Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Vakdidactische stage Nederlands
Cultuurwetenschappen | 12,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0205
Prijsindicatie € 810
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het vak Nederlands vormt één van de kernvakken van het voortgezet onderwijs. Dit schoolvak heeft tot voornaamste doel de taalvaardigheid van de leerlingen te vergroten. Het gaat daarbij om mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, zowel actief (zelf communiceren, zowel mondeling als schriftelijk) als passief (het verwerven van informatie uit geschreven en gesproken bronnen). Hierbij horen onderwerpen als spelling en grammatica, het uitbreiden van de woordenschat en het plannen van, uitvoeren van en reflecteren op taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen). Daarnaast is er in het vmbo-t en in de onderbouw havo/vwo aandacht voor fictie. Dit alles maakt Nederlands tot een zeer veelzijdig schoolvak in het voortgezet onderwijs.

Algemeen

Inhoud

Tijdens de stage maakt u stapsgewijs kennis met de onderwijspraktijk in het vmbo-tl en de onderbouw van het havo en vwo. De stage start met een periode waarin u een aantal lessen observeert op de school waar u stage loopt. Vervolgens gaat u delen van lessen verzorgen. Ten slotte verzorgt u volledige lesuren en neemt u deel aan alle bij het onderwijs horende taken als ouderavonden, teamoverleggen en rapportvergaderingen.
U wordt begeleid door een vakdocent Nederlands op school en op afstand door uw docent vanuit de Open Universiteit, die ook op lesbezoek komt. Tijdens uw stage voert u opdrachten uit en schrijft u reflectieverslagen. U bezoekt drie begeleidingsdagen en neemt deel aan vier online intervisiesessies. In dezelfde periode dat u stage loopt, volgt u ook de cursus Vakdidactiek Nederlands (CB0205).

Leerdoelen
Na afloop van de cursus:
- Kunt u een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen.
- Kunt u voor groepen en voor individuele leerlingen een veilige en stimulerende leeromgeving creëren.
- Kunt u voor groepen en voor individuele leerlingen een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied eigen maken.
- Kunt u voor groepen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen.
- Kunt u relevante informatie uitwisselen met collega's in de school en uitkomsten daarvan benutten.
- Hebt u ervaring met het uitwisselen van relevante informatie met verzorgers van leerlingen buiten school.
- Kunt u eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar expliciteren, kritisch onderzoeken en verder ontwikkelen op basis van eigen ervaring en feedback van begeleiders en medestudenten.

Aanmelden

Ingangseisen

Als u wilt aanmelden voor deze cursus dient u het ten behoeve van de educatieve minor verplicht inhoudelijk pakket Nederlandse letterkunde en taalkunde in de postpropedeuse te hebben afgerond, alsmede de algemeen-didactische cursussen (12,5-12,9 EC) van de educatieve minorU dient tegelijk ingeschreven te staan voor de cursus Vakdidactiek Nederlands (CB1102).
U hebt uiteraard de propedeuse afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die de educatieve variant van de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen volgen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Individuele begeleiding.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. S. Hogervorst (Samen met dhr.dhr. M. van Herten)
1. do 07-09-2017 / 10.00-17.00 uur
2. do 01-02-2018 / 10.00-17.00 uur
3. do 26-04-2018 / 10.00-17.00 uur

Docenten

Examinator en begeleider: dr. Marjolein van Herten.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit diverse opdrachten en verslagen die u tijdens de stagemaakt, en die u opneemt in een portfolio. Er vinden minimaal twee lesbezoeken plaats met daaraan gekoppeld een beoordelingsgesprek. Bij de beoordeling van uw stage is ook de stagebegeleider van de school betrokken. Na de afronding van de stage en na completering van het portfolio houdt u een eindpresentatie waarin u aangeeft dat u voldoet aan de bekwaamheidseisen die gelden voor startende leraren. Hierbij zijn de OU-stagebegeleider en een docent van de algemeen-didactische cursussen aanwezig.
Data: volgens afspraak.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Handboek: René Kneyber, Orde houden in het voortgezet onderwijs 1e druk (Pronese 2014) en een digitaal werkboek.