Inleiding cultuurgeschiedenis 1: Europa in het ancien regime (1450-1800)

Inleiding cultuurgeschiedenis 1: Europa in het ancien regime (1450-1800)
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB0502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Met de benaming 'ancien regime' wordt de periode uit de Europese geschiedenis aangeduid tussen de middeleeuwen en de Franse Revolutie. Het is een tijd waarin de meerderheid van de Europese bevolking nog van de landbouw leeft en in kleine dorpen op het platteland woont. De maatschappelijke relaties worden beheerst door de verdeling van de samenleving in standen. Het bestuur is verbrokkeld. De politiek en de macht zijn in handen van een kleine groep bevoorrechten uit de samenleving. Desondanks vormt deze periode de bakermat van het moderne Europa: de Europese economie krijgt voor het eerst een mondiale reikwijdte, al groeien in dit opzicht ook de tegenstellingen tussen Oost- en West-Europa; tijdens renaissance, humanisme en verlichting worden belangrijke uitgangspunten van het moderne gedachtegoed geformuleerd, hetgeen tot een veranderend mens- en wereldbeeld leidt en bijvoorbeeld grote consequenties heeft voor de ontwikkelingen op het gebied van de religie en de wetenschappen. Ook ontstaan in deze periode de eerste moderne gecentraliseerde staten. De cursus Inleiding cultuurgeschiedenis 1 biedt aan de hand van uiteenlopende bijdragen een overzicht op hoofdlijnen van de geschiedenis van Europa in de periode 1450-1800, en van de belangrijkste en meest karakteristieke aspecten van de vroegmoderne samenleving.
Voorts zal kort worden gereflecteerd op de vraag wat geschiedenis is en op de geschiedenis van de geschiedschrijving (historiografie). Omdat het om een cursus op inleidend niveau gaat, staat hierbij, net als elders in de cursus, wel het cognitieve element centraal. In de cursus wordt ook geoefend met enkele academische vaardigheden. Er wordt bovendien kennisgemaakt met de bibliografische conventies en het zelfstandig zoeken naar wetenschappelijke literatuur in catalogi en databases. Op basis van een aangereikte casus zal naar relevante publicaties worden gezocht.

Leerdoelen
Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen en achtergronden van de geschiedenis van Europa in de periode 1450-1800 en van de belangrijkste kenmerken van de vroegmoderne samenleving. Er wordt aandacht besteed aan de historiografie van een aantal belangrijke kernthema's en vraagstukken betreffende het ancien regime.
Kennis en inzicht in wat geschiedenis is en wat de historiografie inhoudt. Het leren zoeken naar relevante wetenschappelijke literatuur in de belangrijkste catalogi en databases.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus wordt in Nederland in kwartiel 2 begeleiding aangeboden. Er is een landelijke studiedag. Voor precieze informatie, zie de cursuswebsite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. prof. dr. L. Wessels
1. za 19-12-2020 / 11.00-15.30 uur

Docenten

Examinator en begeleider: dhr. prof. dr. Leo Wessels.
Plaatsvervangend examinator: dr. Martijn van der Burg.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zich zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 09-11-2020, 03-02-2021, 06-07-2021.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Tekstboek: Willem Frijhoff en Leo Wessels ed., Veelvormige dynamiek. Europa in het ancien régime (heruitgave; Nijmegen en Heerlen 2016).