null Subsidie voor Actief Plus in Limburg

PSY_ActiefPlus_11098_head_large.jpg
Gezondheid
Subsidie voor Actief Plus in Limburg
12 Limburgse gemeenten gaan het programma Actief Plus voor 65-plussers beschikbaar stellen in hun gemeente. Zij doen dat samen met onderzoekers van de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit (OU), gesteund door een subsidie vanuit het FNO programma ‘Meer veerkracht, Langer thuis’. De subsidie werd toegekend naar aanleiding van de positieve resultaten in eerdere implementaties van het programma: deelnemers aan Actief Plus gaan meer bewegen en er zijn ook aanwijzingen dat zij zich minder eenzaam voelen. Voor de onderzoekers is dit weer een belangrijke stap in het bevorderen van beweeggedrag en zelfredzaamheid van 65-plussers.

Advies-op-maat

Actief Plus is een door de Open Universiteit ontwikkeld computergestuurd programma om beweeggedrag van senioren te stimuleren. Deelnemers van Actief Plus krijgen per post of digitaal een advies-op-maat dat hen ondersteunt om voldoende te gaan of blijven bewegen. Het programma maakt de deelnemers bewust van het eigen beweeggedrag en houdt rekening met hun eigen behoeften en mogelijkheden. Is er bijvoorbeeld sprake van fysieke beperkingen? Hoe gaat hij of zij daarmee om? Wil de deelnemer liever alleen bewegen of juist samen met anderen?

Aanbod in eigen omgeving

Actief Plus brengt ook in beeld welke mogelijkheden om te bewegen er zijn in de directe omgeving van de deelnemer en verwijst daarnaar in de adviezen. Hoewel de deelnemers het programma thuis zelfstandig kunnen doorlopen, zijn er toch aanwijzingen dat de adviezen leiden tot een afname van de eenzaamheid bij de deelnemers. Eerder onderzoek laat zien dat deze aanpak effectief is: senioren bewegen meer en ervaren de aanpak als positief. De recente ervaringen in de gemeente Heerlen suggereren bovendien dat de deelnemers zich na deelname ook minder eenzaam voelden.

12 Limburgse gemeenten

In het nieuwe project van 1,5 jaar zullen 12 Limburgse gemeenten zich inzetten voor implementatie en langdurige voortzetting van Actief Plus in hun gemeente. Dit zullen zij doen op basis van het implementatierapport welke verschenen is na de succesvolle implementatie in gemeente Heerlen. In 2017 zullen vooral voorbereidende werkzaamheden getroffen worden voor dit project. Begin 2018 kunnen ongeveer 1.000 tot 1.500 inwoners van 65 jaar of ouder in iedere deelnemende gemeente een uitnodiging verwachten om deel te nemen aan dit project.

Meer veerkracht, langer thuis

De implementatie in 12 Limburgse gemeenten is mogelijk geworden dankzij het subsidieprogramma Meer veerkracht, Langer thuis van FNO. Dit programma richt zich op het bevorderen van bewegen en sociaal contact van thuiswonende ouderen. De subsidieronde waarvoor de onderzoekers succesvol hun aanvraag hebben ingediend was specifiek gericht op krimpgebieden, zoals in Limburg.