Over_Samenwerking_9752_head_large.jpg
Kwaliteit en vernieuwing door samenwerking

Samenwerken heeft een prominente plaats in de missie en ambitie van de Open Universiteit. De Open Universiteit werkt samen met tal van organisaties, zoals instellingen voor hoger onderwijs, profit- en non-profitorganisaties. Ook internationaal bestaan diverse samenwerkingsverbanden. De samenwerking krijgt op veel terreinen gestalte. Het kan gaan om de vernieuwing van het hoger onderwijs, de gezamenlijke ontwikkeling van een opleiding, het verzorgen van opleidingen of scholing op maat. Waar mogelijk krijgt samenwerking vorm in een partnership of strategische alliantie.

Nationaal

 • Business Intelligence & Smart Services Institute
  De Open Universiteit, de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool hebben hun kennis over ‘business intelligence’ en ‘smart services’ in 2015 gebundeld in het expertisecentrum Business Intelligence & Smart Services (BISS). Dat vormt het wetenschappelijke hart van de Smart Services Campus. Die is gevestigd op het terrein van APG in Heerlen.
  Doel van het BISS Institute is uit te groeien tot een toonaangevend internationaal expertisecentrum voor onderzoek en valorisatie. Door samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven te investeren in nieuwe vormen van onderzoek, onderwijs en valorisatie, beogen de partijen middels co-creatie en open innovatie een hotspot op het gebied van ‘business intelligence’ en ‘smart services’ te creëren. Dit expertisecentrum moet tevens leiden tot werkgelegenheid en versterking van de regionale economische structuur. Het instituut draagt met excellent onderzoek in de relevante expertisegebieden bij aan realisatie van de ambities van de campus.
  In het expertisecentrum BISS wordt voor het merendeel toegepast onderzoek verricht. In interdisciplinaire expertiseteams, waarin hoogleraren, lectoren, docenten, PhD’s, studenten, marktpartijen, overheden en andere partners participeren, wordt onderzoek gedaan in co-creatie met de markt. Doel is ontwikkeling en implementatie van nieuwe ‘smart services’.
 • Hart voor Limburg
  De Open Universiteit participeert in het project Hart voor Limburg. Dit project is gericht op wetenschappelijk onderzoek en het inrichten van een netwerk dat bevordert dat het percentage personen dat overlijdt door een hartstilstand wordt teruggedrongen. De successen van Hart voor Limburg 1.0, waarin onder meer blended learning-producten van de Open Universiteit in het reanimatieonderwijs zijn gebruikt, zijn niet onopgemerkt gebleven. In Limburg stijgt in 2015 de overlevingskans na een hartstilstand door de combinatie van opleidingen en het oproepnetwerk van ongeveer 16% naar 23%.
  Eind 2015 heeft de Provincie Limburg subsidie toegekend voor Hart voor Limburg 2.0. De Open Universiteit is onderaannemer van de Regionale Ambulance Voorziening Limburg-Noord en heeft tot taak onderzoek te verrichten samen met revalidatiekliniek Adelante naar de economische effecten van mensen die een hartstilstand overleefd hebben.
 • Stichting The Area Smart Services
  De ontwikkeling van stichting The Area Smart Services (TASS) houdt verband met de ontwikkelingen van de Smart Services Campus. Deze stichting is begin 2015 opgericht en faciliteert valorisatie van onderwijs en onderzoek van de faculteit Bètawetenschappen en haar partners.
  De stichting TASS heeft tot doel bevordering van kennis en praktische toepassingen van nieuwe technologische ontwikkelingen in het onderwijs en het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf. Daarbij gaat het met name om digitalisering, 3D-printen, Internet of Things, big data, cloud computing en robotica. Samen met tandtechnische bedrijven, tandartsen, Roc Arcus College, INDICIA, Brightlands Chemelot, NextDent en TNO is de stichting in 2015 een project gestart voor ontwikkeling en productie van dentale producten in Limburg.
  Op het gebied van onderwijs is door de faculteit Bètawetenschappen met ondersteuning van de stichting TASS een online-cursus over 3D-printing ontwikkeld die door de Open Universiteit wordt aangeboden. Het streven is meer cursussen op het terrein van ‘smart industries’ te ontwikkelen in samenwerking met kennisinstellingen Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen.
 • Limburgs kenniscentrum demografische transitie
  In samenwerking met Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht participeert de Open Universiteit actief in de Stichting Nederlands expertise en innovatiecentrum maatschappelijke effecten demografische krimp (Neimed). Dit Limburgse kenniscentrum over demografische transitie is opgericht door de Open Universiteit en Zuyd Hogeschool en gevestigd op de campus van de Open Universiteit. Neimed maakt deel uit van het landelijk Platform Demografische Transitie dat is ingesteld door het ministerie van BZK. Deze stichting wordt financieel ondersteund door de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.
 • Stichting SURF
  In Nederland werkt de Open Universiteit samen met tal van universiteiten. Die samenwerking is gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijsmateriaal of het doen van onderzoek. Maar ook op het gebied van de innovatie van het hoger onderwijs bundelen onderwijsinstellingen hun krachten, met name in projecten van de Stichting SURF. Als expert in onderwijsinnovatie vervullen wij in veel van deze projecten een belangrijke rol.
 • Zorgacademie Parkstad Limburg
  Het project Zorgacademie Parkstad Limburg is opgezet om het dreigende tekort aan zorgpersoneel af te wenden. De Zorgacademie is een samenwerkingsverband tussen Arcus College, Atrium Medisch Centrum, Zuyd Hogeschool, Mondriaan, Sevagram en Open Universiteit.
 • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO)
  Diverse universiteiten en HBO-instellingen in Nederland bieden onder de noemer HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) een cursusprogramma aan dat openstaat voor iedereen: onderwijs op academisch niveau, maar zonder studieverplichting en verplichte tentamens. In Limburg wordt deze vorm van onderwijs verzorgd door de stichting HOVO Limburg met steun van de Open Universiteit en de provincie Limburg. Het cursusaanbod omvat cursussen over kunst, cultuur, filosofie, geschiedenis, psychologie, exacte vakken en wordt gegeven in Roermond, Venlo, Heerlen en Maastricht. Jaarlijks gaat het om ca. 60 cursussen.

