null Susan van Hooren benoemd tot Hoogleraar Vaktherapie

PSY_BewegingDrama_13723_head_large.jpg
Gezondheid
Susan van Hooren benoemd tot Hoogleraar Vaktherapie
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Susan van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie. Het is binnen Nederland de eerste leerstoel die zich richt op fundamentele vraagstukken als werkingsmechanismen en effectiviteit van vaktherapeutische interventies. De bijzondere leerstoel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Zuyd Hogeschool, waar Van Hooren de functie bekleedt van lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën. De leerstoel heeft een omvang van 0,2 fte en een looptijd van vijf jaar.

Vaktherapie

Vaktherapieën zijn therapieën om mensen met psychische klachten te behandelen of ondersteunen. De therapievorm is grotendeels non-verbaal en ervaringsgericht: centraal staan het handelen en de beleving, en veel minder het spreken. De therapeut werkt met beeldende, dans-, drama-, muzikale, of bewegings- en lichaamsgerichte interventies. Veel onderzoek op het gebied van vaktherapieën is praktijkgericht: de onderzoeksvragen komen uit de praktijk of de samenleving, en het onderzoek wordt samen met vaktherapeuten opgezet. Dit onderzoek vindt plaats binnen lectoraten aan hogescholen, zoals het landelijk lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapie. Van maandag 2 tot en met zondag 8 oktober 2017 vindt de Week van de Vaktherapie plaats in geheel Nederland.

Onderzoek naar werking en effect

Vanuit het praktijkveld komt er de laatste jaren steeds meer vraag naar fundamenteler onderzoek naar werkingsmechanismen en effectonderzoek. In november 2015 gaf minister Schippers in een brief aan dat vaktherapie onderdeel zal blijven van verzekerde zorg maar dat ze wil dat in 2020 (potentiële) effecten van vaktherapie zijn/worden aangetoond met onderzoek. Tot op heden is er nog geen leerstoel of onderzoeksgroep binnen een universiteit die zich richt op de fundamentele vraagstukken als werkingsmechanismen en effectiviteit van vaktherapeutische interventies. Vandaar het initiatief van Zuyd hogeschool en de Open Universiteit om een bijzondere leerstoel Vaktherapie in te stellen.

Taakgebied hoogleraar Vaktherapie

De leerstoel Vaktherapie wordt ingebed in de vakgroep klinische psychologie van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen. Leerstoelhouder Susan van Hooren zal onderzoek naar vaktherapeutische interventies initiëren en begeleiden. Wat betreft het onderzoek naar werkingsmechanismen ligt de focus op het toetsen van theoretische kaders door middel van psychofysiologisch onderzoek en impliciete maten. Wat betreft het effectiviteitsonderzoek ligt de focus op de invloed van vaktherapeutische interventies op het psychosociaal functioneren. De inzichten verkregen uit onderzoek moeten ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs rondom deze thematiek en het ‘evidence based’ handelen van professionals.

Over Susan van Hooren

Prof. dr. Susan van Hooren (1976 Heerlen) studeerde Psychologie aan de Universiteit Maastricht en studeerde cum laude af aan de masteropleiding Seksuologie aan de KU Leuven. Ze promoveerde aan de Universiteit Maastricht op het gebied van cognitieve veroudering. In 2004 trad ze in dienst bij de Open Universiteit als universitair docent klinische psychologie. In januari 2012 ging ze aan de slag als Lector Kennisontwikkeling vaktherapieën (KenVaK) bij Zuyd Hogeschool. Daarnaast bleef ze verbonden aan de Open Universiteit. Ze was nauw betrokken bij de oprichting van Coöperatie KenVaK, het landelijke kennisnetwerk van zeven hogescholen op het gebied van Vaktherapieën. De coöperatie is in 2017 onder haar leiding van start gegaan. In de Keuzegids Hbo 2018 staat de opleiding Creatieve Therapie van Zuyd Hogeschool op de eerste plaats en heeft het kwaliteitszegel “Topopleiding 2018” ontvangen.

Over de Open Universiteit

De Open Universiteit (OU) is een universiteit voor afstandsonderwijs. Studenten studeren online en combineren hun studie met andere activiteiten, zoals werk. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. De Open Universiteit biedt bachelor- en masteropleidingen in deeltijd in zeven vakgebieden. Het onderzoek is verweven met het onderwijs en waarborgt aansluiting op de nieuwste ontwikkelingen. De OU heeft ca. 17.000 studenten en 650 medewerkers. De OU heeft zestien vestigingen in Nederland en zes in Vlaanderen. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen. Meer informatie: www.ou.nl

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl.

Susan van Hooren

Susan van Hooren