ALG_contact_19956_head_large.jpg

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 van kracht. De Woo regelt het recht van burgers op publieke informatie die berust bij de overheid en treedt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen kan een verzoek indienen om publieke informatie openbaar te maken. Het moet gaan om informatie waarover de Open Universiteit reeds beschikt en die in documenten is vastgelegd. Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt in beginsel toegankelijk voor iedereen.

Hoe kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw verzoek adresseren aan:
Open Universiteit
College van bestuur
Valkenburgerweg 177
6419 AT, Heerlen
Nederland
o.v.v. Woo-verzoek

U kunt uw verzoek per post sturen of digitaal indienen via het e-mailadres: cvb@ou.nl.

Vermeld in uw verzoek altijd:

  • Dat het gaat om een verzoek op grond van de Woo;
  • Een gedetailleerde beschrijving van de publieke informatie die u wenst te ontvangen;
  • Uw naam en correspondentieadres evenals een dagtekening.

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie bij de Open Universiteit in het kader van de Woo? Dan kunt u uw vraag stellen aan de Woo-contactpersoon van de Open Universiteit via info@ou.nl o.v.v. informatie Woo.

Met ingang van mei 2022 publiceert de Open Universiteit alle Woo-besluiten en de informatie die op grond van de verzoeken openbaar is gemaakt. U treft deze via de pagina's hieronder aan.