Aspecten van 'Naties, staten en nationalisme in Europa'

Aspecten van 'Naties, staten en nationalisme in Europa'
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB1602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus is bedoeld voor studenten die eerder in de oude cursus ‘Inleiding cultuurgeschiedenis’ (C04212) delen van het handboek Naties, staten en Nationalisme in Europa sedert circa 1800 hebben bestudeerd. In aanvulling daarop verdiept u zich zowel in de theorievorming als in de tijd via andere invalshoeken in het fenomeen nationalisme en staats- en natievorming. Een en ander gebeurt in samenhang met de training van uw analytische vaardigheden, met name bij de casus ‘Italië’ waarbij ook theoretische reflectie aan bod komt.
In deze cursus staan meerdere aspecten van het nationalisme in Europa centraal. In deel 1 maakt u grondig kennis met het state of art debat en de meest gezaghebbende standpunten in de theorievorming en de historiografie van het nationalisme. Vervolgens staat de ontwikkeling van nationalisme en internationalisme na 1945 centraal. Het derde deel van de cursus bestaat uit de casus Italië waarin u op zoek gaat naar staats- en natievorming en de constructie van nationale identiteit sedert de eenwording van het land in 1861. Deel 4 omvat het werkstuk waarmee de cursus wordt afgesloten.

Leerdoelen
Deze cursus beoogt uw inzicht in de dynamiek en complexiteit van de Europese (cultuur)geschiedenis in de periode 1945- heden te verdiepen waarbij het nationalisme als invalshoek is gekozen. Daarnaast maakt u op elementaire wijze kennis met het nationalisme als cultuurhistorisch- c.q. cultuurwetenschappelijk probleem, toegespitst op theorievorming en geschiedschrijving van en over het nationalisme op basis van de meest recente inzichten op dit onderzoeksgebied.

Na de bestudering verwachten we dat u:
- op hoofdlijnen beschikt over kennis en inzicht inzake aspecten van de politieke sociaal-economische en culturele geschiedenis van Europa in de periode circa 1945 - heden
- in staat bent dwarsverbanden te zien tussen deze drie componenten;
- elementair inzicht hebt verworven in zowel de aard, de historische ontwikkeling en de hiermee gepaard gaande variatie in verschijningsvormen van het nationalisme;
- de interactie van het nationalisme met internationale en nationale politieke ontwikkelingen onderkent;
- begrijpt dat het nationalisme een specifieke culturele en een specifieke politieke dimensie bezit;
- de relevantie inziet van theorievorming en relevante geschiedschrijving voor het nationalisme onderzoek.

Verder kunt u na de cursus omgaan met een complex handboek en hebt u kennis van en inzicht verworven van het fenomeen nationalisme in de context van de Europese en mondiale geschiedenis sedert circa 1800 op hoofdlijnen.
- U hebt ook kennis van en inzicht in historiografische en theoretische debatten over het fenomeen nationalisme.
- U bent in staat op het niveau postpropedeuse leerjaar 2 een analyse te maken van de empirische ontwikkeling van staats- en natievorming in samenhang met de vorming van nationale identiteit binnen een natiestaat vanuit een lange termijn perspectief.
- U kunt de empirische ontwikkeling van het Nederlandse nationalisme in kaart brengen en deze ontwikkeling relateren aan de voornaamste theoretische inzichten omtrent de verklaring van het nationalisme.
- U kunt een geannoteerde, (beknopte) tekst schrijven over de ontwikkeling van staats- en natievorming van Italië het nationalisme in samenhang met de constructie van nationale identiteit(en) in de periode vanaf omstreeks 1860 tot heden- gevolgd door een theoretische analyse van deze ontwikkeling (250 woorden) waarin u een eigen beredeneerd standpunt inneemt.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus kan uitsluitend als u eerder de cursus C04212 Inleiding cultuurgeschiedenis hebt afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Docenten

Begeleider en examinator: dhr. dr. Martijn van der Burg.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

1. Andre Gerrits, ‘Deel 6, Nationalisme en Internationalisme in Europa na 1945’ in L.H.M. Wessels, A. Bosch ed. Naties, staten en nationalisme. Europa vanaf circa 1800 - heden (2e druk; Nijmegen 2014) 572-685.
2. Het woord vooraf, twee nader te selecteren hoofdstukken en het nawoord uit: Jaap van Osta, Een geschiedenis van het moderne Italië (Amsterdam 2015).
3. Een tweetal artikelen bij het door u gekozen thema voor uw werkstuk. Deze artikelen treft u aan op de cursussite.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.