Internationaal

 • Erasmus Charter
  De Open Universiteit is actief binnen verschillende Europese initiatieven. Daarbinnen werken wij onder andere samen met andere onderwijsinstellingen onder het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Het ECHE is het algemene kwaliteitskader voor de Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs uitvoert binnen Erasmus+.
  De Erasmus ID code voor de Open Universiteit is NL HEERLEN10.
  Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
  OUNL Erasmus Policy Statement
  Actuele Erasmus+projecten
 • European Association of Distance Teaching Universities
  De Open Universiteit speelt een actieve rol in de European Association of Distance Teaching Universities. De EADTU is een overkoepelende organisatie van achttien Europese afstandsuniversiteiten. Rector magnificus van de Open Universiteit, prof. mr. Anja Oskamp, is sinds 2014 president van de EADTU.Het secretariaat van de EADTU is ondergebracht bij de Open Universiteit en wij nemen actief deel aan diverse projecten.
 • E-SLP (European Short learning Programmes)
  De Open Universiteit werkt samen met 13 andere universiteiten in het project European Short Learning Programme (E-SLP). Universiteiten bieden steeds vaker korte leerprogramma’s (SLP, Short Learning Programmes) aan. Deze (gedeeltelijk) online programma’s zijn een flexibele en schaalbare oplossing om grote aantallen studenten te bedienen. Dit is nodig om de in Europa bestaande kloof in kennis en vaardigheden te overbruggen. Maar SLP’s dienen ook om de kennis en vaardigheden van de arbeidsmarkt up-to-date te houden en ze kunnen, beter dan volledige opleidingsprogramma’s, anticiperen op de loopbanen van de toekomst.
  Het E-SLP project heeft de volgende doelstellingen:
  - Definiëren van Concept en de positie van SLP’s in het hoger onderwijs en in het permanente ontwikkeling en professionalisering.
  - Ontwikkelen van beleid, strategieën en raamwerken voor de ontwikkeling en uitlevering van flexibele en schaalbare SLP's in Europa
  - Ondersteunen van universiteiten bij curriculum- en cursusontwerp, kwaliteitsbewaking en erkenning van SLP’s
  - Richtlijnen ontwikkelen voor gemeenschappelijke SLP's en de eraan verbonden virtuele mobiliteit

 • UNESCO
  De maatschappelijk relevante bijdrage van de Open Universiteit op het gebied van Duurzame Ontwikkeling (DO) wordt zowel op nationaal als internationaal niveau hoog wordt gewaardeerd. De samenwerking met UNESCO heeft geleid tot de instelling van twee UNESCO-leerstoelen voor de Open Universiteit namelijk:
  UNESCO-leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs
  UNESCO leerstoel Open Education