Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Moderne kunst. Feiten en visies
Cultuurwetenschappen | 4,3 EC
Code C20311
Prijsindicatie € 280
Moderne Kunst. Feiten en visies presenteert enerzijds de belangrijkste stromingen, kunstenaars en kunstwerken uit de periode 1900-1970 als 'feiten' en analyseert en nuanceert anderzijds die feiten kritisch, als 'visies'.
Het betreft hier een cursus van het derde niveau waarvoor een behoorlijke kennis van de Engelse taal is vereist.

Algemeen

Inhoud

In 2004 werd Fountain, een `ready made' uit 1917 van de Frans-Amerikaanse kunstenaar Marcel Duchamp (1887-1968) uitgeroepen tot het meest invloedrijke, moderne kunstwerk. Duchamp liet onder meer Picasso (op plaats twee met Les demoiselles d'Avignon), Matisse (plaats vijf: L'atelier rouge) en Brancusi (plaats zeven: Colonne sans fin) achter zich. Fountain maakt in een klap duidelijk hoever de moderne kunst af is komen te staan van de kunst van de voorafgaande eeuwen. De uitkomst duidt er verder op dat in de twintigste eeuw een origineel concept als de kern van het artistieke kunnen wordt beschouwd. De uitvoering doet er niet zo toe, als het idee maar goed is.
Toch is inmiddels ook de moderne kunst (1900-1970) een betrekkelijk normaal kunsthistorisch tijdvak geworden, in veel opzichten vergelijkbaar met stromingen als renaissance, romantiek en impressionisme. Kunsthistorici hebben de balans opgemaakt. Het debat duurt echter nog voort en de prikkelende benadering van Modern Art. Facts and Views haakt hierbij aan.
De cursus is tweedelig: het eerste - kleinste - deel omvat een globaal, Nederlandstalig overzicht van de moderne kunst, met daarin de nadruk op de belangrijkste ontwikkelingen in West-Europa en Noord-Amerika. Het tweede deel is omvangrijker en bestaat uit acht artikelen die afkomstig zijn uit Art of the Twentieth Century, een module van Britse Open University. Deze studies leggen op een inzichtelijke wijze kernbegrippen uit de moderne kunst zoals avant-garde, expressionisme, kubisme, primitivisme, abstractie en realisme onder het vergrootglas en nuanceren gangbare opvattingen en ordeningen daarvan zoals die in veel populaire overzichten worden gepresenteerd.
Modern Art. Facts and Views presenteert kortom enerzijds de belangrijkste stromingen, kunstenaars en kunstwerken uit de periode 1900-1970 als 'feiten' en analyseert en nuanceert anderzijds die feiten kritisch, als 'visies'.
Het betreft hier een cursus van het derde niveau waarvoor een behoorlijke kennis van de Engelse taal is vereist.

Leerdoelen
1. Kennis en inzicht
- De student heeft een globaal overzicht van de belangrijke stromingen, exponenten en objecten van de moderne kunst
- De student heeft kennis van en kritisch leren nadenken over de kernbegrippen van de moderne kunst en van de verschillende betekenissen die deze begrippen hebben (gehad), afhankelijk van context, kunsthistorische visie, politiek standpunt en periode
- De student begrijpt dat de wetenschappelijk praxis van de moderne kunstgeschiedschrijving zich niet primair richt op inventarisatie van `de feiten' maar voortkomt uit vooraf gestelde vragen, wetenschappelijke attitude, uit de actualiteit voortgekomen standpunten en (sociale en politieke) betrokkenheid van de auteur.

2. Toepassen kennis en inzicht
- De student kan kunstwerken die deel uitmaken van de in de cursus beschreven ontwikkelingen plaatsen in de gangbare geschiedschrijving van de moderne kunst
- De student is in staat om kritisch te reflecteren op gangbare positioneringen van moderne kunstwerken

3. Oordeelsvorming
- De student kan beoordelen of een tekst over moderne kunst gebaseerd is op een actuele visie of op een oudere

4. Communicatie
- De student kan schriftelijk verslag doen van de verworven kennis en inzichten

5. Leervaardigheden
- De student is zodanig vertrouwd met de verschijningen van en visies op de moderne kunst dat hij of zij in staat is kennis en inzicht te verwerven over nieuwe onderwerpen op dit terrein.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Kennis van de Engelse taal is vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Standaard. Studiedag in het vierde kwartiel.

Docenten

Examinator en begeleider: dr. Jos Pouls.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Het tentamen betreft een open boek-tentamen en bestaat uit open vragen.

Tentamendata

12-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Openboektentamen: zie www.ou.nl/hulpmiddelen

Meer info

Cursusmateriaal

A) een kennisdeel waarin de student een totaaloverzicht krijgt gepresenteerd van de geschiedenis van de moderne kunst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van H.W. Janson, Kunst (hoofdstuk 4, 'Twintigste eeuwse schilder- en beeldhouwkunst' (79 pp.).
B) een 'academisch' deel waarin kritisch wordt gereflecteerd op in deel A gepresenteerde onderwerpen en ordening, en tevens wordt ingegaan op wetenschappelijke benaderingen en debatten in de geschiedschrijving daarvan. Gekozen is voor acht studies uit de actuele, inhoudelijk gedegen en aantrekkelijk geschreven Britse OU-cursus Art of the twentieth century.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.