Veranderend verleden. De dynamiek van herinnering en verbeelding

Veranderend verleden. De dynamiek van herinnering en verbeelding
Cultuurwetenschappen | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0614
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het verleden ligt dan wel achter ons, maar verandert nog steeds. De voortdurende productie en toe-eigening van vertellingen en voorstellingen geven steeds opnieuw betekenis aan gedeelde ervaringen in het verleden. Deze notie van een ‘veranderend verleden’ wordt in deze cursus uitgewerkt aan de hand van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

In de inleiding van de cursus wordt de theorievorming rond herinneringscultuur toegelicht. Ook wordt stilgestaan bij het begrip interdisciplinariteit; een belangrijk kenmerk van de memory studies waarin de bestudering van dat veranderend verleden centraal staat. Na de inleiding maakt u aan de hand van vier discipline-overstijgende thema’s kennis met uiteenlopende aspecten van herinneringscultuur en de verschillende manieren waarop die geanalyseerd kunnen worden. De thema’s zijn achtereenvolgens:
- De verhouding tussen geschiedenis en herinnering.
- De rol van media in de constructie van collectieve herinnering.
- De vervlechting van fictie en non-fictie in herinneringsverhalen.
- Authenticiteit en de representatie van het verleden.

Ieder thema wordt aan de hand van een concrete casus nader uitgewerkt (een monument, een kunstwerk, een literaire tekst, …). Leeswijzers en oefenvragen met terugkoppeling helpen bij het doornemen en eigen maken van de stof. Door het maken van een instuuropdracht bij ieder thema oefent u de eigen analysevaardigheden.

U oefent in deze cursus ook uw presentatievaardigheden. Dit gebeurt tijdens de begeleidingsbijeenkomst. Facultatief onderdeel van de cursus is een excursie naar een herinneringsplaats van de Tweede Wereldoorlog.

De cursus wordt afgesloten met een take home tentamen waarin u zelfstandig een casus analyseren en uitgedaagd wordt zelf een disciplinaire of interdisciplinaire invalshoek te formuleren.

Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen:
- U kent relevante theorieën en begrippen uit de memory studies omtrent beeldvorming en collectieve herinnering en kunt deze toepassen op een casus.
- U verwerft inzicht in de veranderende beeldvorming over de Tweede Wereldoorlog sinds 1945 in Nederland en België binnen een internationale context.
- U kunt verschillende manieren waarop er vanuit de kunsten en de geschiedwetenschap is bijgedragen aan de omgang met de Tweede Wereldoorlog herkennen en duiden.
- U kunt reflecteren op zowel het onderscheid als de relatie tussen disciplinaire, multidisciplinaire en interdisciplinaire methoden en daarin zelf een standpunt bepalen.

Vaardigheden:
- Academisch schrijven.
- Oefenen met mondeling presenteren.
- Geven en ontvangen van peer feedback.

Aanmelden

Ingangseisen

Propedeuse en 30 EC van de postpropedeuse Algemene Cultuurwetenschappen afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaard en een begeleidingsdag. Daarnaast een facultatieve excursie onder begeleiding van een docent.

Docenten

Examinator: mw. dr. Susan Hogervorst.
Begeleiders: mw. dr. Susan Hogervorst, dhr. dr. Herman Simissen (plv examinator) en mw. dr. Marieke Winkler (plv examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De cursus wordt afgesloten met een take home tentamen waarin studenten zelfstandig een (of meerdere) casussen analyseren en uitgedaagd worden zelf een disciplinaire of interdisciplinaire invalshoek te formuleren.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een cursussite en reader.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.