunnen er problemen ontstaan, wat je dacht te kopen voldoet niet aan je verwachtingen, je hebt gedwaald of bent bedrogen door de tegenpartij. Welke juridische mogelijkheden heb je om de koop ongedaan te maken? Maar ook bij de afwikkeling van de koop kan door wanprestatie een geschil ontstaan en wil je de koop ongedaan maken. Hoe dergelijke conflicten juridisch moeten worden opgelost, komt in de cursus uitvoerig aan de orde. Aan de hand van casusposities worden de opgedane theoretische inzichten toegepast.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus dien je onder andere:
- de rechtsbegrippen ‘overeenkomst’ en ‘verbintenis’ te definiëren;
- binnen het stelsel van de wet de overeenkomstrechtelijke leerstukken te onderscheiden;
- een casuspositie binnen het overeenkomstenrecht (met name de koopovereenkomst) beargumenteerd uit te werken. Hierbij dienen naast de wettelijke vereisten ook beredeneerd rechtsregels en gezichtspunten uit jurisprudentie en beginselen van het overeenkomstenrecht te worden verwerkt;
- uit te leggen op welke wijze een rechtshandeling/overeenkomst tot stand komt en welke problemen zich hierbij kunnen voordoen, zoals de wilsgebreken (dwaling, dwang, bedrog en misbruik van omstandigheden), handelingsonbekwaamheid en de ongeoorloofde overeenkomst, alsmede het niet overeenstemmen van wil en wilsverklaring en de bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen;
- uit te leggen op grond waarvan de verbintenis ontstaat en welke kenmerken deze heeft (uitleg, aanvullende en derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid);
- uit te leggen op welke wijzen een verbintenis kan worden nagekomen en de gevolgen van niet-nakoming van een verbintenis (vordering tot nakoming, schadevergoeding en ontbinding).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat je bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kun je je aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via je studiepad.
Deze cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van het privaatrecht.

Begeleidingsvorm

Er wordt worden in meerdere studiecentra een reeks van drie begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd en vier online bijeenkomsten (met de zelfde inhoud). De data van de bijeenkomsten worden in de digitale leeromgeving bekend gemaakt.

Begeleidingsbijeenkomsten



Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr.mr. B. van der Velden
- di 11-02-2025 / 19.30-21.00 uur / LEH 1 t/m 6
- di 25-02-2025 / 19.30-21.00 uur / LEH 7 t/m 10
- di 11-03-2025 / 19.30-21.00 uur / LEH 12 t/m 16
- di 01-04-2025 / 19.30-21.00 uur / tentamen training

Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de begeleidingsbijeenkomst in de studiecentra kan via e-mail aan het betreffende studiecentrum, o.v.v. uw studentnummer, de datum van de bijeenkomst en de naam van de cursus.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

Je dient je zélf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

11-07-2024 14:00, 18-11-2024 19:00, 28-04-2025 14:00, 10-07-2025 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet-geannoteerde wettenbundel van Sdu of Wolters Kluwer
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bij deze cursus bestaat uit een reader en de volgende twee tekstboeken:
- J. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel & W.L. Valk, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer: Wolters Kluwer (meest recente uitgave);
- G.T. de Jong, H.B. Krans & M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Wolters Kluwer (meest recente uitgave).

Je dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.